134/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 1 §, 2 §, 3 § 3 och 4 mom., 4 § 2 mom., 6 § 3 och 4 mom., 8 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 15 §, 17 § och 18 § 2 mom.

sådana de lyder, 1 § i förordning 481/2012, 2 § i förordning 310/2013 samt 3 § 3 och 4 mom., 4 § 2 mom., 6 § 3 och 4 mom., 8 § 1 mom. 3 och 5 punkten och 15 § i förordning 243/2012, som följer:

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

Till statsrådets kanslis uppgifter hör

1) samordning av regeringens och riksdagens arbete,

2) uppföljning av hur regeringsprogrammet genomförs,

3) regeringens årsberättelse,

4) åtgärder i anslutning till regeringsskifte och till regeringens arbete,

5) samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som behandlas i ministerierna och avgörs inom Europeiska unionen,

6) ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag i samråd med utrikesministeriet,

7) samordning av ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag samt av ärenden som gäller fördrag och andra internationella förpliktelser som ska behandlas inom Europeiska unionen,

8) horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av Europeiska unionen,

9) utnämningsärenden som gäller Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten samt tribunalen, Europeiska centralbankens direktion och Ekonomiska och sociala kommittén.

10) planering av framtidspolitiska och andra samhällspolitiska frågor,

11) statsrådets gemensamma kommunikation och samordningen av ministeriernas externa kommunikation samt den allmänna utvecklingen och samordningen av statsförvaltningens externa kommunikation,

12) den officiella korrespondensen mellan riksdagen och regeringen, skriftliga spörsmål, frågestunder samt övriga kontakter mellan regering och riksdag,

13) statsrådets organisation och beslutsprocesser,

14) ärenden som gäller titlar som förlänas av republikens president,

15) ärenden som gäller republikens presidents kansli och som ska handläggas i statsrådet,

16) justitiekanslersämbetets ekonomiförvaltning,

17) beviljande av partistöd,

18) beredning av inkomstpolitiken,

19) sekretariatuppgifter för ekonomiska rådet,

20) beredning och verkställighet av statens allmänna ägarpolitik och ägarstyrning, ägarstyrning av de statligt ägda bolag som lyder under ett ministerium samt samordning av ministeriernas praxis för ägarstyrning och av samarbetet mellan ministerierna,

21) samordning av beredningen och planeringen av de externa ekonomiska relationerna,

22) sammanställande av en gemensam lägesbild för statsrådet och allmän samordning av hanteringen av störningssituationer samt statsrådets gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningssituationer,

23) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma säkerhet samt säkerhetstjänster,

24) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma personalplanering och ansöknings- och utnämningsförfaranden i fråga om personalen samt övriga uppgifter inom den gemensamma personaladministrationen,

25) statsrådets och ministeriernas gemensamma personalutveckling och styrning och samordning av den samt anordnande av gemensam utbildning,

26) planering, styrning och samordning av för statsrådet och ministerierna gemensam god informationshantering och övergripande arkitektur,

27) registrering, arkivering och gallring av handlingar samt övriga uppgifter för arkivbildaren i anknytning till statsrådets och ministeriernas arkivbildning,

28) att för ministeriernas räkning utföra uppgifter i fråga om dokumenthantering och vidta åtgärder som krävs med tanke på god informationshantering, inklusive informationshantering i fråga om EU-ärenden och internationella ärenden samt hanteringen av statsrådets och ministeriernas projektinformation,

29) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma datasäkerhet samt hantering av datasäkerhet i fråga om gemensam informations- och kommunikationsteknik och gemensamma informationssystem,

30) förvaltning och utveckling av statsrådets och ministeriernas gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och informationssystem,

31) förvaltning av statsrådets och ministeriernas lokaler och representationslokaler i Finland samt tjänster i anknytning till dem,

32) registratorstjänster, biblioteks- och informationstjänster, publikationsverksamhet, författningsöversättning till nationalspråken och övriga översättnings- och språktjänster samt transport- och ämbetsverkstjänster som ingår i statsrådets och ministeriernas gemensamma tjänster,

33) uppgifter som inte hör till något annat ministerium.

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arctia Shipping Ab, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab, Ekokem Oy Ab, Finnair Abp, Finrail Oy, Fortum Abp, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy, Kemijoki Oy, Leijona Catering Oy, Meritaito Ab, Motiva Oy, Neste Oil Abp, Nordic Morning Abp, Patria Abp, Posti Group Abp, Raskone Ab, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Finlands Färjetrafik Ab, Ab Myntverket i Finland, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, Tapio Ab, Vapo Oy och VR-Group Ab.

3 §
Statsrådets kanslis organisation

Vid statsrådets kansli finns följande avdelningar:

1) avdelningen för EU-ärenden,

2) avdelningen för ägarstyrning,

3) kommunikationsavdelningen,

4) statsrådets förvaltningsenhet.

Vid kansliet finns därutöver enheter som inte hör till någon avdelning. Bestämmelser om dessa och om de sektorer och enheter som hör till avdelningarna finns i arbetsordningen.

4 §
Utövande av beslutanderätten

Den för statsministerns mandatperiod utnämnda statssekreteraren, understatssekreteraren, en avdelningschef, en tjänsteman som sektorschef eller en tjänsteman som enhetschef kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en underlydande tjänsteman i annat fall skulle få avgöra.


6 §
Statsrådets kanslis tjänstemän

Uppdraget som statsrådets säkerhetsdirektör sköts av den tjänsteman som har förordnats till uppdraget. Uppdraget kan också skötas av en tjänsteman som ett annat ministerium eller försvarsmakten på begäran av statsministern förordnat eller kommenderat till uppdraget. Statsrådets säkerhetsdirektör är ordförande för ministeriernas beredskapschefsmöte, och sekretariatet för beredskapschefsmötet ska i detta uppdrag verka under ledning av säkerhetsdirektören.

Understatssekreteraren beslutar om inrättande och indragning av tjänster, var tjänsterna och de visstidsanställda och de anställda i arbetstavtalsförhållande ska placeras samt om förordnande till uppdragen som sektorschef, enhetschef, gruppchef och säkerhetschef.

8 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Utöver vad som föreskrivs i 43 § i reglementet för statsrådet är behörighetsvillkoren


3) för biträdande avdelningschefer samt tjänstemän som förordnats till sektorschef och enhetschef högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga och för den tjänsteman som förordnats till chef för svenska språkenheten därutöver utmärkt förmåga att använda finska och svenska i tal och skrift,


5) för den tjänsteman som förordnats till uppdraget som statsrådets säkerhetsdirektör, för råd och konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

15 §
Förordnande om beredning

Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod kan bestämma att en tjänsteman vid kansliet ska bereda och föredra ett ärende som hör till statsministerns befogenhet och som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman, eller själv överta beredningen och föredragningen av ett sådant ärende. Samma rätt har i enskilda fall understatssekreteraren, en avdelningschef, en sektorschef och en enhetschef i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.

17 §
Samarbetsförfarande

I samarbetet mellan statsrådets kansli och dess personal ska lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) iakttas.

18 §
Ställföreträdare

När chefen för en avdelning eller en enhet som inte hör till en avdelning är förhindrad att sköta sin tjänst eller är på semester, träder en av understatssekreteraren förordnad tjänsteman i chefens ställe.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

 Helsingfors den 12 februari 2015

Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Antti Rinne

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.