146/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 10 b och 10 c §,

sådana de lyder, 10 b § i lagarna 990/2008 och 357/2010 och 10 c § i lag 990/2008, samt

fogas till lagen nya 10 d—10 f § som följer:

10 b §
Giltighet för stipendiatens försäkring samt avbrytande och upphörande av den

En försäkring som avses i 10 a § fortsätter att gälla oberoende av stipendiatens bosättning och arbete i ett annat land än ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, om den finska lagstiftningen om social trygghet fortfarande tillämpas på stipendiaten med stöd av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993). Försäkringen fortsätter också att gälla trots stipendiatens bosättning och arbete i ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, om den finska lagstiftningen om social trygghet tillämpas på stipendiaten med stöd av bestämmelserna i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet.

Om det arbete som beaktats i en försäkring som fastställts för en stipendiat i enlighet med 10 a § avbryts för minst fyra månader på grund av annat förvärvsarbete som stipendiaten utför eller stipendiatens sjukdom, rehabilitering, barnafödsel, vård av ett barn under tre år, värnplikt, civiltjänstgöring eller av någon annan orsak som kan jämföras med dessa, kan försäkringen avbrytas på stipendiatens ansökan. Försäkringen kan avbrytas även om det stipendiefinansierade arbetet inte har fortgått minst fyra månader utan avbrott. För att försäkringen ska avbrytas krävs det dessutom att

1) stipendiaten har underrättat den som beviljat stipendiet om att arbetet avbryts och denna skriftligen har godkänt att arbetet avbryts, och

2) det återstår minst fyra månader av försäkringens giltighetstid räknat från den tidpunkt då försäkringen enligt 3 mom. ska avbrytas.

När de förutsättningar som anges i 2 mom. uppfylls avbryts försäkringen från ingången av kalendermånaden efter den då det stipendiefinansierade arbetet avbryts. Om det stipendiefinansierade arbetet dock avbryts innan det har fortgått minst fyra månader utan avbrott, avbryts försäkringen fyra månader efter det att försäkringen började.

Försäkringen upphör att gälla tidigare än den slutdag som avses i 10 a § 3 mom., om det på grundval av stipendiatens anmälan eller andra uppgifter framgår att stipendiaten har avslutat det arbete som avses i 10 a § eller om stipendiaten annars inte längre är skyldig att ordna med försäkring. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan efter att ha fått uppgifterna ändra det beslut som fattats med stöd av 10 a § 3 mom. så att försäkringen retroaktivt upphör den dag då förutsättningar för försäkring inte längre finns.

10 c §
Förfarandet för att avbryta stipendiatens försäkring

Stipendiaten ska ansöka om avbrytande av försäkringen hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. I ansökan ska uppges orsaken till att det stipendiefinansierade arbetet avbryts och en uppskattning av den tidpunkt då stipendiaten fortsätter med det arbete som beaktats i försäkringen. I samband med ansökan ska stipendiaten också visa upp ett skriftligt meddelande där den som beviljat stipendiet godkänner att stipendiaten avbryter arbetet.

Stipendiaten ska omedelbart underrätta Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när han eller hon har återupptagit det avbrutna arbetet. Efter att ha fått underrättelsen förlänger Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt den avbrutna försäkringens giltighetstid från det att arbetet börjar för en tid som motsvarar den återstående arbetsperioden enligt den ursprungliga försäkringen.

Om en försäkring enligt 10 a § ännu inte har hunnit fastställas, men förutsättningarna enligt 10 b § 2 mom. för att avbryta försäkringen i övrigt uppfylls och stipendiaten har ansökt om avbrytande i enlighet med 1 mom. i denna paragraf, kan Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när den meddelar försäkringsbeslutet enligt 10 a § direkt beakta även avbrott i arbetet i enlighet med 10 b § 2 och 3 mom. I försäkringsbeslutet ska det då även anges den återstående arbetsperiod som kan försäkras efter avbrottet.

10 d §
Stipendiefinansierat arbete som förenas med en fastställd försäkring

Med en försäkring som fastställts för stipendiaten i enlighet med 10 a § kan på stipendiatens ansökan förenas arbete som finansieras med ett stipendium som beviljats samma dag som det stipendium som redan beaktats i försäkringen eller som beviljats efter det, om

1) det stipendium som ska förenas har beviljats av den som beviljat det stipendium som redan beaktats i försäkringen och stipendiet har beviljats för samma vetenskapliga forskning eller konstnärliga verksamhet som det stipendium som redan beaktats i försäkringen,

2) det arbete som finansieras med det stipendium som ska förenas fortsätter utan avbrott på det sätt som följer av 10 a § 3 mom. i förhållande till det arbete som redan beaktats i försäkringen, eller utförs fortlöpande helt eller delvis under samma tid som det arbete som redan beaktats i försäkringen,

3) det arbete som finansieras med det stipendium som ska förenas pågår fortlöpande på det sätt som följer av 10 a § 3 mom. minst en månad och den årliga arbetsinkomst som bestäms för stipendiaten i enlighet med 2 mom. i denna paragraf är minst 2 752,07 euro under hela försäkringstiden och arbetet i övrigt uppfyller de förutsättningar för försäkring som föreskrivs i denna lag, och

4) det på basis av arbete som finansieras med det stipendium som ska förenas inte separat kan fastställas en försäkring enligt 10 a § på grund av det som föreskrivs i 8 b § 2 och 4 punkten.

Om de ovan angivna förutsättningarna för förenande uppfylls, ändrar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt den försäkring som enligt 10 a § fastställts för stipendiaten i fråga om arbetsinkomsten tidigast från den dag det stipendium som ska förenas beviljades, så att det i försäkringen beaktas den i enlighet med 21 a § 1 och 2 mom. fastställda årliga arbetsinkomsten av det stipendium som ska förenas, med iakttagande av det som föreskrivs i 10 a § 3 mom. i fråga om arbetsperioden. Efter förenandet börjar försäkringen samma dag som den försäkring som fastställts i enlighet med 10 a § och upphör den dag då det arbete som finansieras med det stipendium som ska förenas slutar.

10 e §
Förfarandet vid förenande

Stipendiaten ska ansöka om förenande enligt 10 d § hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt innan det arbete som finansieras med det stipendium som ska förenas har slutat. Ansökan ska innehålla beslutet om beviljande av det stipendium som ska förenas samt utredning om arbetsperioden och om att stipendiet hänför sig till samma arbete som i den försäkring som fastställts i enlighet med 10 a §.

Om försäkringen enligt 10 a § ännu inte har hunnit fastställas men förutsättningarna för förenande i övrigt uppfylls, kan Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt direkt fastställa en försäkring för stipendiaten där det stipendium som ska förenas har beaktats på det sätt som föreskrivs i 10 d § 2 mom., om

1) stipendiaten först har beviljats ett stipendium utifrån vilket arbetet kan försäkras i enlighet med 10 a §,

2) förutsättningarna för förenande uppfylls i enlighet med 10 d §, om försäkringen enligt 10 a § för det stipendium som avses i 1 punkten skulle fastställas först, och

3) stipendiaten har ansökt om förenande i enlighet med 1 mom.

10 f §
Att teckna försäkring för stipendiater som bedriver lantbruksföretagarverksamhet

Om en lantbruksföretagare också utför arbete som omfattas av denna lag i egenskap av stipendiat ska försäkringen för lantbruksföretagarverksamheten och försäkringen för arbetet som stipendiat fastställas var för sig.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

Bestämmelserna i 10 b § 2 och 3 mom. och 10 c § tillämpas när det stipendiefinansierade arbetet avbryts den dag lagen träder i kraft eller därefter. Om det stipendiefinansierade arbetet har avbrutits före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på avbrytandet av försäkringen de bestämmelser i 10 b § 2 mom. som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 10 d och 10 e § tillämpas när det arbete som finansieras med ett stipendium som ska förenas börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter.

De belopp och gränsbelopp som nämns i denna lag motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

RP 226/2014
ShUB 35/2014
RSv 258/2014

  Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.