302/2015

Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om inrikesministeriet (1056/2013) 1, 3, 4 och 6 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 19/2015 och 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 206/2014, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till inrikesministeriets uppgifter hör

1) polisförvaltningen,

2) allmän ordning och säkerhet,

3) brottsbekämpningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde,

4) polisens tillståndsförvaltning,

5) skjutvapen,

6) lotterier,

7) den privata säkerhetsbranschen,

8) räddningsväsendet,

9) nödcentralsverksamheten,

10) regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar och centralförvaltningens uppgifter i samband med den,

11) finskt medborgarskap,

12) invandring och beviljande av internationellt skydd,

13) mottagning av asylsökande och beredskap för massflyktssituationer,

14) tagande i förvar med stöd av utlänningslagen (301/2004),

15) frågor som hänför sig till återflyttning, utvandring och utlandsfinländare,

16) återvändande och återsändande av utländska medborgare,

17) upprätthållande av gränssäkerheten, gränsövervakning, gränskontroller och sjöräddningstjänsten,

18) samordning av den nationella beredskapen inom civil krishantering,

19) Finlands flagga och Finlands vapen,

20) livräddningsmedaljer och Finlands Röda Kors utmärkelsetecken,

21) förvaltning av Europeiska unionens fonder inom området inrikes frågor.

Utöver det som bestäms i reglementet för statsrådet (262/2003) eller någon annanstans, föreskrivs om uppgifter för inrikesministeriets avdelningar och fristående enheter i ministeriets arbetsordning.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en förvaltnings- och utvecklingsavdelning, en polisavdelning, en räddningsavdelning, en migrationsavdelning och en gränsbevakningsavdelning.

Gränsbevakningsavdelningen är staben för Gränsbevakningsväsendet. I fråga om ministeriets gränsbevakningsavdelning som staben för Gränsbevakningsväsendet föreskrivs särskilt.

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen enheter om vilka det föreskrivs i ministeriets arbetsordning.

4 §
Utövande av beslutanderätten

Bestämmelser om ministerns beslutanderätt finns i lagen om statsrådet (175/2003). Ministeriets tjänstemän avgör i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning eller någon annanstans sådana i 36 § i reglementet för statsrådet nämnda ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Utöver vad som i 16 § i lagen om statsrådet och 37 § i reglementet för statsrådet föreskrivs om förbehållande av beslutanderätt får cheferna för de fristående enheterna och cheferna för resultatenheterna förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende där avgörandet har överlåtits åt en underlydande tjänsteman.

Ärenden i vilka beslut ska fattas vid ministeriet avgörs efter föredragning, med undantag av de ärenden som anges i 38 § i reglementet för statsrådet samt överföring av handlingar till den behöriga myndigheten i enlighet med 21 § i förvaltningslagen.

6 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef. Chef för räddningsavdelningen är en räddningsöverdirektör. Chef för gränsbevakningsavdelningen är biträdande chefen för Gränsbevakningsväsendet.

Avdelningscheferna och chefen för ministeriets enhet för internationella frågor har titeln överdirektör.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

  Helsingfors den 19 mars 2015

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Kanslichef
Päivi Nerg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.