180/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven och fria rörlighet. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar, nedan pyroteknikdirektivet, samt kommissionens genomförandedirektiv 2014/58/EU om inrättande av ett system för pyrotekniska artiklars spårbarhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på pyrotekniska artiklar.

Lagen tillämpas dock inte på

1) pyrotekniska artiklar som är avsedda att användas av försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet eller polisen,

2) explosiva varor som omfattas av sådana bestämmelser om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven som utfärdats med stöd av lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953),

3) utrustning som omfattas av lagen om marin utrustning (1503/2011),

4) knallskott som omfattas av lagen om leksakers säkerhet (1154/2011),

5) ammunition, som avser projektiler, drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri,

6) pyrotekniska artiklar avsedda att användas inom flyg- och rymdindustrin.

Vid identifiering av sådana pyrotekniska artiklar och sådan ammunition som avses i 2 mom. iakttas kommissionens direktiv 2004/57/EG om identifiering av pyrotekniska artiklar och viss ammunition för rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och kontroll av explosiva varor för civilt bruk.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) pyroteknisk artikel ett föremål eller ett medel som till följd av kemiska reaktioner innehåller ämnen eller blandningar som producerar värme, ljus, ljud, gas, rök eller kombinationer av dessa,

2) fyrverkeripjäs en pyroteknisk artikel som producerats för nöjesbruk,

3) pyrotekniska sceneffekter pyrotekniska artiklar avsedda för scenbruk inomhus eller utomhus, inklusive för film- och tv-inspelningar eller liknande användningsområden,

4) pyrotekniska artiklar för fordon komponenter i säkerhetsanordningar för fordon, vilka innehåller pyrotekniska satser som används för att aktivera dessa eller andra anordningar,

5) tillhandahållande på marknaden leverans av en pyroteknisk artikel för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

6) utsläppande på marknaden första gången en pyroteknisk artikel tillhandahålls på unionsmarknaden,

7) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar en pyroteknisk artikel eller som låter konstruera eller tillverka en sådan artikel och saluför artikeln i sitt eget namn eller under eget varumärke,

8) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en pyroteknisk artikel från ett tredjeland på unionsmarknaden,

9) distributör en annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en pyroteknisk artikel på marknaden,

10) verksamhetsutövare tillverkare, importörer och distributörer,

11) teknisk dokumentation dokument som tillverkaren ska utarbeta beträffande en pyroteknisk artikels egenskaper, för att visa att artikeln överensstämmer med kraven,

12) teknisk specifikation dokument där det bestäms vilka tekniska krav en pyroteknisk artikel ska uppfylla,

13) harmoniserad standard en europeisk standard som antagits på grundval av Europeiska kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,

14) ackreditering en förklaring från ett nationellt ackrediteringsorgan om att ett organ för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i harmoniserade standarder och vid behov eventuella ytterligare krav, inklusive sådana som fastställs i sektorspecifika program, för att utföra specifika bedömningar av överensstämmelse med kraven,

15) nationellt ackrediteringsorgan det enda organet i en medlemsstat som har statligt bemyndigande att genomföra ackrediteringar,

16) bedömning av överensstämmelse med kraven den process där det utreds huruvida en pyroteknisk artikel uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i pyroteknikdirektivet,

17) organ för bedömning av överensstämmelse ett organ som utför kalibrering, provning, certifiering, kontroll och andra bedömningar av överensstämmelse med kraven,

18) anmält organ ett organ som utsetts av en av Europeiska unionens medlemsstater och anmälts till Europeiska kommissionen samt har rätt att utföra bedömningar av överensstämmelse med kraven,

19) återkallelse åtgärder för att dra tillbaka en pyroteknisk artikel som redan tillhandahållits slutanvändaren,

20) tillbakadragande åtgärder för att förhindra att en pyroteknisk artikel i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

21) CE-märkning märkning genom vilken tillverkaren visar att en pyroteknisk artikel överensstämmer med de tillämpliga kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning,

22) harmoniserad unionslagstiftning all unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter.

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, marknadskontroll och den yttre gränskontrollen av pyrotekniska artiklar som importeras från tredjeländer samt om de minimikrav som ställs på CE-märkningen av pyrotekniska artiklar finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen.

Bestämmelser om trygg tillverkning och upplagring av pyrotekniska artiklar, om tillståndsplikt för och användning av pyrotekniska artiklar samt om de begränsningar som uppställs för överlåtelse av pyrotekniska artiklar finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

Bestämmelser om klassificering och märkning av kemikalier och explosiva varor samt om säkerhetsdatabladet finns i Europeiska unionens kemikalielagstiftning och bestämmelser om de språkkrav som gäller dessa finns i kemikalielagen (599/2013).

Bestämmelser om farlighetsklassificering av farliga ämnen finns i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994).

Bestämmelser om förseelser vid användningen av CE-märkning finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010).

2 kap.

Överensstämmelse med kraven och tillverkarens skyldigheter

5 §
Väsentliga säkerhetskrav för pyrotekniska artiklar

En pyroteknisk artikel ska uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som anges i denna lag för att den ska få släppas ut på marknaden.

En pyroteknisk artikel som släpps ut på marknaden ska konstrueras och tillverkas så att den under normala och förutsebara användningsförhållanden orsakar så liten fara som möjligt för människors hälsa, säkerhet och egendom samt miljön.

En pyroteknisk artikel ska lämpa sig för sitt ändamål och fungera korrekt när den används för sitt avsedda ändamål. En pyroteknisk artikel ska konstrueras och tillverkas så att den kan förstöras på ett säkert sätt. Oavsiktlig antändning ska med beaktande av artikelns användningsändamål vara så osannolik som möjligt.

En pyroteknisk artikel ska vara ändamålsenligt förpackad och förses med sådan märkning som behövs för en trygg användning av artikeln. Artikeln ska åtföljas av anvisningar och information om trygg upplagring och användning.

Närmare bestämmelser om de väsentliga säkerhetskraven för pyrotekniska artiklar utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Presumtion om överensstämmelse med kraven

En pyroteknisk artikel anses uppfylla de väsentliga säkerhetskraven om den överensstämmer med den harmoniserade standard som gäller den.

En pyroteknisk artikel kan uppfylla de väsentliga säkerhetskraven fastän den inte överensstämmer med en harmoniserad standard, om artikelns överensstämmelse med kraven kan påvisas på ett tillförlitligt sätt.

7 §
Kategorisering av pyrotekniska artiklar

Tillverkaren ska kategorisera pyrotekniska artiklar utifrån deras användning, syfte samt risk- och ljudnivå. De anmälda organ som avses i 18 § ska bekräfta kategoriseringen i anslutning till den bedömning av överensstämmelse med kraven som avses i 27 §. Pyrotekniska artiklar kategoriseras på grundval av sina egenskaper som fyrverkeripjäser, pyrotekniska sceneffekter samt övriga pyrotekniska artiklar.

Närmare bestämmelser om kategoriseringen av pyrotekniska artiklar utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Tillverkarens skyldighet att säkerställa pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

Tillverkaren ska innan en pyroteknisk artikel släpps ut på marknaden säkerställa och kunna visa att artikeln har konstruerats och tillverkats i enlighet med de krav som anges i denna lag.

Tillverkaren ska låta utföra en lämplig bedömning av den pyrotekniska artikelns överensstämmelse med kraven med hjälp av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillverkaren valt. Vid bedömningen ska ett anmält organ anlitas.

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att artikeln överensstämmer med kraven. Tillverkaren ska upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och förse artikeln med CE-märkning i enlighet med 11 §, när det har visats att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med de tillämpliga kraven.

Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år från det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden.

Närmare bestämmelser om förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven, den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkning överensstämmer med kraven

Tillverkaren ska se till att serietillverkade pyrotekniska artiklar överensstämmer med kraven. Tillverkaren ska ta hänsyn till ändringar i en pyroteknisk artikels konstruktion eller egenskaper och till ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om en pyroteknisk artikels överensstämmelse med kraven.

10 §
Märkning av pyrotekniska artiklar med registreringsnummer samt registerföring

Tillverkaren ska märka pyrotekniska artiklar med ett registreringsnummer som meddelas av ett anmält organ som avses i 18 §. Vid numreringen av artiklarna ska ett enhetligt system som fastställts av Europeiska kommissionen användas.

Tillverkarna och importörerna ska föra register över registreringsnumren på de pyrotekniska artiklar som de tillhandahåller på marknaden. Uppgifterna ska bevaras i minst tio år från det att en artikel har släppts ut på marknaden. Uppgifterna ska hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

Närmare bestämmelser om Europeiska kommissionens registreringssystem och om de uppgifter som ska bevaras utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
CE-märkning och fästande av annan märkning

Tillverkaren ska förse pyrotekniska artiklar som uppfyller kraven i denna lag med CE-märkning innan de släpps ut på marknaden. Märkningen ska vara synlig, lätt läsbar och varaktig. Om ett anmält organ medverkar i produktionskontrollen, ska CE-märkningen åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer. Det anmälda organets identifikationsnummer ska fästas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren. CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av annan information som berör en särskild fara eller ett särskilt användningsområde. Om det inte är möjligt eller lämpligt att fästa CE-märkningen på artikeln, ska den fästas på artikelns förpackning och i de medföljande dokumenten.

Bestämmelser om de allmänna principerna för CE-märkning finns i artikel 30 i NLF-förordningen.

12 §
Märkningar, kontaktuppgifter, åtföljande dokument och språkkrav

Tillverkaren ska säkerställa att en pyroteknisk artikel som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs enligt denna lag och att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation.

Tillverkaren ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt postadress. Uppgifterna ska anges på den pyrotekniska artikeln eller, om detta inte är möjligt, på artikelns förpackning eller i ett dokument som åtföljer artikeln. Adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

En pyroteknisk artikels märkningar, säkerhetsinformation och bruksanvisningar samt de dokument som åtföljer artikeln ska finnas på finska och svenska.

Närmare bestämmelser om de krav som ställs på märkningen av pyrotekniska artiklar och om undantagen från dessa krav utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Importörens och distributörens skyldigheter

13 §
Importörens skyldigheter när en pyroteknisk artikel släpps ut på marknaden

Importören får på marknaden släppa ut bara sådana pyrotekniska artiklar som överensstämmer med kraven.

Innan en pyroteknisk artikel släpps ut på marknaden ska importören säkerställa att

1) tillverkaren har utfört en sådan bedömning av överensstämmelse med kraven som avses i 8 §,

2) tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen,

3) artikeln är försedd med CE-märkning,

4) artikeln åtföljs av de dokument som krävs,

5) artikeln är försedd med de märkningar och den information som krävs,

6) artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska.

Om importören har anledning att misstänka att en pyroteknisk artikel inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, får importören inte släppa ut artikeln på marknaden innan den uppfyller de kraven. Om en pyroteknisk artikel medför fara ska importören informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om detta.

Importören ska, under den tid importören ansvarar för den pyrotekniska artikeln, säkerställa att artikelns förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar artikelns överensstämmelse med kraven.

Importören ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den postadress på vilken importören kan kontaktas. Uppgifterna ska anges på den pyrotekniska artikeln eller, om detta inte är möjligt, på artikelns förpackning eller i ett dokument som åtföljer artikeln. Kontaktuppgifterna ska anges på finska och svenska.

Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten i tio år från det att den pyrotekniska artikeln släpptes ut på marknaden och se till att myndigheterna har tillgång till den tekniska dokumentationen.

14 §
Distributörens skyldigheter när en pyroteknisk artikel tillhandahålls på marknaden

Innan en pyroteknisk artikel tillhandahålls på marknaden ska distributören kontrollera att den är försedd med de märkningar och den information som krävs och åtföljs av de dokument som krävs samt av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska.

Distributören ska, under den tid distributören ansvarar för den pyrotekniska artikeln, säkerställa att artikelns förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar artikelns överensstämmelse med kraven.

Om distributören har anledning att misstänka att en pyroteknisk artikel inte överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, får distributören tillhandahålla den pyrotekniska artikeln på marknaden först när den överensstämmer med de krav som anges i denna lag. Om artikeln medför fara ska distributören informera tillverkaren eller importören samt tillsynsmyndigheten om detta.

15 §
Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören

Importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper ut en pyroteknisk artikel på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en pyroteknisk artikel som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i denna lag kan påverkas.

16 §
Verksamhetsutövarens skyldigheter när en artikel inte överensstämmer med kraven

En tillverkare eller importör som har anledning att misstänka att en pyroteknisk artikel som den har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag, ska omedelbart vidta åtgärder för att få den pyrotekniska artikeln att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla artikeln. Också distributören ska vid behov vidta dessa åtgärder.

Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om saken och ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen med kraven och om alla vidtagna åtgärder.

När det anses behövligt för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, ska tillverkaren och importören på begäran av tillsynsmyndigheten utföra slumpvis provning av pyrotekniska artiklar som tillhandahålls på marknaden, undersöka klagomål, pyrotekniska artiklar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av pyrotekniska artiklar samt vid behov föra register över dem och informera distributörerna om all sådan övervakning.

17 §
Pyrotekniska artiklar för marknadsförings-, utvecklings-, provnings- eller forskningsändamål

En verksamhetsutövare får ställa ut eller använda en pyroteknisk artikel för marknadsföringsändamål trots att dess överensstämmelse med kraven inte har visats på det sätt som avses i 8 §. Artikeln ska då vara försedd med en synlig märkning där mässans, förevisningens eller utställningens namn och datum anges. Av märkningen ska det dessutom tydligt framgå att artikeln inte överensstämmer med kraven och att den inte får saluföras förrän tillverkaren eller importören har sett till att den överensstämmer med kraven.

En pyroteknisk artikel som tillverkats för forskning, utveckling eller provning behöver inte överensstämma med denna lag. Artikeln ska då vara försedd med en synlig märkning där det tydligt framgår att artikeln inte är tillgänglig för andra ändamål än utveckling, provning eller forskning.

Tillsynsmyndigheten får meddela behövliga föreskrifter för att garantera säkerheten vid tillställningar som avses 1 mom.

4 kap.

Bestämmelser om anmälda organ

18 §
Godkännande av anmälda organ

Arbets- och näringsministeriet godkänner anmälda organ och anmäler dem till Europeiska kommissionen. Ministeriet ska också informera kommissionen om betydande ändringar i de anmälda uppgifterna.

Godkännande ska sökas genom en till arbets- och näringsministeriet riktad ansökan, av vilken det framgår att de krav som ställs på organ för bedömning av överensstämmelse är uppfyllda. Ett organ för bedömning av överensstämmelse kan visa att det uppfyller de krav som ställs på det genom ackreditering, som utfärdas av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i NLF-förordningen, i Finland Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS).

I beslutet om godkännande fastställs det anmälda organets behörighetsområde och de arrangemang som hänför sig till tillsynen över organet. I beslutet fastställs vid behov krav, begränsningar och villkor för organets verksamhet, med hjälp av vilka man säkerställer att uppgifterna utförs korrekt. Beslutet kan meddelas för en bestämd tid.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som godkänts av en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som anmälts till Europeiska kommissionen motsvarar ett anmält organ.

Närmare bestämmelser om ansökan om godkännande och anmälan samt om dess innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Allmänna krav som ställs på anmälda organ

Ett anmält organ ska uppfylla följande krav:

1) organet ska vara en juridisk person som är registrerad i Finland,

2) organet ska vara en utomstående sakkunnigaktör som är oberoende av den organisation eller pyrotekniska artikel som det bedömer,

3) organet, dess högsta ledning och den personal som svarar för bedömningen av överensstämmelse med kraven får inte omfatta någon som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använder eller underhåller sådana pyrotekniska artiklar eller explosiva ämnen som de bedömer, eller som är befullmäktigad företrädare för någon sådan aktör; detta gäller dock inte sådan användning av pyrotekniska artiklar eller explosiva ämnen som behövs för verksamheten inom organet eller användning av pyrotekniska artiklar för personligt bruk,

4) organet och dess personal ska ha sådan teknisk kompetens som krävs inom det specifika området,

5) organet ska kunna utföra alla de uppgifter i anslutning till bedömning av överensstämmelse med kraven som fastställts för organet och för vilka det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet självt eller för dess räkning och under dess ansvar.

20 §
Krav som ställs på anmälda organs verksamhet

Ett anmält organ ska i alla situationer och för alla sådana förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven och typer eller kategorier av pyrotekniska artiklar för vilka det har anmälts till sitt förfogande ha

1) tillräcklig personal med teknisk kunskap samt tillräcklig och lämplig erfarenhet för att kunna utföra bedömningar av överensstämmelse med kraven,

2) beskrivningar av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som garanterar att förfarandena medger öppenhet och möjliggör upprepning,

3) ändamålsenliga riktlinjer och förfaranden med hjälp av vilka den bedömning av överensstämmelse som organet utför i egenskap av anmält organ avskiljs från organets övriga verksamhet,

4) förfaranden som gör det möjligt för organet att utföra sina uppgifter med beaktande av företagens storlek, bransch och struktur, de pyrotekniska artiklarnas tekniska komplexitet samt huruvida det är fråga om massproduktion eller serietillverkning.

Ett anmält organ ska ha de förutsättningar som behövs för att kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifter som hänför sig till en ändamålsenlig skötsel av bedömningen av överensstämmelse med kraven, samt ha tillgång till all den utrustning och de hjälpmedel som behövs.

21 §
Krav på anmälda organs ansvariga personal

Den ansvariga personalen vid ett anmält organ ska ha

1) gedigen teknisk och yrkesinriktad utbildning, som omfattar bedömning av överensstämmelse med kraven inom det område för vilket det anmälda organet har anmälts,

2) tillräcklig kunskap om de krav som gäller bedömningarna och tillräckliga befogenheter att utföra bedömningar,

3) kunskap och insikt om de väsentliga kraven, de tillämpliga harmoniserade standarderna och de relevanta bestämmelserna och tillämpningsföreskrifterna i Europeiska unionens lagstiftning,

4) förmåga att utarbeta intyg, dokument och rapporter som visar att en bedömning har utförts.

22 §
Anmälda organs opartiskhet och ansvarsförsäkring

Ett anmält organ, dess högsta ledning och personal som utför bedömningar ska vara opartiska. Arvodena för den högsta ledningen och den personal som utför bedömningar vid ett anmält organ får inte vara beroende av antalet utförda bedömningar eller av bedömningarnas resultat.

Ett anmält organ ska ha en ansvarsförsäkring.

23 §
Lämnande av information om anmälda organs verksamhet till myndigheter

Ett anmält organ ska, oberoende av sekretessbestämmelserna, lämna uppgifter om organets verksamhet till arbets- och näringsministeriet och till Säkerhets- och kemikalieverket.

24 §
Anmälda organs skyldighet att delta i standardiseringsarbetet och arbetet i samordningsgruppen för anmälda organ

Ett anmält organ ska delta i det relevanta standardiseringsarbetet och det arbete som utförs i samordningsgruppen för anmälda organ, som inrättats i enlighet med harmoniserad unionslagstiftning. Om detta inte är möjligt, ska organet se till att dess bedömningspersonal får information om standardiseringsarbetet och samordningsgruppens arbete.

25 §
Presumtion beträffande anmälda organ

Om ett anmält organ visar att det uppfyller kriterierna i de relevanta harmoniserade standarderna eller sådana delar av dem vars referensuppgifter har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, är presumtionen att organet uppfyller de krav som föreskrivs för anmälda organ i denna lag, förutsatt att de tillämpliga harmoniserade standarderna omfattar dessa krav.

26 §
Utläggande av uppgifter på underentreprenad eller anlitande av dotterbolag

Om ett anmält organ lägger ut vissa uppgifter som hänför sig till bedömning av överensstämmelse med kraven på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag, ska det se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i 19—24 §, samt informera arbets- och näringsministeriet om saken.

Det anmälda organet ansvarar för de uppgifter som utförs av underentreprenören eller dotterbolaget, oavsett var dessa finns.

Ett anmält organ får lägga ut uppgifter på underentreprenad eller anlita ett dotterbolag för uppgifterna endast om organet avtalat om saken med kunden.

Det anmälda organet ska hålla dokumenten rörande bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kompetens och uppgifterna i anslutning till bedömningen av överensstämmelse med kraven tillgängliga för arbets- och näringsministeriet.

27 §
Allmänna skyldigheter för anmälda organ och deras dotterbolag och underentreprenörer

Ett anmält organ ska bedöma pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven enligt förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven.

Bedömningarna av överensstämmelse med kraven ska utföras så att de står i rätt proportion till sitt syfte och inte belastar verksamhetsutövarna onödigt. Det anmälda organet ska ta hänsyn till företagens storlek, bransch och struktur, till den berörda produktteknikens komplexitet samt till huruvida det är fråga om massproduktion eller serietillverkning. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska tillräcklig noggrannhet iakttas för att det ska kunna säkerställas att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med kraven i denna lag.

Ett anmält organ eller ett dotterbolag eller en underentreprenör som organet anlitar ska vid skötseln av sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003). På anställda hos ett anmält organ eller ett dotterbolag eller en underentreprenör som organet anlitar tillämpas dessutom bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter sådana uppgifter som avses i denna paragraf.

Närmare bestämmelser om anmälda organs uppgifter vid bedömningen av överensstämmelse med kraven utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Intyg om överensstämmelse

Om en pyroteknisk artikel överensstämmer med kraven i denna lag ska det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg eller ett intyg om överensstämmelse till tillverkaren.

Det anmälda organet ska bevara kopior av de intyg som avses i 1 mom. och av tilläggen till dem samt av den tekniska dokumentationen, inklusive de dokument som överlämnats av tillverkaren, tills intygets giltighetstid löper ut.

Närmare bestämmelser om EU-typintyg och intyg om överensstämmelse samt om deras innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Avslag och återkallande av intyg

Om ett anmält organ konstaterar att en pyroteknisk artikel inte överensstämmer med de väsentliga säkerhetskrav som gäller den, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till tillverkaren.

Om ett anmält organ efter att ett intyg har utfärdats konstaterar att en pyroteknisk artikel inte längre överensstämmer med kraven, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen och vid behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt.

Om bristen inte avhjälps eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska det anmälda organet enligt behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller belägga intyget med restriktioner.

30 §
Register över pyrotekniska artiklar

Ett anmält organ ska föra register över de pyrotekniska artiklar för vilka det utfärdat EU-typintyg eller intyg om överensstämmelse.

Registeruppgifterna ska bevaras i tio år. Registret ska hållas uppdaterat samt offentliggöras på internet.

Om godkännandet som anmält organ återkallas för ett organ för bedömning av överensstämmelse, ska organet överföra registret till ett annat anmält organ eller en behörig myndighet.

Närmare bestämmelser om registrering utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §
Anmälda organs informationsskyldighet

Ett anmält organ ska informera arbets- och näringsministeriet om följande:

1) avslag, begränsningar och tillfälligt eller slutgiltigt återkallande som avser intyg enligt 28 §,

2) ändringar som inverkar på det anmälda organets kompetens vid verksamhet för bedömning av överensstämmelse med kraven,

3) en sådan begäran om information om bedömning av överensstämmelse med kraven som organet har fått av en tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen över att denna lag iakttas,

4) på begäran, sådan bedömning av överensstämmelse med kraven som utförts inom det berörda anmälda organets verksamhetsområde och eventuell övriga verksamhet, inklusive gränsöverskridande verksamhet och underentreprenad.

Ett anmält organ ska ge andra anmälda organ som utför liknande bedömningar av överensstämmelse med kraven angående samma pyrotekniska artiklar relevant information om negativa och, på begäran, också positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse med kraven.

32 §
Återkallande av godkännandet för ett anmält organ

Om ett anmält organ inte längre uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i 19—24 § eller inte iakttar villkoren i det beslut som avses i 18 § eller annars väsentligen handlar i strid med bestämmelserna, ska arbets- och näringsministeriet utsätta en tillräcklig tidsfrist inom vilken det anmälda organet ska avhjälpa saken. Om det anmälda organet inte har avhjälpt bristerna inom den utsatta tidsfristen, ska arbets- och näringsministeriet återkalla godkännandet.

5 kap.

Tillsyn

33 §
Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen

Arbets- och näringsministeriet svarar för den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag. Arbets- och näringsministeriet utövar dessutom tillsyn över de anmälda organ som det godkänt.

34 §
Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket utövar tillsyn över att denna lag iakttas.

Tullen övervakar importen av pyrotekniska artiklar från länder utanför Europeiska unionen. Tullen kan dessutom övervaka distributionen av pyrotekniska artiklar vid lossning av varupartier i Finland och anknytande lagring när varor levereras till Finland från Europeiska unionens medlemsstater.

35 §
Tillsynsmyndigheternas rätt till information

Tillsynsmyndigheterna har, oberoende av sekretessbestämmelserna, rätt att av verksamhetsutövare som omfattas av skyldigheterna enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den få tillgång till de uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas.

36 §
Lämnande av information och skyldigheten att samarbeta

Verksamhetsutövarna ska på begäran ge tillsynsmyndigheterna den information och dokumentation som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas och för lagens verkställighet, på finska eller svenska eller något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att pyrotekniska artiklar överensstämmer med kraven.

Verksamhetsutövarna ska på begäran identifiera följande verksamhetsutövare för tillsynsmyndigheterna:

1) alla verksamhetsutövare som har levererat pyrotekniska artiklar till dem,

2) alla verksamhetsutövare som de har levererat pyrotekniska artiklar till.

Verksamhetsutövarna ska kunna ge den information som avses i 2 mom. i tio år efter det att de fått de pyrotekniska artiklarna levererade och i tio år efter det att de har levererat de pyrotekniska artiklarna vidare.

37 §
Rätt att företa inspektioner

Tillsynsmyndigheterna har rätt att företa sådana inspektioner som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas. Vid inspektionerna iakttas det som föreskrivs i 39 § i förvaltningslagen.

I utrymmen som används för boende av permanent natur får tillsynsåtgärder emellertid vidtas endast om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 11 § i strafflagen (39/1889) har begåtts.

38 §
Rätt att ta prover och utföra undersökningar

Tillsynsmyndigheterna har rätt att ta prover för undersökning, om det behövs för tillsynen över att denna lag iakttas.

Ett prov som avses i 1 mom. ska, om verksamhetsutövaren kräver det, ersättas enligt gängse pris, förutsatt att det inte framgår att provet strider mot denna lag.

Om provet inte uppfyller kraven i denna lag, kan tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att ersätta kostnaderna för anskaffning, testning och undersökning av provet. Ersättningen är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivningen av den finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

På tagande av prover tillämpas vad som i 37 § föreskrivs om tillsynsåtgärder i utrymmen som används för boende av permanent natur.

39 §
Rätt att få information av andra myndigheter samt att lämna ut sekretessbelagd information

Tillsynsmyndigheten har, oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållandet av information, rätt att av andra myndigheter få sådan information som behövs för en förundersökning eller för tillsynen, samt rätt att använda prover som inhämtats av någon annan för sådana undersökningar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheterna får oberoende av sekretessbestämmelserna lämna ut sådan information som de fått vid tillsynen och som gäller en enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden

1) till åklagaren för åtalsprövning och till förundersökningsmyndigheterna för förebyggande eller utredning av brott,

2) till Tullen samt till räddningsmyndigheterna, miljöskyddsmyndigheterna och konsumentskyddsmyndigheterna, om utlämnandet av informationen är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter,

3) till behöriga myndigheter i utlandet och till internationella organ, för fullgörande av förpliktelser som grundar sig på Europeiska unionens rättsakter eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

40 §
Anlitande av utomstående experter

Tillsynsmyndigheterna har rätt att anlita utomstående experter vid undersökning, testning och bedömning av en pyroteknisk artikels överensstämmelse med kraven. Utomstående experter får assistera tillsynsmyndigheten eller en av den förordnad tjänsteinnehavare vid sådana inspektioner som avses i denna lag samt undersöka och testa pyrotekniska artiklar.

En utomstående expert ska ha sådan sakkännedom och kompetens som uppgifterna kräver.

På en utomstående expert tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

En utomstående expert kan inte ges rätt enligt 37 § att utföra tillsynsåtgärder i utrymmen som används för boende av permanent natur.

41 §
Handräckning

Polisen är skyldig att ge handräckning för tillsynen över efterlevnaden och verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den. Bestämmelser om handräckning av polisen finns i polislagen (872/2011).

42 §
Tillsynsmyndighetens åtgärder när en pyroteknisk artikel inte överensstämmer med kraven

Om en pyroteknisk artikel eller dokumentationen och informationen om artikeln inte överensstämmer med kraven i denna lag eller inte på begäran lämnas till tillsynsmyndigheten, eller om en pyroteknisk artikel under normala och förutsebara användningsförhållanden kan äventyra människors säkerhet eller medföra fara för miljön eller för egendom, kan tillsynsmyndigheten

1) förelägga verksamhetsutövaren att vidta korrigerande åtgärder för att se till att en artikel som släppts ut på marknaden, artikelns märkningar eller dokumentationen och informationen om den överensstämmer med kraven i denna lag,

2) slutgiltigt förbjuda verksamhetsutövaren att tillverka en artikel, släppa ut eller tillhandahålla den på marknaden eller på något annat sätt överlåta den, om det uppdagas allvarliga brister i artikeln eller i informationen om den, samt förelägga verksamhetsutövaren att dra tillbaka artikeln,

3) förelägga verksamhetsutövaren att från slutanvändaren återta en artikel som medför allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller för miljön och i stället överlämna en motsvarande artikel som överensstämmer med kraven eller en liknande artikel som inte är farlig, eller att häva köpet, om ett sådant föreläggande som avses i 1 punkten eller ett sådant förbud eller föreläggande som avses i 2 punkten inte är tillräckligt,

4) förelägga verksamhetsutövaren, om de åtgärder som avses i 1—3 punkten inte kan anses tillräckliga, att se till att en pyroteknisk artikel som innehas av eller återlämnats till verksamhetsutövaren ska förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, förelägga denne att förfara på något annat sätt med den pyrotekniska artikeln.

Verksamhetsutövaren ska, inom en skälig tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, lämna myndigheten en redogörelse för hur ett förbud eller föreläggande som avses i 1 mom. 1—4 punkten har fullföljts.

Tillsynsmyndigheten ska informera det berörda anmälda organet om åtgärder som tillsynsmyndigheten riktat mot en verksamhetsutövare med anledning av en artikel som strider mot kraven.

43 §
Tillfällig förbud

Om det finns skäl att misstänka att en pyroteknisk artikel kan strida mot kraven eller att artikeln under normala och förutsebara användningsförhållanden kan äventyra människors hälsa eller säkerhet eller medföra fara för miljön eller för egendom, kan tillsynsmyndigheten besluta att ett förbud som meddelas enligt 42 § 1 mom. 2 punkten ska vara tillfälligt för den tid saken utreds.

Det tillfälliga förbudet gäller tills saken avgörs slutligt med stöd av 42 § 1 mom. 2 punkten. Tillsynsmyndigheten ska agera skyndsamt i ärendet.

44 §
Informationsföreläggande

Om Säkerhets- och kemikalieverket har meddelat ett föreläggande eller förbud enligt 42 § eller om en pyroteknisk artikel eller användningen av den är förknippad med fara för människors hälsa eller den allmänna säkerheten, får Säkerhets- och kemikalieverket ålägga verksamhetsutövaren att inom utsatt tid offentligt informera om saken på det sätt som verket bestämmer. För att trygga användarnas säkerhet får Säkerhets- och kemikalieverket dessutom ålägga verksamhetsutövaren att ge slutanvändarna behövliga uppgifter och anvisningar.

Säkerhets- och kemikalieverket får på verksamhetsutövarens bekostnad informera om de omständigheter som avses i 1 mom., om verksamhetsutövaren inte har iakttagit myndighetens informationsföreläggande eller om saken är brådskande och det är behövligt att informera om den på grund av fara för människors hälsa eller den allmänna säkerheten.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

45 §
Vite och hot om tvångsutförande

Tillsynsmyndigheten får förena ett förbud eller föreläggande som den meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om att den försummade åtgärden utförs på den försumliges bekostnad.

46 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser on straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor finns i 44 kap. 11 § i strafflagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten enligt 5 § i denna lag, tillverkarens skyldigheter enligt 7—12 §, importörens skyldigheter enligt 13 §, distributörens skyldigheter enligt 14 § eller mot ett förbud eller föreläggande som meddelats med stöd av 42—44 § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om pyrotekniska artiklar dömas till böter.

47 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som en myndighet har fattat med stöd av denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får besvär över ett tillfälligt förbud som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av 43 § inte anföras separat.

Tillsynsmyndighetens beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

48 §
Begäran om omprövning

Omprövning av ett anmält organs beslut som gäller intyg om överensstämmelse får begäras hos det organ som fattat beslutet på det sätt som anges i förvaltningslagen. Beslutet ska förses med anvisningar om hur man begär omprövning.

Det beslut som det anmälda organet meddelar med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

49 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015. Lagens 10 § träder dock i kraft först den 17 oktober 2016.

50 §
Övergångsbestämmelser

Pyrotekniska artiklar som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden när denna lag träder i kraft. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.

RP 319/2014
EkUB 27/2014
RSv 269/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU (32013L0029); EUT nr L 178, 28.6.2013, s. 27

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.