255/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 10 och 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) 14 § 1—3 och 5 mom., av dem 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 250/2014, 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1227/2010 och 14 § 3 mom. sådant det lyder i lag 981/2010, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1227/2010, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

10 §
Utlämnande av patientuppgifter

Med hjälp av de riksomfattande informationssystemtjänsterna får, trots vad som föreskrivs i 1 mom., dessutom intyg och utlåtanden lämnas ut till den aktör utanför hälso- och sjukvården för vilken handlingen har upprättats. Övriga specificerade handlingar som bifogats till intyg och utlåtanden får lämnas ut tillsammans med intyget. Handlingarna lämnas ut med hjälp av den informationsförmedlings- och förfrågningsservice som hör till de riksomfattande informationssystemtjänsterna, förutsatt att patienten meddelar sitt informerade, specificerade samtycke. Den som tar emot ett samtycke ska anteckna en uppgift om det i den handling som ska lämnas ut. Institutet för hälsa och välfärd meddelar föreskrifter om vilka handlingar som får lämnas ut med hjälp av informationsförmedlings- och förfrågningsservicen.


14 §
Riksomfattande informationssystemtjänster

För tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster sköter Folkpensionsanstalten en arkiveringstjänst för förvaringen och användningen av journalhandlingar samt som en del av tjänsten, för utlämnandet av journalhandlingar, en katalogtjänst och patientens informationshanteringstjänst. I arkiveringstjänsten får det utöver journalhandlingarna lagras även andra handlingar som anknyter till ordnandet av hälso- och sjukvården och till informationshanteringen. För tillhandahållarna av socialvårdstjänster sköter Folkpensionsanstalten en arkiveringstjänst för förvaringen av klienthandlingar inom socialvården. Folkpensionsanstalten sköter dessutom inom ramen för de riksomfattande informationssystemtjänsterna förvaringen av utlämningsloggregistren som en del av arkiveringstjänsten, det medborgargränssnitt som avses i 19 § och den tjänst genom vilken de riksomfattande informationssystemtjänsterna kan användas via internet och med mobila apparater med hjälp av telekommunikationsnät. Folkpensionsanstalten kan även ha hand om andra riksomfattande tjänster som anknyter till social- och hälsovårdens informationshantering enligt vad som särskilt föreskrivs om dem någon annanstans, samt sköta förvaringen av användningsloggregistren. Folkpensionsanstalten får vid behov meddela anvisningar om de tekniska konfigurationer och de definitioner för meddelandetrafiken som genomförandet av de ovannämnda riksomfattande informationssystemtjänsterna kräver.

Institutet för hälsa och välfärd ska definiera de datainnehåll och begreppsmodeller som genomförandet av de riksomfattande informationssystemtjänsterna kräver samt de datastrukturer som stöder verksamhetsprocesserna. Dessutom svarar institutet för kodtjänstens innehåll. Folkpensionsanstalten sköter det datatekniska genomförandet av kodtjänsten. Kodtjänsten omfattar alla de kodsystem som behövs vid behandlingen av klienthandlingar med hjälp av de riksomfattande informationssystemtjänsterna.

Befolkningsregistercentralen är certifikatutfärdare enligt lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och annan personal inom social- och hälsovården, tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster samt organisationer som deltar i tillhandahållandet av dessa tjänster, deras personal och datatekniska enheter. Befolkningsregistercentralen har rätt att för skötseln av dessa uppgifter av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården få den information som behövs för utfärdande och återkallande av certifikat, för certifikat, för det tekniska underlaget för certifikat och för sändande av certifikat, ur centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som verket upprätthåller. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har på motsvarande sätt rätt att för skötseln av sina lagstadgade uppgifter av Befolkningsregistercentralen få information om de certifikat som centralen utfärdat på ovannämnda grunder. Informationen kan överlämnas med hjälp av en teknisk anslutning.


Folkpensionsanstalten får inte ge en utomstående i uppdrag att behandla eller förvara socialvårdens personregister eller patientregister som har samband med tillhandahållandet av de riksomfattande informationssystemtjänsterna eller loggregister som hänför sig till dem.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 345/2014
ShUB 47/2014
RSv 306/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.