127/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002) 2 § 1 punkten, och

ändras 3 § 2 mom. 3 punkten underpunkt a och 4 punkten, 5 § 2 mom. 3 punkten samt 13 §,

av dem 3 § 2 mom. 3 punkten underpunkt a sådan den lyder i förordning 264/2009 samt 3 § 2 mom. 4 punkten och 13 § sådana de lyder i förordning 476/2013, som följer:

3 §
Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

En säkerhetsrådgivare behöver dock inte utses, om


3) verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen

a) uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller 1.7.1.4. eller i kapitel 3.4 eller 3.5 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg,


4) verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller 1.7.1.4 eller i kapitel 3.4 eller 3.5 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på järnväg,


5 §
Säkerhetsrådgivarens uppgifter

I verksamhetsidkarens verksamhet skall säkerhetsrådgivaren


3) se till att till verksamhetsidkaren lämnas en årlig rapport om verksamheten i anslutning till transport av farliga ämnen, vilken ska förvaras i fem år och på begäran lämnas till den myndighet som övervakar transport av farliga ämnen och till andra myndigheter som är behöriga i frågor som gäller sådan transport för skötseln av de uppgifter som hör till deras verksamhetsområde samt till kommunikationsministeriet för forskningsverksamhet,


13 §
Frågesammanställning

Trafiksäkerhetsverket ska göra en sammanställning av de frågor som ingått i proven för säkerhetsrådgivare.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

  Helsingfors den 12 februari 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Tiina Ranne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.