198/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 6 mom. och 5 § 26 punkten, sådana de lyder, 4 § 6 mom. i lag 752/2012 och 5 § 26 punkten i lag 170/2014, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013 och 170/2014, en ny 27 punkt som följer:

4 §
Tillsynsobjekt

Finansinspektionen utövar i enlighet med lagen om statens pensionsfond (1297/2006) tillsyn över statens pensionsfonds placeringsverksamhet samt över efterlevnaden av bestämmelserna om insiderregister och insideranmälan, i enlighet med lagen om kommunala pensioner (549/2003) tillsyn över den kommunala pensionsanstaltens placeringsverksamhet samt över efterlevnaden av bestämmelserna om insiderregister och insideranmälan och i enlighet med kyrkolagen (1054/1993) tillsyn över pensionsfonden inom Kyrkans centralfond.

5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


26) den som i Finland beviljar identifieringskoder för juridiska personer enligt det internationella systemet med identifieringskoder för juridiska personer,

27) registeransvariga som avses i 4 f § i lagen om statens pensionsfond och i 165 c § i lagen om kommunala pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 340/2014
ShUB 44/2014
RSv 294/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.