261/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) 25 § 4 mom. och

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1426/2011 och 434/2014, en ny 10 punkt, i stället för den 10 punkt som upphävts genom lag 1426/2011, och till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 687/2012, ett nytt 5 mom. som följer:

5 §
Definitioner

I denna lag avses med


10) avverkningsobjekt för grovt virke objekt där det har genomförts i skogslagen (1093/1996) avsedd

a) förnyelseavverkning eller

b) beståndsvårdande avverkning, så att beståndet efter avverkningen anses tillhöra minst utvecklingsklassen äldre gallringsskog,


25 §
Inmatningspris

Det rörliga produktionsstödet utgör 60 procent av inmatningspriset enligt 3 mom., om skogsflisen har framställts av stockar eller massaved som härstammar från avverkningsobjekt för grovt virke och som lämpar sig för förädling.

Närmare bestämmelser om inmatningspriset, marknadspriset på el och utsläppsrätter, formeln för beräkning av det rörliga produktionsstödet samt om skogsflis som används för produktion av el för vilken sänkt produktionsstöd betalas får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Rörligt produktionsstöd betalas i enlighet med 25 § 4 mom. för el som produceras från och med ingången av det tredje kalenderår som följer efter denna lags ikraftträdande.

RP 360/2014
EkUB 32/2014
JsUU 52/2014
RSv 331/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.