248/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 25 § 3 mom. som följer:

25 §
Priserna per enhet för grundläggande yrkesutbildning

Priserna per enhet för sådan handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning som avses i lagen om grundläggande yrkesutbildning samt för sådan utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv som avses i den lagen bestäms genom gradering av det genomsnittliga pris per enhet för grundläggande yrkesutbildning som bestämts med stöd av 23 §. Närmare bestämmelser om beräkningen av priset per enhet utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs det separat om graderingen av priserna per enhet för den ovannämnda utbildningen när utbildningen ordnas med stöd av 20 § 2 mom. och 9 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning på basis av en särskild utbildningsuppgift som har getts anordnaren av yrkesutbildningen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

Denna lag tillämpas första gången när priserna per enhet för finansåret 2016 bestäms. På bestämmandet av priset per enhet för finansåret 2015 och tidigare finansår tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Om uppgifter som gäller kostnader eller studerande för 2015 eller för tidigare år används vid fastställandet av priset per enhet enligt 25 § 1 mom., beaktas kostnader och studerande i sådan orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande yrkesutbildningen, sådan undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade studerande, sådan förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare och sådan undervisning i huslig ekonomi i annan form än som grundläggande yrkesutbildning, som ges i enlighet med de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av denna lag.

Vid fastställandet av de priser per enhet som avses i 25 § 4 mom. för finansåret 2016 beaktas studerande som får sådan i de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag avsedd undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade studerande som ordnas på basis av en särskild utbildningsuppgift enligt 20 § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998). På graderingen av priset per enhet för dessa utbildningar tillämpas då de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Vid beräkningen av det genomsnittliga antal studerande som avses i 48 och 50 § beaktas även studerande som får sådan orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande yrkesutbildningen, sådan undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade studerande, sådan förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för invandrare och sådan undervisning i huslig ekonomi i annan form än som grundläggande yrkesutbildning som avses i de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om uppgifterna om antalet studerande för 2015 eller tidigare år används som grund för att bestämma om finansieringen.

RP 211/2014
RP 357/2014
KuUB 21/2014
RSv 311/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.