215/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 49, 70-72 och 74-79 § samt

ändras 48 och 73 § som följer:

48 §
Huvudprojekterarens uppgifter

Huvudprojekteraren ska i samarbete med den som påbörjar ett byggprojekt så som projektets karaktär och omfattning förutsätter

1) se till att tidtabellen för projektet och projekteringstiden är tillräckliga,

2) se till att utgångsuppgifterna för planeringen är omfattande och uppdaterade samt att utgångsuppgifterna sänds till andra projekterare,

3) se till att planerna är tillräckliga,

4) se till att tillståndshandlingar, specialbeskrivningar och utredningar utarbetas och lämnas in till byggnadstillsynsmyndigheten,

5) samordna planeringen av ändringar som görs i planerna efter tillståndsbeslutet och ansöka om de godkännanden eller tillstånd som krävs för ändringarna,

6) sköta om ansvarsfördelningen och samarbetet mellan projekterarna och förfarandena för samordning av planeringen.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska huvudprojekteraren i samarbete med den som påbörjar ett byggprojekt så som projektets karaktär och omfattning förutsätter innan planeringen påbörjas utreda byggnadens byggnadshistoria, byggnadens särdrag och skick, tidigare utförda reparationer och ändringar och vilka konsekvenser för planeringen sådana omständigheter har som kommer fram under byggnadsarbetet då konstruktioner öppnas eller rivs.

73 §
Ansvariga arbetsledarens uppgifter

Den ansvariga arbetsledaren ska så som projektets art och omfattning förutsätter

1) se till att myndighetssyn begärs i tillräckligt god tid och att inspektioner och åtgärder utförs vid adekvata arbetsskeden,

2) se till att godkända huvudritningar, behövliga specialbeskrivningar, ett inspektionsprotokoll för bygget och övriga handlingar finns tillgängliga på byggplatsen,

3) se till att behövliga utredningar av byggprojektets skeden som är förknippade med risker samt skadliga konsekvenser har utförts,

4) vidta behövliga åtgärder före byggnadsarbetet påbörjas och under byggnadsarbetet för att undvika risker och olägenheter,

5) vidta behövliga åtgärder under byggnadsarbetet med anledning av brister eller fel som uppdagats under byggandet,

6) se till att det vid byggnadsarbete finns en arbetsledare för ett specialområde med tanke på byggnadsarbetets svårighetsgrad, vilken sköter de föreskrivna uppgifterna.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska den ansvariga arbetsledaren så som reparations- och ändringsarbetets art och omfattning förutsätter under byggnadsarbetet se till att omständigheter som kommer fram då konstruktioner öppnas och rivs beaktas under byggnadsarbetet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 1-5 punkten och 2 mom. om ansvarig arbetsledare, tillämpas också på arbetsledare för ett specialområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

  Helsingfors den 12 mars 2015

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringssekreterare
Erja Werdi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.