185/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 21 § 2 mom.,

ändras 23 § samt

fogas till 29 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1/2013, ett nytt 12 mom. som följer:

23 §
Krav på undervisningslokaler och andra lokaler som används för undervisning

Lokaler som används för undervisning ska lämpa sig för undervisning enligt läroplanen och möjliggöra den koncentration som inlärningssituationen förutsätter.

Om undervisning för de kategorier som nämns i 11 § 1 mom. 4–11 punkten eller i 20 § avsedd teoriutbildning inom övningsdelen eller den fördjupade delen för kategori B ges någon annanstans än i bilskolans undervisningslokaler enligt 85 § 1 mom. i körkortslagen, ska bilskolan minst två veckor innan undervisningen inleds göra en anmälan om undervisningsplatsen till förarexamensmottagaren inom det verksamhetsområde där den lokalen är belägen. En i detta moment avsedd anmälan ska även göras om platsen för  körundervisning med simulator enligt 12 § 4 mom. och 17 § 2 mom., om körundervisningen med simulator ges någon annanstans än i en för bilskolan godkänd undervisningslokal.

En bilskola som tillsammans med andra bilskolor ordnar gemensam undervisning som avses i 85 § 1 mom. i körkortslagen ska inom den tidsfrist som anges i 2 mom. göra en anmälan om detta och om undervisningsplatsen till den förarexamensmottagare som övervakar bilskolan.

29 §
Villkor för att få delta i förarexamen för respektive kategorier

I alla förarexamenskategorier ska den som ämnar delta i teoriprov ha ett av polisen beviljat körkortstillstånd som motsvarar den kategori som examen avser, om ett sådant tillstånd krävs vid förarexamen.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.

  Helsingfors den 5 mars 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.