301/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 117 i och 166 § i markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 117 i § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådan paragrafen lyder i lag 958/2012, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till 166 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 488/2007 och 499/2010, ett nytt 5 mom. som följer:

117 i §
Bruks- och underhållsanvisningar för byggnader

I lagen om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd (300/2015) finns särskilda bestämmelser om skyldighet att utarbeta bruks- och underhållsanvisningar för vissa byggnader med stor spännvidd samt om särskilda krav på innehållet i bruks- och underhållsanvisningar för byggnaderna i fråga.


166 §
Underhåll av byggnader

Byggnadens ägare ska övervaka i vilket skick de konstruktioner som är viktiga med tanke på byggnadens bärförmåga är.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 336/2014
MiUB 21/2014
RSv 290/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.