247/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 11 § 8 punkten, sådan den lyder i lag 952/2011, och

fogas till lagen en ny 8 b § som följer:

8 b §
Studier som förbättrar studiefärdigheterna

I de fall då en studerande inte har tillräckliga studiefärdigheter kan som en del av den utbildning som förbereder för fristående examina studier ordnas i syfte att möjliggöra avläggande av fristående examen eller en del av den och deltagande i utbildning som förbereder för fristående examen. Studier som förbättrar studiefärdigheterna får som heltidsstudier räcka högst sex månader. Utbildningsanordnaren beslutar om ordnandet av studier som förbättrar studiefärdigheterna och om studiernas innehåll.

11 §
Hänvisningsbestämmelse om studerandes rättigheter och skyldigheter

På utbildning enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser om studerandes rättigheter och skyldigheter i lagen om grundläggande yrkesutbildning:


8) bestämmelserna i andra meningen i 31 § 4 mom. om när en studerande kan anses ha avgått,Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 211/2014
RP 357/2014
KuUB 21/2014
RSv 311/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.