233/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) 6 § 1 mom. 22 punkten, sådan den lyder i lag 852/2006, som följer:

6 §
Avgiftsfria prestationer

Handläggningsavgifter enligt denna lag uppbärs inte


22) i ärenden enligt lagen om besöksförbud (898/1998), lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet (226/2015) eller lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (227/2015),Denna lag träder i kraft den 24 mars 2015.

RP 262/2014
LaUB 22/2014
RSv 281/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU (32011L0099); EUT L 338, 21.12.2011, s. 2

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.