311/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen on Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 2 punkten, 6 § 11 och 12 punkten, det inledande stycket i 26 § 1 mom. samt 26 § 1 mom. 2 punkten och 5 mom., 65 b § 2 mom., 65 c § 1 och 2 mom. samt 67 § 5 mom.,

sådana de lyder, 4 § 2 mom. 2 punkten, 6 § 11 och 12 punkten samt 67 § 5 mom. i lag 752/2012, den finska språkdräkten i det inledande stycket i 26 § 1 mom. och 26 § 1 mom. 2 punkten i lag 1198/2014, den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 26 § 1 mom., 26 § 5 mom. samt 65 c § 2 mom. i lag 611/2014 samt 65 b § 2 mom. och 65 c § 1 mom. i lag 985/2013, som följer:

4 §
Tillsynsobjekt

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag


2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008),


6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


11) grupptillsyn konsoliderad tillsyn över kreditinstitut och värdepappersföretag, grupptillsyn över försäkringsföretag och tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,

12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen och 1 kap. 16 § i lagen om investeringstjänster, en försäkringsgrupp enligt 26 kap. 2 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen och ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,


26 §
Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet

Finansinspektionen får återkalla ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd eller, då ECB eller någon annan myndighet är behörig tillståndsmyndighet, framställa att denna ska återkalla tillståndet, om uppnåendet av de för tillsynen över finansmarknaden i 1 § uppställda målen inte tillräckligt väl kan tryggas genom begränsning av tillsynsobjektets verksamhet i enlighet med 27 § eller genom andra åtgärder enligt denna lag eller genom åtgärder som föreskrivs någon annanstans i lag, och om


2) tillsynsobjektet inte inom utsatt tid har kunnat genomföra de åtgärder som anges i en återhämtningsplan enligt 8 a kap. i kreditinstitutslagen, en åtgärdsplan enligt 11 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001), en plan för att återställa konglomeratets kapitaltäckning enligt 25 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller en sådan plan för återställande av en sund finansiell ställning eller en sådan kortfristig finansieringsplan som avses i 25 kap. 5 eller 6 § eller i 26 kap. 11 § i försäkringsbolagslagen, i 20 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, i 46 § i lagen om utländska försäkringsbolag eller i 12 kap. 6 b § i lagen om försäkringsföreningar, eller om genomförandet av en sådan plan har försummats, eller


Finansinspektionen ska återkalla ett verksamhetstillstånd som den beviljat ett tillsynsobjekt eller föreslå att verksamhetstillståndet återkallas, om tillsynsobjektet har försatts i konkurs, försatts i likvidation genom registermyndighetens eller en domstols lagakraftvunna beslut eller om likvidatorerna har gett slutredovisning om likvidationen. Verksamhetstillståndet ska återkallas också om ett försäkringsbolag har beslutat om likvidation eller om Finansinspektionen har förordnat att försäkringsbolaget ska försättas i likvidation.


65 b §
Inrättande av ett tillsynskollegium

De utländska EES-tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över tillsynsobjekt och filialer som avses i 1 mom. och Europeiska tillsynsmyndigheten har rätt att delta i tillsynskollegiet. Till tillsynskollegiet kan Finansinspektionen vid behov kalla representanter för EES-staternas centralbanker och tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra stater än EES-stater.

65 c §
Tillsynskollegiets uppgifter och verksamhet

Tillsynskollegiet har till uppgift att underlätta samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna vid tillsynen över tillsynsobjekt och deras filialer. Finansinspektionen fastställer skriftliga verksamhetsprinciper i fråga om tillsynssamarbetet för tillsynskollegiet. Finansinspektionen ska innan den fastställer verksamhetsprincipen höra de utländska EES-tillsynsmyndigheter som hör till kollegiet.

De verksamhetsprinciper som avses i 1 mom. ska täcka åtminstone följande:

1) informationsutbytet,

2) eventuella överenskommelser om frivillig fördelning av uppgifter och ansvarsområden,

3) tillsynsplaner och andra förfaranden för att utföra en bedömning enligt 11 kap. 2 § i kreditinstitutslagen och i 31 § 2 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,

4) effektivisering av tillsynen genom avlägsnande av onödiga dubbleringar av krav,

5) beredskap för krissituationer och förfarandet i krissituationer,

6) de principer enligt vilka Finansinspektionen kan begränsa en utländsk tillsynsmyndighets rätt att delta i behandlingen av ett enskilt ärende i kollegiet,

7) konsekvent tillämpning av solvenskraven vid tillämpning av 65 b § 1 mom. 1 punkten, och

8) förfarandena för att fatta beslut som avses i 26 kap. 6, 28, 30 och 32 § i försäkringsbolagslagen samt förfarandet för fullgörande av informationsskyldigheten enligt 26 kap. 11 § 4 mom. i den lagen.


67 §
Överföring av inspektionsuppgifter

Finansinspektionen kan delegera beslutanderätt i fråga om tillsynsobjekt till en utländsk EES-tillsynsmyndighet i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i kreditinstitutslagen, försäkringsbolagslagen, lagen om investeringstjänster och lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014
EkUB 30/2014
RSv 304/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.