332/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 4 §, 9 § 1 och 3 mom. samt 21 § 1 mom., av dem 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i förordning 976/2010, som följer:

4 §
Gradering av priset per enhet enligt utbildningsområde samt för handledande utbildningar inom yrkesutbildning och för läroavtalsutbildning

De utbildningsområdesspecifika priser per enhet för grundläggande yrkesutbildning som avses i 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning inom samma utbildningsområde som följer:

1) inom kultur 40 procent i utbildning som leder till grundexamen i musik,

2) inom teknik och kommunikation 35 procent i kompetensområdet för mejeribranschen som leder till grundexamen inom livsmedelsbranschen, 25 procent i utbildning som leder till grundexamen i sjöfart, 35 procent i utbildning till chaufför och 70 procent i utbildningarna till busschaufför och kombinationsfordonsförare i kompetensområdet för transportservice som leder till grundexamen i logistik, 55 procent i utbildning som leder till grundexamen i flygplansmekanik samt 70 procent i kompetensområdet för schaktningsmaskintransport som leder till grundexamen inom byggnadsbranschen,

3) inom naturbruk och miljöområdet 90 procent i kompetensområdet för körning av skogsmaskiner som leder till grundexamen inom skogsbranschen, 40 procent i övrig utbildning för grundexamen inom skogsbranschen samt 25 procent i utbildning för grundexamen i hästhushållning, samt

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet 55 procent i utbildning som leder till grundexamen i idrott.

På finansieringen av handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning tillämpas det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs för yrkesutbildning multiplicerat med 0,80.

På alla utbildningsområden samt i handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning höjs priset per enhet med 47 procent i specialundervisningen.

Priset per enhet för yrkesutbildning bestäms enligt antalet studerande den 20 september det år som föregår finansåret.

På finansieringen av grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning tillämpas inom specialundervisningen priset per enhet för läroavtalsutbildning höjt med 50 procent.

9 §
Priserna per enhet för specialundervisning i vissa fall

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 § 2 och 3 mom. höjs priset per enhet för utbildningsanordnaren på det sätt som anges nedan i 2—4 mom. gällande utbildning på basis av en sådan särskild utbildningsuppgift inom specialundervisning som utbildningsanordnaren getts med stöd av 20 § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998).


På finansieringen av handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv tillämpas det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs för yrkesutbildning multiplicerat med 1,65.


21 §
Beräkning av antalet studerande i yrkesutbildning

För yrkesutbildning beviljas och justeras finansieringen av driftskostnaderna på basis av det viktade medeltalet av antalet studerande den 20 januari och den 20 september före nämnda åtgärd. I antalet studerande inräknas de studerande som avlägger examen inom grundläggande yrkesutbildning och studerande som får läroavtalsutbildning, studerande som får utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs som fristående examen, studerande som får handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning samt studerande som får utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. Om läroavtalsutbildningen ordnas så att den utbildning som motsvarar minst fyra månaders studier på heltid annars inte skulle bli beaktad vid finansieringen, medräknas de studerande som fått nämnda utbildning i det antal studerande som beräknas enligt den dag som följer efter studiernas avslutande.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Denna förordning tillämpas första gången vid fastställande av priserna per enhet för finansåret 2016. Vid fastställande av priserna per enhet för finansåret 2015 och tidigare finansår tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Om uppgifter om studerandena år 2015 eller tidigare år används vid den beräkning av antalet studerande som avses i 21 §, beaktas även studerande som får orienterande och förberedande utbildning före grundläggande yrkesutbildning, undervisning och handledning för handikappade i tränings- och rehabiliteringssyfte, förberedande utbildning för invandrare inför grundläggande yrkesutbildning samt undervisning i huslig ekonomi på annat sätt än som grundläggande yrkesutbildning enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 26 mars 2015

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Direktör
Mika Tammilehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.