278/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 90 a § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 90 a § i universitetslagen (558/2009), sådan paragrafen lyder i lag 954/2011, ett nytt 2 mom. som följer:

90 a §
Rätt att få uppgifter

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 333/2014
FvUB 41/2014
RSv 268/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.