126/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 3 §, 22 § 2 mom. och 24 § 5 mom., av dem 24 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 400/2011,

ändras 1 § 2 mom., 2 § 6 och 9 punkten, 4 och 5 §, 6 § 3 mom., 9 § 1 mom. 2, 4 och 8 punkten, 14 § 10 punkten, 16 a § 1 mom. 2 punkten underpunkt b, 17 §, 18 § 1 och 3 mom., 19 §, 20 § 1 mom., 23 a § 1 mom., 24 § 1–3 mom., 25 § 1 och 2 mom., 26 §, 26 a § 1 mom. och det inledande stycket i 2 mom., 27 § 2 och 3 mom., 27 a §, 28 § 3 och 4 mom., 31 § 2 mom., 31 b § 2 punkten underpunkt b, 34 § 2 och 3 mom. och 36 §, 

  av dem 2 § 6 punkten, 9 § 1 mom. 2 och 8 punkten, 16 a § 1 mom. 2 punkten underpunkt b, 18 § 1 mom., 23 a § 1 mom., 24 § 1 och 3 mom. samt 31 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 400/2011, 2 § 9 punkten, 4 §, 6 § 3 mom., 20 § 1 mom., 28 § 3 och 4 mom. samt 36 § mom. sådana de lyder i förordning 267/2009, 5 § sådan den lyder i förordningarna 267/2009 och 400/2011, 9 § 1 mom. 4 punkten, 18 § 3 mom., 19 §, 24 § 2 mom., 27 a § och 34 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 475/2013, 14 § 10 punkten sådan den lyder i förordning 538/2007 samt 25 § 1 och 2 mom., 26 §, 26 a § 1 mom. och det inledande stycket i 2 mom., 31 b § 2 punkten underpunkt b samt 34 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 275/2005, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om en transport av ett farligt ämne börjar eller slutar någon annanstans än i Finland, tillämpas på transporten av detta ämne på järnväg i Finland denna förordning samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrift eller de internationella överenskommelser som nämns i 4 §. Vid rangering och montering av järnvägsvagnar som innehåller farliga ämnen samt vid förvaring och flyttningar av vagnar på en bangård, i en hamn eller på någon annan motsvarande plats tillämpas, utöver de internationella överenskommelserna denna förordning samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter.


2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) Trafiksäkerhetsverkets föreskrift Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på järnväg,


9) bulkcontainer de bulkcontainrar, inklusive växelflak och vagnars lastutrymmen, som avses i kapitel 6.11 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,


4 §
Internationella överenskommelser som ska tillämpas

Mellan Finland och andra länder som tillträtt konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) gäller RID-bestämmelserna.

På transporter av farliga ämnen på järnväg mellan Finland och Ryssland tillämpas överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland (FördrS 77/2014) samt överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen (FördrS 96/2014).

5 §
Klassificering av farliga ämnen

Bestämmelser om kriterierna för klassificering av farliga ämnen och till klassificeringen hörande tester finns i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

I de fall som anges i kapitel 2.2 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift klassificerar Säkerhets- och kemikalieverket ämnen eller godkänner en utförd klassificering av dem. Strålsäkerhetscentralen klassificerar dock i sådana fall radioaktiva ämnen eller godkänner klassificeringen av dem. Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de test som behövs för att utreda klassificeringen.

Finland erkänner en klassificering av ett ämne och ett godkännande av klassificeringen som utförts av den behöriga myndighet som avses i RID- och ADR-bestämmelserna och TFÄ-direktiven eller av ett annat organ som denna myndighet bemyndigat.

6 §
Farliga ämnen som resgods

På transporter som avses i 1 mom. tillämpas inga andra bestämmelser i denna förordning och inte heller Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

9 §
 Transportör och förare av rullande materiel

Bestämmelser om transportörens skyldigheter finns i 9 § TFÄ-lagen. När en transportör tar sig an transport av farliga ämnen ska transportören dessutom på avsändningsstället särskilt


2) försäkra sig om att avsändaren har lämnat all den information som i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift anges om de farliga ämnen som transporteras och kontrollera att de bilagor som krävs finns med i godsdeklarationen,


4) försäkra sig om att tidsfristen för nästa besiktning av tankar inte har löpt ut; efter det att tidsfristen har löpt ut får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt villkoren i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,


8) försäkra sig om att skriftliga instruktioner lämnats till föraren av rullande materiel i de fall som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,


14 §
Fyllare av tankar samt av vagnar och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt vagnar och containrar för bulkgods har särskilt följande skyldigheter. Fyllaren


10) ska vid fyllning av farligt bulkgods i en vagn eller en container säkerställa att bestämmelserna i kapitel 7.3 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift tillämpas vid fyllningen.

16 a §
Trafikverket

Trafikverket ska se till att


2) det under transporten har snabb och obehindrad tillgång till följande information:


b) FN-numren för de farliga ämnen som transporteras i varje vagn, eller uppgift om vilka vagnar som är försedda med den märkning som anger begränsade mängder i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,


17 §
Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla information

En sådan tillverkare av förpackningar och sådana senare återförsäljare av förpackningar som avses i 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.12, 6.5.1.1.4 och 6.6.1.4 punkten i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska tillhandhålla information om de förfaranden som iakttas samt en beskrivning av typ och mått för förslutare och andra nödvändiga delar, för att man ska kunna försäkra sig om att en förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

18 §
Gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits också i något annat land än Finland och bedömningar av överensstämmelsen med kraven som ett utländskt företag utför i Finland, i fråga om de gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om gaskärlens tillbehör.


På gaskärlet ska märkningen ”-40°C” eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och det identifikationsnummer för besiktningsorganet som avses i 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015).

19 §
Påvisande av förpackningars överensstämmelse med kraven

Bestämmelser om påvisande av att förpackningar som används vid transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven finns i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven och samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta.

20 §
Användning av RID- eller ADR-förpackningar

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande ADR- eller RID-bestämmelser eller TFÄ-direktivet, IBC-behållare och storförpackningar. I de fall som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska fallprovet för plastförpackningar med avvikelse från ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet göras vid en temperatur på –40 °C. Förpackningen ska då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel vara försedd med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40 °C".


23 a §
Tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits också i något annat land än Finland och bedömningar av överensstämmelsen med kraven som ett utländskt företag utför i Finland, i fråga om de tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om tankarnas tillbehör.


24 §
 Handlingar

När farliga ämnen överlåts för transport ska avsändaren i de fall som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift överlämna till transportören en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken de uppgifter som krävs i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter har antecknats om det ämne som ska transporteras. Om havstransport följer på järnvägstransporten av ett farligt ämne i en storcontainer eller vagn, ska avsändaren till godsdeklarationen eller till motsvarande följesedel foga ett sådant stuvningsintyg för containrar eller fordon som överensstämmer med IMDG-koden.

Varje person i tågets besättning ska medföra en identitetshandling försedd med fotografi, om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

Transportören ska ge föraren av rullande materiel de uppgifter om de farliga ämnen som transporteras som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift. I fråga om växlingsarbete ges dessa uppgifter av det företag som utför växlingsarbetet.


25 §
Transport

Farliga ämnen får transporteras endast i godståg, med undantag för handbagage enligt 6 § som medförs av passagerarna och militärtransporter enligt punkt 7.1.8 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift samt sådana små försändelser som det bestäms om i kapitel 7.6 i den bilaga och som ska transporteras som expressgods.

I de fall som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift är det tillåtet att utföra bulktransport av farliga ämnen i vagnar, småcontainrar eller tankar.


26 §
Godkännande av och anmälan om transporter av radioaktiva ämnen

I de fall som anges i kapitel 5.1 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska avsändaren ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen hos Strålsäkerhetscentralen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till Strålsäkerhetscentralen.

26 a §
Strålskydds- och kvalitetssäkringsprogram

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett strålskyddsprogram, om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift. Av strålskyddsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska ges in till Strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

Om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska verksamhetsutövaren för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven utarbeta ett kvalitetssäkringsprogram.


27 §
Säkerhet vid hantering av vagnar med farliga ämnen på bangårdar

I de fall som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska de lokala räddningsmyndigheterna underrättas om tillfällig förvaring av vagnar som innehåller explosiva varor på en bangård.

I de fall som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift får på bangårdar, i hamnar eller på andra motsvarande platser cisternvagnar som innehåller farliga ämnen förflyttas endast skjutsade av ett lok.

27 a §
Tryggande av tillfälliga förvaringsplatsers säkerhet

Om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift, tillämpas 11 d § 4 mom. i TFÄ-lagen på tillfällig förvaring i terminaler, på bangårdar och på andra motsvarande områden i samband med transport av farliga ämnen. Terminalerna, bangårdarna och andra motsvarande områden ska i mån av möjlighet ha god belysning, allmänt tillträde till dem ska förhindras och områdena ska också i övrigt skyddas noggrant.

28 §
Myndigheter

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela sådana tilläggskrav eller -begränsningar på biologiska produkter som avses i punkt 2.2.62.1.9 i bilaga till trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

Livsmedelssäkerhetsverket kan ställa tilläggskrav på bulktransport av animaliskt material som innehåller smittförande ämnen i enlighet med punkt 7.3.2.6.1 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

31 §
Utbildning av personal

Personer som börjar sköta uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen ska ha lämplig utbildning, som ska säkerställas när ett nytt anställningsförhållande inleds.


31 b §
Undervisningsämnen inom specialutbildningen

Den uppgiftsbaserade utbildningen för de personalgrupper som avses i 31 a § 2 mom. ska omfatta åtminstone följande ämnesområden:


2) rangerare samt personer med motsvarande funktion i kategori 1:


b) skyddsvagnar och skyddsavstånd i enlighet med punkt 7.5.3 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,


34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank samt en vagn och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i punkt 1.8.5 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift, ska lastaren, fyllaren, transportören och mottagaren, i fråga om en olyckshändelse som inträffat i deras respektive verksamhet, inom en månad från olyckshändelsen lämna Trafiksäkerhetsverket och Olycksutredningscentralen en olycksrapport.  Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Rapporten ska vara uppgjord enligt den modell som ingår i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift. Bestämmelser om undersökningen av järnvägsolyckor i samband med transport av farliga ämnen utfärdas separat.

I samband med betydande olyckor avger Trafiksäkerhetsverket en i RID-bestämmelserna avsedd olycksrapport till sekretariatet vid internationella järnvägsorganisationen (OTIF).

36 §
Anmälningar och andra åtgärder vid överskridande av strålningsgränsvärden

Om man i samband med transport av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrift som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, ska mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till de andra som är delaktiga vid transporten och till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1.7.6 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift samt vidta övriga åtgärder enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrift i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

  Helsingfors den 12 februari 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Tiina Ranne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.