228/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen om besöksförbud

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § i lagen om besöksförbud (898/1998), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 711/2004, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 16 a § som följer:

8 §
Avgörandets innehåll

Om besöksförbud meddelas, ska det till avgörandet fogas en redogörelse för möjligheten att ansöka om en europeisk skyddsorder på det sätt som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern och i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet (226/2015).

16 a §
Europeisk skyddsorder och skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Bestämmelser om meddelande av besöksförbud på grundval av en europeisk skyddsorder och om utfärdande av en europeisk skyddsorder finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern och i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet.

Bestämmelser om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor och i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (227/2015).


Denna lag träder i kraft den 24 mars 2015.

RP 262/2014
LaUB 22/2014
RSv 281/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU (32011L0099); EUT L 338, 21.12.2011, s. 2

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.