236/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015

Statsrådets förordning om kompensationsersättning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om verkställighet av sådan kompensationsersättning som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen. Kompensationsersättningen utgör en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 som Europeiska kommissionen har godkänt.  Kompensationsersättning kan beviljas och betalas under den tid som utvecklingsprogrammet är i kraft inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) jordbrukare en aktiv jordbrukare enligt 2 § 4 punkten i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014),

2) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde eller annat område som jordbrukaren odlar och besitter och som avgränsas av en kommungräns, en gräns för äganderätt, en stödregionsgräns, en gräns för ett avtalsområde, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg, en skog eller någon annan motsvarande gräns,

3) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket en växtart eller en blandning av flera växtarter odlas i ett visst syfte och som betraktas som en i 3 § 1 punkten i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) avsedd icke odlad åker som sköts eller som tillfälligt inte odlas eller som tillfälligt används för annat än jordbruk,

4) ersättningsår det kalenderår för vilket kompensationsersättning söks,

5) medlem i ett familjeföretag en familjemedlem enligt 4 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

3 §
Ersättningsberättigande areal i fråga om kompensationsersättning

Kompensationsersättning kan beviljas för åkerarealer enligt 4 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015). Kompensationsersättning kan även beviljas för permanent gräsmark som inte används som åkermark.

Kompensationsersättning kan förutom för de arealer som avses i 1 mom. beviljas för jordbruksarealer som 2013 var stödberättigande när det gäller kompensationsersättning, miljöstöd för jordbruket eller stöd som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Kompensationsersättning kan beviljas också för arealer som omfattade jordbruksskiften 2013 eller 2014 och som berättigade varken till miljöstöd för jordbruket eller kompensationsersättning 2014 och

1) för vilka det har betalts miljöstöd för jordbruket eller kompensationsersättning under något av åren mellan 1995 och 2013,

2) som har anmälts i stödansökan under något av åren mellan 1995 och 2004,

3) som 2004 har anmälts på blankett nummer 175 som har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet,

4) som i stödansökan 2014 har anmälts som permanent betesmark eller som naturäng, naturbete eller öppen hagmark, eller

5) som har omfattats av ett tjugoårigt avtal om miljöspecialstöd för jordbruket enligt 10 § i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995).

Arealen förblir ersättningsberättigande även om kompensationsersättning inte söks för arealen eller om den arrenderas eller säljs till någon annan jordbrukare, om arealen fortfarande är jordbruksareal.

Det minsta ersättningsberättigande jordbruksskiftet är 0,01 hektar. Icke odlad areal godkänns inte som en ersättningsberättigande areal i fråga om kompensationsersättning. Åkerskiften som är icke odlad åker som sköts eller som tillfälligt inte odlas betraktas inte som icke odlad areal. Som en ersättningsberättigande areal godkänns inte heller ett åkerskifte i fråga om vilket rätten till ersättning har överförts till ett annat skifte som inte är ersättningsberättigande i de fall som avses i 2 mom.

4 §
Behovsprövad rätt till ersättning

Kompensationsersättning kan beviljas på ansökan av jordbrukare för jordbruksareal som kommit i jordbrukarens besittning på det sätt som avses i 5 § i statsrådets förordning om miljöersättning.

5 §
Tilläggsareal för ett ersättningsberättigande basskifte

Till ett basskifte kan inom ramen för anslagen i statsbudgeten på ansökan av en jordbrukare årligen fogas högst 0,1 hektar jordbruksareal som inte tidigare har berättigat till kompensationsersättning.

6 §
Byte av rätt till ersättning

En jordbrukare kan genomföra ett byte av rätten till ersättning mellan ersättningsberättigande areal enligt 3 och 4 § och icke ersättningsberättigande areal. En förutsättning är att den rätt till ersättning som byts ut omfattar hela basskiftet. Basskiftet kan i samband med bytet delas. Rätten till ersättning får inte bytas, om den areal som bytet gäller är mindre än 0,5 hektar per lägenhet.

Rätten till ersättning får inte bytas, om bytet leder till att den ersättningsberättigande arealen ökar. En rätt till ersättning får inte bytas mellan olika ersättningsberättigande arealer, om bytet av areal leder till att ersättningsbeloppet per hektar ökar. Rätten till ersättning får bytas endast så att bytet är bestående. Rätten till ersättning får bytas endast mellan arealer som ägs av jordbrukaren.

På förfarandet vid ansökan om byte av rätten till ersättning tillämpas 3 kap. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

7 §
Ersättningsområden

Kompensationsersättning får beviljas bergsområden (stödområde C) enligt artikel 32.2 och andra områden än bergsområden enligt artikel 32.3 i landsbygdsförordningen, vilka har avsevärda naturliga begränsningar (stödområde AB). Kompensationsersättning beviljas stödområdena AB och C i enlighet med den områdesindelning som anges i bilaga 1 till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015). Bestämmelser om var inom stödområdena kommunernas skärgårdsområden är belägna finns i bilaga 2 till nämnda förordning.

8 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av kompensationsersättning

Kompensationsersättning kan beviljas för jordbruksarealer som berättigar till kompensationsersättning och som har anmälts i en stödansökan på det sätt som Landsbygdsverket bestämmer och som är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni under året i fråga. Skötseln av jordbruksarealen ska uppfylla kraven i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren. En jordbruksareal ska hållas öppen på det sätt som avses i 6 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015).

Jordbruksarealer får användas för annat än jordbruksverksamhet på det sätt som avses i 7 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare.

9 §
Beräkning av djurantalet

Vid beräkning av den djurenhetstäthet som avses i 6 § 2 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och som krävs för en höjning av kompensationsersättningen ska det genomsnittliga djurantalet på gårdsbruksenheten under kalenderåret beaktas i enlighet med 4 och 5 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015).

10 §
Företag i sammanslutningsform

På en jordbrukares begäran kan det antal djur som ägs av ett sådant företag i sammanslutningsform som under ersättningsåret i fråga inte har ansökt om höjning av kompensationsersättningen räknas med i antalet djur på en gårdsbruksenhet som har ansökt om höjning av kompensationsersättningen, förutsatt att bestämmanderätten inom företaget i sammanslutningsform innehas av medlemmar i ett familjeföretag så att

1) bestämmanderätten i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet innehas av en eller flera sådana bolagsmän som uppfyller förutsättningarna för beviljande av höjning av kompensationsersättningen eller

2) bestämmanderätten i ett aktiebolag innehas av en eller flera sådana aktieägare, eller medlemmar i ett andelslag, som uppfyller förutsättningarna för beviljande av höjning av kompensationsersättningen.

Med bestämmanderätt i ett aktiebolag avses i denna förordning ett aktieinnehav som innebär att jordbrukaren tillsammans med medlemmarna i hans eller hennes familjeföretag direkt innehar mer än hälften av det sammanlagda röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Jordbrukaren eller medlemmarna i hans eller hennes familjeföretag ska utöva bestämmanderätt i företaget i sammanslutningsform senast den 30 april under ersättningsåret i fråga.

Djur som ägs av ett företag i sammanslutningsform kan endast räknas till godo för en sådan gårdsbruksenhet som helt och hållet innehas av medlemmar i ett familjföretag.

11 §
Överföring av besittningsrätten

Om besittningsrätten till gårdsbruksenheten i dess helhet överförs senast den 31 augusti det år ansökan om ersättning ges in, betraktas den på vilken besittningsrätten till gårdsbruksenheten har överförts som den som ansöker om höjning av kompensationsersättning, om den som från vilken besittningsrätten har övergått har ansökt om höjning av kompensationsersättningen under ersättningsåret.

12 §
Allmänna förutsättningar för betalning av kompensationsersättning

Kompensationsersättning kan betalas för jordbruksarealer som berättigar till kompensationsersättning.  Andelen träda och naturvårdsåkrar med vall som avses i 22 § i statsrådets förordning om miljöersättning får utgöra högst 25 procent av gårdsbruksenhetens ersättningsberättigande åkerarealer. Om arealen är större än detta kan ersättning för träda och naturvårdsåkrar dock betalas för den areal som fås då summan av gårdsbruksenhetens övriga ersättningsberättigade åkerareal delas med tre. För skifte som anmälts som gröngödslingsvall i en ansökan om stöd kan betalas kompensationsersättning högst tre år i rad.

Om utvintringsskador förekommer på ett jordbruksskifte kan kompensationsersättning betalas, förutsatt att skötseln av den odlade åkerarealen uppfyller kraven i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren och att det på huvuddelen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som producerar en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Om det på huvuddelen av skiftet på grund av utvintringsskador inte är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, kan ersättning inte betalas för skiftet, om det område som drabbats av utvintringsskada inte besås på nytt på våren.

Kompensationsersättning kan betalas för en skyddsremsa som har avskiljts till ett separat jordbruksskifte.

Det minsta ersättningsberättigande jordbruksskiftet för vilket kompensationsersättning kan betalas är 0,05 hektar.

13 §
Betalning av kompensationsersättning för vissa arealer som omfattas av avtal om miljöspecialstöd för jordbruket

Kompensationsersättning kan betalas för åkerarealer som har uppgetts som skyddszonsvallar, när det är fråga om ett avtal enligt 22 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) eller enligt 40 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007) och avtalsområdet har skötts i enlighet med en plan som ingår i avtalet. Kompensationsersättning kan betalas för jordbruksarealer som omfattas av ett avtal enligt 29 eller 30 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket, enligt 51 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 eller enligt 37 § i statsrådets förordning om miljöersättning när avtalsområdet har skötts i enlighet med en plan som ingår i avtalet.

14 §
Begränsningar i betalningen av kompensationsersättning

Kompensationsersättning betalas inte för

1) trädgårdsland, växthusarealer, åkerarealer som tillfälligt inte odlas och icke odlade åkerarealer,

2) 20-åriga avtalsarealer som avses i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket,

3) jordbruksarealer som omfattas av ett avtal enligt 23 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket eller enligt 41 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013, och inte heller för

4) produktion av plantmaterial av skogsträd, arealer med energiväxter med vedstam och arealer med sådan hampa som inte berättigar till basstöd som Europeiska unionen finansierar fullt ut.

15 §
Kompensationsersättningens belopp

Kompensationsersättning kan beviljas enligt stödområde till följande eurobelopp per hektar:

euro ha
EU-delfinansierad kompensationsersättning nationellt finansierad kompensationsersättning
stödområde AB
-växtodling 92 125
-husdjursskötsel 92 185
stödområde C
-växtodling 117 125
-husdjursskötsel 117 185
16 §
Inverkan av gårdsbruksenhetens storlek på kompensationsersättningens belopp

Kompensationsersättning kan beviljas enligt gårdsbruksenhetens storlek enligt följande: 

ersättningsberättigande areal i fråga om kompensationsersättning för gårdsbruksenheter den beviljade ersättningens andel av full ersättning
upp till 150 hektar 100 %
jordbruksarealer som överstiger 150 ha upp till 300 hektar  90 %
jordbruksarealer som överstiger 300 ha 80 %

Den årliga areal som berättigar till ersättning fastställs utifrån uppgifterna i stödansökan samt, i fråga om gårdsbruksenheter som närings-, trafik- och miljöcentralen utövar tillsyn över, tillsynsuppgifterna.

17 §
Uppföljningsuppgifter i fråga om kompensationsersättning

För uppföljning av effekten av kompensationsersättningen ska ersättningstagaren på begäran lämna in de indikatorer och övervakningsuppgifter som avses i artikel 71 i landsbygdsförordningen samt övriga uppgifter som behövs i fråga om effekterna av den åtgärd som stöds.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2015.  Förordningens 5 § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

  Helsingfors den 19 mars 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.