259/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) nya 6 a—6 d § som följer:

6 a §
Befogenheter för den som står i anställningsförhållande

På den som står i anställningsförhållande tillämpas när det gäller

1) polismän vad som föreskrivs i polislagen (872/2011) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) gränsbevakningsmän vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen (578/2005) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

3) en person som med stöd av 7 § är tjänstledig från sin tjänst vid Tullen vad som föreskrivs i tullagen (1466/1994) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

4) en person som med stöd av 7 § är tjänstledig från sin tjänst vid Brottspåföljdsmyndigheten vad som föreskrivs i fängelselagen (767/2005) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Befogenheterna för den som står i anställningsförhållande kan dock inte överskrida vad som föreskrivs om befogenheter i operationshandlingarna för varje enskild operation.

6 b §
Rätt att bära maktmedelsredskap och rätt att använda maktmedel

Rätt att bära maktmedelsredskap på operationsområdet och rätt att vid utförandet av tjänstgöringsuppdrag använda maktmedel, inklusive användning av maktmedelsredskap, har den som står i anställningsförhållande och i operationen utför uppgifter som hör till polisen, gränsbevakningen, Tullen eller brottspåföljdsområdet och som är

1) en polisman som har avlagt den utbildning i användning av maktmedelsredskap och maktmedel som avses i polislagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) en gränsbevakningsman som har avlagt den utbildning i användning av maktmedelsredskap och maktmedel som avses i gränsbevakningslagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

3) en person som med stöd av 7 § är tjänstledig från sin tjänst vid Tullen och som har avlagt den utbildning i användning av maktmedelsredskap och maktmedel som avses i tullagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

4) en person som med stöd av 7 § är tjänstledig från sin tjänst vid Brottspåföljdsmyndigheten och som har avlagt den utbildning i användning av maktmedelsredskap och maktmedel som avses i fängelselagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

I samband med utnämningen till eller under tiden för anställningsförhållandet fastställer den statliga arbetsgivaren expertens rätt att i enlighet med 1 mom. bära maktmedelsredskap på operationsområdet och använda maktmedel vid utförandet av tjänstgöringsuppdrag.

6 c §
Maktmedelsredskap och användning av maktmedel

Den som avses i 6 b § har rätt att använda sådana med tanke på tjänstgöringsuppdraget behövliga och försvarliga maktmedel som är förenliga med operationshandlingarna och de regler för användning av maktmedel som fastställts för operationen. Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § i strafflagen (39/1889).

På tillåtna maktmedelsredskap och bärandet av dem, på användningen av maktmedel samt på den utbildning som krävs för användning av maktmedelsredskap och maktmedel tillämpas, utöver vad som föreskrivs i operationshandlingarna och de regler för användning av maktmedel som fastställts för operationen, när det gäller

1) polismän vad som föreskrivs i polislagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) gränsbevakningsmän vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

3) en person som med stöd av 7 § är tjänstledig från sin tjänst vid Tullen vad som föreskrivs i tullagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

4) en person som med stöd av 7 § är tjänstledig från sin tjänst vid Brottspåföljdsmyndigheten vad som föreskrivs i fängelselagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

6 d §
Nödvärn

Den som står i anställningsförhållande har rätt till nödvärn enligt vad som föreskrivs i 4 kap. 4 § i strafflagen. Vid bedömningen av om nödvärn kan försvaras ska dessutom hänsyn tas till de krav som kan ställas på den som anställts i anställningsförhållande med beaktande av personens utbildning och erfarenhet inom den egna sektorn.

Bestämmelser om excess i nödvärn finns i 4 kap. 4 § 2 mom. och 7 § i strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

Lagen tillämpas på dem som vid ikraftträdandet står i anställningsförhållande enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering.

RP 105/2014
FvUB 39/2014
RS 249/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.