329/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning (811/1998) 8 a, 19 a, 20 och 21 §, av dem 8 a § sådan den lyder i förordning 1139/1999, 19 a § sådan den lyder i förordning 1137/2009 och 20 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1137/2009,

ändras 3 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 8 och 10 § samt 16 § 2 och 3 punkten,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt 16 § 2 och 3 punkten i förordning 799/2014, 8 § delvis ändrad i förordning 562/2003 och 10 § i förordningarna 488/2008, 1137/2009 och 799/2014, samt

fogas till 13 §, sådan den lyder i förordning 799/2014, nya 5 och 6 mom. som följer:

3 §
Utbildningsanordnarens läroplan

Utbildningsanordnaren ska i sin läroplan besluta om åtminstone följande frågor som gäller den utbildning som ordnas:


3) den studerandes möjligheter till individuella val samt ordnande av examensdelar och delar av handledande utbildning i samarbete med andra utbildningsanordnare och arbetslivet,


Dessutom ska utbildningsanordnaren i sin läroplan för varje examen och för den handledande utbildningens del besluta om:

1) utbudet av examensdelar och delar av handledande utbildning,

2) ordningsföljden för avläggandet av examensdelarna och delarna av handledande utbildning,

3) hur och när utbildningen genomförs samt om inlärningsmiljön, och

4) bedömningen av den studerandes kunnande enligt den plan som avses i 25 § 4 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998).

8 §
Individuell plan för ordnandet av undervisningen

Den individuella plan som gäller ordnandet av undervisningen för en studerande som får specialundervisning ska innehålla:

1) uppgifter om den examen eller utbildning som avläggs,

2) beslut om ordnande av undervisningen som specialundervisning, om undervisningen inte ordnas på basis av en i 20 § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning avsedd särskild uppgift inom specialundervisning,

3) uppgift om på vilken grund enligt 19 a § 1 mom. i den lagen undervisningen ges som specialundervisning,

4) uppgift om studietiden enligt 31 § i den lagen,

5) beslut om anpassning av kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna eller av bedömningen av kunnandet,

6) den studerandes individuella studieplan av vilken framgår hur kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna eller bedömningen av kunnandet har anpassats samt uppgifter om pedagogiskt stöd i anknytning till ordnandet av specialundervisning samt särskilda undervisnings- och studiearrangemang,

7) uppgift om vilka särskilda studiesociala förmåner enligt 38 § 1 mom. i den lagen som ges i undervisningen eller i samband med den, och

8) uppgift om vilka andra individuella tjänster och stödåtgärder som den studerande är föremål för.

10 §
Bedömningsskala för kunnandet

Godkänt kunnande i fråga om en yrkesinriktad grundexamens examensdelar, yrkesprov och delområden för gemensamma examensdelar bedöms med skalan berömligt (3), gott (2) och nöjaktigt (1). Om de krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet eller den bedömning av kunnandet som anges i examensgrunderna har anpassats enligt 19 a § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning, bedöms den studerandes kunnande dessutom verbalt. Uppgift om anpassning av vitsordet enligt bedömningsskalan ska antecknas på det betyg som ges till den studerande.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan kunnande i sådana studier som avses i 5 § 2 mom. 4 och 5 punkten i statsrådets förordning om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad (801/2014) genom utbildningsanordnarens beslut bedömas med skalan godkänt/underkänt.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. bedöms en del av en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen som ingår i valbara yrkesinriktade examensdelar eller fritt valbara examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen med skalan godkänd/underkänd.

I utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning bedöms kunnandet med skalan godkänt/underkänt. I utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv bedöms utbildningens delar verbalt. Om det i den handledande utbildningen ingår examensdelar eller delområden enligt examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen tillämpas dock det som föreskrivs i 1 mom.

13 §
Innehållet i betyg och undertecknandet av dem

Det betyg över slutförd handledande utbildning som avses i 25 e § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning innehåller de utbildningsdelar som avlagts och vitsorden för dem. Betyget undertecknas av utbildningsanordnaren. Om det i den handledande utbildningen ingår yrkesinriktade examensdelar enligt examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen, ges för dessa examensdelar därtill ett i 2 mom. 2 punkten i denna paragraf avsett betyg över yrkesprov.

Det betyg över den studerandes kunnande som avses i 25 e § 5 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning innehåller en verbal beskrivning av studerandens kunnande i fråga om de examensdelar där den studerande på grund av anpassning enligt 19 a § i den lagen eller särskilda studiearrangemang enligt 21 § i den lagen inte har uppnått examensdelarnas centrala krav på yrkesskicklighet och mål för kunnandet.  Betyget undertecknas av utbildningsanordnaren.

16 §
Indragning av studierätten

Bestämmelserna om indragning av studierätten i 32 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning tillämpas på studier som leder till följande yrkesinriktade grundexamina:


2) inom teknik och kommunikation: grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen i flygledning, inom grundexamen i logistik kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice, inom grundexamen inom byggnadsbranschen kompetensområdet för schaktningsmaskintransport, grundexamen i sjöfart samt grundexamen inom säkerhetsbranschen,

3) inom naturbruk och miljöområdet: inom grundexamen inom skogsbranschen kompetensområdet för körning av skogsmaskiner,Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015. Bestämmelserna i 16 § 2 och 3 punkten träder dock i kraft först den 1 januari 2016.

Förordningens 8 § tillämpas på sådana individuella planer för ordnande av undervisning som utarbetas den 1 augusti 2015 eller därefter. På planer som utarbetats före den nämnda tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 10 § i förordningen ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas på bedömningen av kunnande i specialundervisning enligt 19 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning och bedömningen i fritt valbara examensdelar, om studieprestationen eller kunnandet identifieras och erkänns som en del av en yrkesinriktad grundexamen enligt de examensgrunder som träder i kraft den 1 augusti 2015 och om motsvarande studieprestation eller kunnande har bedömts enligt de bestämmelser i 10 § 2 mom. som gällde före ikraftträdandet av denna förordning. I detta fall bedöms dock fritt valbara examensdelar som godkänts som avlagda utan vitsord med skalan godkänd/underkänd.

Bestämmelserna i 16 § 2 punkten i förordningen tillämpas på studerande som inlett studier för grundexamen inom säkerhetsbranschen den 1 januari 2016 eller därefter.

  Helsingfors den 26 mars 2015

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Direktör
Mika Tammilehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.