176/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen (1090/2002) 3 § 28 punkten, 64, 66 a och 66 c §, 66 f § 2 mom. samt 95 och 98 §,

sådana de lyder, 3 § 28 punkten i lag 961/2013, 64 § i lagarna 233/2007, 830/2008 och 653/2011, 66 a och 66 c § i lagarna 233/2007 och 276/2010, 66 f § 2 mom. i lag 233/2007 samt 95 och 98 § i lag 276/2010, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lagarna 226/2009 och 961/2013, nya 29 och 30 punkter som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


28) efterkontroll sådan kontroll av ett fordon som underkänts vid besiktning som ska utföras inom en månad från besiktningen,

29) certifikat en identifieringskod som lämnas till en förhandsanmälare enligt 65 a § eller till den i registret antecknade ägaren av ett fordon och som visar äganderätten till fordonet,

30) den som utför registreringar Trafiksäkerhetsverket och en i 2 § 1 mom. i lagen om registrering av fordon (175/2015) avsedd avtalsregistrerare.

64 §
Anmälan av fordons registeruppgifter

Ägaren och innehavaren av ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta eller till dess släpvagn är skyldiga att registeranmäla de uppgifter och ändringar av dem som behövs vid första registreringen av ett fordon samt uppgifter om att fordon avställts, påställts och avregistrerats slutligt, om inte annat följer av denna lag eller av bestämmelser som utfärdas med stöd av den. Ett fordon anses ha påställts vid den första registreringen.

Försäkringsbolaget är skyldigt att anmäla uppgifter som gäller trafikförsäkringar på det sätt som närmare föreskrivs i trafikförsäkringslagen och i den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 4 mom. Den som ansvarar för användningen av en bil är skyldig att göra en registreringsanmälan när en uppgift som gäller den som ansvarar för användningen ska registreras, ändras eller avregistreras. I 59 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011) föreskrivs det om en insamlares och behandlares skyldighet att anmäla fordonet för slutlig avregistrering, om det för fordonet har utfärdats ett skrotningsintyg.

Registreringsanmälan kan göras via den elektroniska tjänst som tillhandahålls av den som utför registreringen. Den som gör registreringsanmälan eller dennes ombud kan även lämna in registreringsanmälan personligen till en avtalsregistrerare som avses i 2 § 1 mom. i lagen om registrering av fordon.

Närmare bestämmelser om ägarens och innehavarens inbördes anmälningsskyldighet samt om rätten för fordonets förra ägare och innehavare att göra registeranmälningar som avser registrerade uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom närmare bestämmelser om registreringsanmälan och andra anmälningar som gäller ändring av registeruppgifter samt om anmälningarnas tidsfrister.

Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas bestämmelser om vilka militärfordon som införs i det register som avses i denna lag och vilka som införs i det militärfordonsregister som förs av försvarsmakten, samt om militärfordonsregistret och skötseln av registreringsärenden inom försvarsmakten. Ett militärfordon som har avställts får registreras i militärfordonsregistret.

66 a §
Registreringsintyg, registreringsskyltar och certifikat

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på begäran ett registreringsintyg när ett fordon registreras första gången, när en ändringsregistrering görs och när ett fordon avställs eller påställs. Till den som gör en förhandsanmälan som avses i 65 § eller till den i registret antecknade ägaren av fordonet beviljar Trafiksäkerhetsverket på begäran ett certifikat.

När fordonet används i internationell trafik ska del I av det senast mottagna registreringsintyget medföras i fordonet under körning.

När fordon registreras första gången och vid behov när fordon påställs överlämnas registreringsskyltar med det registreringstecken som identifierar fordonet.

När fordonet får en ny ägare ska den tidigare ägaren ge fordonets certifikat eller gällande registreringsintyg samt registreringsskyltarna till den nya ägaren.

Närmare bestämmelser om registreringstecken, registreringsskyltar, nationalitetsbeteckningar och förflyttningsmärken samt om användningen, fastsättningen och skötseln av registreringsskyltar och nationalitetsbeteckningar och om certifikat och registreringsintyg och deras användning utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket fastställer de tekniska detaljerna för registreringsintygen och de uppgifter som anges i dem, formuläret för de blanketter som används vid registrering samt registreringsskyltarnas mått och andra tekniska egenskaper.

66 c §
Avställning av fordon

Anmälan om att ett fordon avställs ska göras den dag då användningen av fordonet i trafik upphör. Fordonet antecknas i registret som avställt från den dag då anmälan gjordes. Av särskilda skäl kan dock en dag som infallit före den dag då anmälan gjordes antecknas som den dag då fordonet avställdes.

Ett fordon som har avställts får användas i trafik och i övrigt fram till utgången av det dygn då avställningsperioden börjar.

Bestämmelser om Trafiksäkerhetsverkets rätt att i registret anteckna ett fordon såsom avställt på grund av export eller av något annat särskilt skäl utfärdas genom förordning av statsrådet.

66 f §
Tillfällig användning av fordon i trafik

Trafiksäkerhetsverket och Tullen kan för ett fordon som inte registrerats första gången i Finland eller som i Finland avställts eller belagts med användningsförbud eller körförbud ge förflyttningstillstånd och tillhörande förflyttningsmärken för begränsad användning av fordonet i trafik och i övrigt.


95 §
Trafiksäkerhetsverkets rätt att ändra registeruppgifter

Om skyldigheten att register anmäla ett fordon har försummats eller om Trafiksäkerhetsverket får vetskap om att en uppgift som ska antecknas i registret har förändrats eller är felaktig, har Trafiksäkerhetsverket rätt att föra in de uppgifter som saknas i registret eller att rätta felaktiga uppgifter. Om ändringen påverkar ägarens eller innehavarens rättigheter ska Trafiksäkerhetsverket innan det företar ändringen låta ägaren och innehavaren av fordonet uttala sin åsikt om huruvida ändringen är befogad, om detta inte är uppenbart onödigt. Om felet beror på den anmälningsskyldiges åtgärder, har Trafiksäkerhetsverket rätt att hos denne ta ut kostnaderna för rättelsen. När ändringen gjorts ska Trafiksäkerhetsverket meddela detta till ägaren och innehavaren av fordonet.

Bestämmelser om den registeransvariges skyldighet att rätta uppgifter i ett personregister finns i 29 § i personuppgiftslagen (523/1999).

98 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut om godkännande eller besiktning av ett fordon som har fattats av ett besiktningsställe får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning eller som verket annars meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut som polisen, Tullen eller gränsbevakningsväsendet meddelat med stöd av denna lag får också överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller åtgärder enligt 42 §, återkallande av godkännande enligt 50 §, återkallande av provnummerintyg enligt 66 f §, återkallande av tillstånd enligt 78 §, förbud enligt 80—82 §, återkallande av typgodkännande enligt 86 a § samt återkallande av tillstånd enligt 92 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut som har fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 16 november 2015.

Trots vad som föreskrivs i 66 a § utfärdas om första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning beträffande fordon som avses i 10 § 2 mom. 2 och 4 punkten och 17 § 2 mom. 3 och 4 punkten del I av registreringsintyget fram till den 31 december 2016. Den del I som mottagits senast ska medföras i fordonet vid körning till och med den 31 december 2016.

RP 252/2014
KoUB 28/2014
RSv 237/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.