328/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer (298/2011) 1, 3 och 4 §, av dem 4 § sådan den lyder i förordning 55/2012, som följer:

1 §
Syftet med delegationen

I anslutning till justitieministeriet finns en delegation för etniska relationer.

Syftet med delegationen är att utveckla dialogen mellan myndigheterna, medborgarorganisationerna och de partier som är företrädda i riksdagen samt invandrarna och de etniska minoriteterna på riksplanet och på det regionala och lokala planet.

Som sakkunnigorgan inom invandrarpolitiken bistår delegationen olika myndigheter i skapandet av ett etniskt jämställt och mångfaldigt samhälle samt i främjandet av goda etniska relationer.

3 §
Delegationens mandatperiod och sammansättning

Delegationen för etniska relationer tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Delegationen ska ha en ordförande och två vice ordförande samt högst 33 andra medlemmar. Var och en ska ha en personlig ersättare. Dessutom får justitieministeriet utnämna permanenta sakkunniga i delegationen.

Ordförande för delegationen är inrikesministeriets kanslichef. Av vice ordförandena ska den ena företräda invandrare eller etniska minoriteter, och den andra de politiska partier som är företrädda i riksdagen. De ordinarie medlemmarna och deras ersättare ska företräda justitieministeriets, inrikesministeriets, utrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden, de i riksdagen företrädda politiska partierna, Finlands Kommunförbund, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna, de registrerade föreningar och registrerade religionssamfund som företräder invandrare eller etniska minoriteter samt regionala delegationer.

Delegationens ena vice ordförande och minst tio av medlemmarna ska företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna.

Om en medlem eller en ersättare avgår eller avlider under mandatperioden, ska justitieministeriet i hans eller hennes ställe utse en ny medlem eller ersättare för den återstående mandatperioden.

4 §
Delegationens arbete

Delegationen för etniska relationer ska ha en arbetssektion som svarar för samordnandet och beredandet av ärenden samt för utarbetandet av utlåtanden och handlingar. Ordförande för arbetssektionen är en tjänstemannarepresentant för justitieministeriet eller arbets- och näringsministeriet och vice ordförande en representant för invandrarna eller de etniska minoriteterna. Delegationen ska utse medlemmarna i arbetssektionen och deras personliga ersättare bland delegationens medlemmar och ersättare så att representationen i sektionen följer delegationens sammansättning. Arbetssektionen består av ordföranden, vice ordföranden och högst åtta medlemmar.

För beredningen av ärenden och utredningar kan delegationen vid behov tillsätta tillfälliga arbetsgrupper eller sektioner, i vilka det även kan ingå sakkunniga som inte hör till delegationen. Delegationen kan höra utomstående sakkunniga.

Delegationen kan ha en sekreterare som har uppgiften som huvudsyssla och står i anställningsförhållande till justitieministeriet. Delegationen kan även ha sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Delegationen ska sammanträda minst två gånger per år.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

Helsingfors den 26 mars 2015

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Konsultativ tjänsteman
Kaisa Tiusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.