177/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av kollektivtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kollektivtrafiklagen (869/2009) 22 § 3 mom., 33 § 2 och 3 mom. och 47 § 2 mom.,

av dem 33 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1219/2011,

ändras 1 § 1 och 3 mom., 2 §, 9 § 1 mom., 16 §, 19 § 1 mom. 3—5 punkten och 2 mom., 22 § 1 mom., 2 mom. 5 punkten och 4 mom., 23 § 1 mom., 27 § 1 mom., 30 § 1—3 mom., 30 a § 2 mom., 57 § 1, 2 och 5 mom. samt 58 §,

av dem 1 § 1 mom., 16 § samt 57 § 1, 2 och 5 mom. sådana de lyder i lag 389/2013, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1219/2011 och 389/2013, 9 § 1 mom., 19 § 1 mom. 3—5 punkten och 2 mom. samt 30 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1219/2011 samt 30 a § 2 mom. och 58 § sådana de lyder i lag 872/2012, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1219/2011, ett nytt 5 mom., till lagen en ny 10 a §, till 19 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1219/2011, en ny 6 punkt, till 45 § ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 50 §, i stället för den 50 § som upphävts genom lag 1219/2011, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på yrkesmässig persontransport på väg med buss när transporten bedrivs som kollektivtrafik, om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, nedan trafikavtalsförordningen, eller av andra EU-förordningar. Bestämmelserna i 2 § 1 och 6 punkten, 3—7 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 47 och 48 §, 49 § 2 mom., 52 §, 53 § 3 mom. samt 57 och 58 § tillämpas också på kollektivtrafik som bedrivs enligt trafikavtalsförordningen. Bestämmelserna i 2 § 7 punkten, 14 §, 6 kap. samt 53 § 2 mom. tillämpas enbart på kollektivtrafik som bedrivs enligt trafikavtalsförordningen.


Bestämmelserna i 2 § 1 och 7 punkten, 3—7 och 14 §, 6 kap. och 57 § tillämpas även på spårtrafik.


2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kollektivtrafik allmänt tillgänglig eller beställningsbar, för transport av flera människor avsedd yrkesmässig busstrafik, oavsett om trafiken bedrivs på marknadsvillkor eller enligt trafikavtalsförordningen, och spårtrafik som bedrivs enligt trafikavtalsförordningen,

2) trafik på marknadsvillkor annan busstrafik än sådan som bedrivs enligt trafikavtalsförordningen,

3) beställningstrafik trafik på marknadsvillkor som bedrivs endast på beställning på det sätt som en beställare som kan individualiseras bestämmer på förhand,

4) linjebaserad trafik trafik på marknadsvillkor som är regelbunden, vars tjänster kan anlitas allmänt och i fråga om vilken tillståndsmyndigheten fastställer ändpunkterna för rutten, hållplatserna och tidtabellen,

5) anropsstyrd kollektivtrafik trafik på marknadsvillkor som bedrivs lokalt eller regionalt och är av fortgående karaktär och som alltid ska beställas på förhand och vars rutt och tidtabell bestäms på basis av dessa förbeställningar och med hjälp av samordning av beställda transporter; med samordning av transporter avses att minst tre förbeställda transporter kombineras till en rutt,

6) trafikansvarig en person som avses i artiklarna 2.5 och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, nedan EU:s förordning om trafikidkare,

7) koncessionsavtal i 5 § 6 punkten i lagen om offentlig upphandling (348/2007) definierad tjänstekoncession.

9 §
Tillstånd och handlingar som berättigar till att bedriva trafik

Yrkesmässig persontransport på väg med buss mot ersättning är tillåten på basis av ett kollektivtrafiktillstånd, tillstånd för linjebaserad trafik eller tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik. Bestämmelser om bedrivande av trafik med stöd av ett avtal med en myndighet finns i trafikavtalsförordningen.


Bestämmelser om bedrivande av internationell trafik finns i den överenskommelse som avses i rådets beslut 2002/917/EG om ingåendet av Interbusöverenskommelse om tillfällig internationell persontransport med buss, nedan Interbusöverenskommelsen, i bilaterala avtal och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006, nedan EU:s förordning om internationell busstrafik, där det även finns bestämmelser om bedrivande av cabotagetrafik.

10 a §
Nationell utveckling av kollektivtrafiken

Trafikverket ansvarar för den nationella utvecklingen av kollektivtrafiken.

16 §
Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om busspassagerares rättigheter

Utöver vad som i någon annan lag föreskrivs om konsumentombudsmannens och konsumenttvistenämndens behörighet är Trafiksäkerhetsverket den behöriga myndighet som avses i artiklarna 28.1 och 28.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004, nedan EU:s förordning om busspassagerares rättigheter.

19 §
Förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

Kollektivtrafiktillstånd beviljas en sökande


3) som inte under de två senaste åren har försatts i konkurs vid verksamhet inom en bransch där det krävs kollektivtrafik- eller taxitillstånd, samt en organisationsanknuten person enligt 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) som är anställd hos sökanden och ett företag som på det sätt som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) står under sökandens eller den organisationsanknutna personens bestämmande inflytande vilka inte försatts i konkurs på det sätt som avses ovan,

4) som inte har försummat sina skyldigheter i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller till avgifter som Tullen tar ut och inte heller andra skulder som är föremål för utsökning och som med avseende på sökandens betalningsförmåga är mer än obetydliga eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett medellöshetsintyg,

5) som inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

6) som inte uppsåtligen eller av grov oaktsamhet väsentligen har försummat att betala ut sådana anställningsförmåner som avses i arbetsavtalslagen (55/2001), lagen om kollektivavtal (436/1946), arbetstidslagen (605/1996) eller semesterlagen (162/2005) eller att teckna en sådan obligatorisk försäkring för anställda som avses i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

Kollektivtrafiktillstånd beviljas en juridisk person som uppfyller kraven i artiklarna 6 och 7 i EU:s förordning om trafikidkare och kraven i 1 mom. 3, 4 och 6 punkten i denna paragraf och vars trafikansvarige uppfyller kraven i artiklarna 4, 6 och 8 i den förordningen samt förutsättningarna i 1 mom. 2 och 5 punkten i denna paragraf. Dessutom ska verkställande direktören och de ansvariga bolagsmännen i det företag som är sökande ha ett gott anseende på det sätt som avses i 20 §.

22 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd för linjebaserad trafik

Tillstånd för linjebaserad trafik beviljas en sökande som har ett kollektivtrafiktillstånd och som förbinder sig att bedriva trafik i enlighet med sitt kvalitetslöfte enligt 48 §.

Den myndighet som beviljar tillstånd för linjebaserad trafik kan avslå ansökan, om


5) sökanden utan ett beslut om återkallande som myndigheten fattat med stöd av 33 § under de två senaste åren har upphört att bedriva linjebaserad trafik eller anropsstyrd kollektivtrafik,


När 2 mom. 1—4 punkten tillämpas kan en ansökan avslås även delvis.

23 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik

Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik beviljas en sökande som har ett kollektivtrafiktillstånd och som förbinder sig att bedriva trafik i enlighet med sitt kvalitetslöfte enligt 48 §.


27 §
Ansökan om och ändring av tillstånd för linjebaserad trafik

I en ansökan om tillstånd för linjebaserad trafik ska anges rutten för trafiken, alla hållplatser, tidtabellen och den planerade tidpunkten då trafiken inleds, de tidpunkter då tidtabellerna för trafiken kan ändras och vid behov trafikens natur. Till ansökan ska vid behov fogas en utredning över att de trafikleder och hållplatser som ansökan gäller står till förfogande för trafik. Dessutom ska i ansökan uppges om inlämnandet av ansökan har föregåtts av i 7 § avsett samarbete mellan trafikidkare. Till ansökan ska fogas ett i 48 § avsett kvalitetslöfte om trafiktjänster eller i ansökan ska anges den webbadress där handlingen kan fås. Ansökan ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast tre månader före den tidpunkt då trafiken ska inledas.


30 §
Giltighetstid och villkor för trafiktillstånd

Ett kollektivtrafiktillstånd är giltigt i fem år. Utöver kollektivtrafiktillståndet i original ska trafikidkaren ges så många styrkta kopior av kollektivtrafiktillståndet som motsvarar maximiantalet bilar som används i trafiken. Tillståndets och kopiornas säkerhetskomponenter ska uppfylla de krav som ställs på gemenskapstillstånd och kopior av tillstånd i artikel 4.2 i EU:s förordning om internationell busstrafik samt i bilaga I till förordningen.

Ett tillstånd för linjebaserad trafik gäller i högst tio år. I tillståndet ska fastställas dess giltighetstid, rutten för trafiken, alla hållplatser, tidtabellen och de tidpunkter då trafiken ska inledas och tidtabellerna kan ändras, samt vid behov trafikens natur.

Ett tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik gäller i högst fem år. I tillståndet ska fastställas dess giltighetstid, verksamhetsområdet, beskrivningen av samordningen av resorna och den tidpunkt då trafiken ska inledas.


30 a §
Kontroll

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ska minst en gång per kalenderår i fråga om någon av de förutsättningar för beviljande av trafiktillstånd som anges i 19 § utreda om tillståndshavarna fortfarande uppfyller denna förutsättning. En utredning om organisationsanknutna personer ska göras endast om det föreligger en särskild orsak till det.

45 §
Statsfinansieringens användningsändamål

Närmare bestämmelser om beviljandet av statsunderstöd för kollektivtrafik utfärdas genom förordning av statsrådet.

50 §
Dödsbons rätt att fortsätta trafiken

Om innehavaren av ett kollektivtrafiktillstånd avlider får dödsboet fortsätta trafiken under högst sex månader från dödsdagen, förutsatt att dödsboet inom tre månader från dödsdagen till tillståndsmyndigheten anmäler en trafikansvarig som uppfyller förutsättningarna enligt artikel 4 i EU:s förordning om trafikidkare.

57 §
Utlämnande av uppgifter

En trafikidkare är skyldig att, trots företags- och yrkeshemlighet, till kommunikationsministeriet för bestämmande av den riksomfattande servicenivån på trafiken och till Trafikverket, eller en aktör som verkar på uppdrag av Trafikverket, för statistikföring, forskning och utveckling lämna ut uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan inom den trafik som trafikidkaren bedriver samt om sin ekonomi.

En trafikidkare är skyldig att, trots företags- och yrkeshemlighet, till de behöriga myndigheterna enligt 3 kap. för bestämmande av servicenivån och för planering av trafiken lämna ut uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan inom trafik som hör till dessa myndigheters behörighet. Trafikidkaren ska lämna ut aktuella uppgifter om rutter, hållplatser och tidtabeller till de behöriga myndigheterna och till Trafikverket för information om trafiktjänsterna. Den behöriga myndigheten ska lämna ut aktuella uppgifter om rutter, hållplatser och tidtabeller till Trafikverket för information om trafiktjänsterna.


Närmare bestämmelser om vilka uppgifter trafikidkaren eller den behöriga myndigheten ska lämna ut med stöd av 1—3 mom. och i vilken form utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafikverket meddelar närmare föreskrifter om användningen av hållplatskoder som har fastställts av Trafikverket och om utlämnande av uppgifter enligt 1—3 mom. via en teknisk anslutning eller i övrigt elektroniskt.

58 §
Rätt att få registeruppgifter och andra kontrolluppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag få nödvändiga uppgifter för att bevilja trafiktillstånd, genomföra kontroll och utreda förutsättningarna för återkallande av tillstånd.

Dessutom har närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten rätt att få sådana nödvändiga uppgifter som motsvarar de uppgifter som nämns i 1 mom. ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret, näringsförbudsregistret och beskattningens datasystem samt nödvändiga uppgifter ur de nämnda registren för behandlingen av ärenden som gäller

1) varning,

2) utredning av huruvida en person enligt artikel 14 i EU:s förordning om trafikidkare är olämplig,

3) återlämnande av den säkerhet som har ställts för att visa trafikidkarens solvens.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. får begäras om

1) dem som söker respektive innehar trafiktillstånd,

2) trafikansvariga,

3) företagets verkställande direktör,

4) ansvariga bolagsmän, och

5) organisationsanknutna personer enligt 2 § 2 punkten i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi eller om sådana organisationer enligt 1 punkten där en organisationsanknuten person som är anställd hos sökanden har ställning som organisationsanknuten person.

De uppgifter som avses i denna paragraf får hämtas via en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2015.

RP 315/2014
KoUB 34/2014
Rsv 283/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.