124/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om påvisande av att de förpackningar, tankar och bulkcontainrar som avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) stämmer överens med kraven samt bestämmelser om de besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till påvisandet och om erkännande av besiktningsorgan och deras verksamhet. I förordningen föreskrivs också om skyldighet att registrera transportabla tryckbärande anordningar samt tankar som töms eller fylls under tryck.

Bestämmelserna i denna förordning om transportabla tryckbärande anordningar samt om ventiler och andra tillbehör till dem ska tillämpas också på sådana transportabla tryckbärande anordningar som är avsedda för fartygs- eller lufttransport samt ventiler och andra tillbehör till dem, om inget annat föreskrivs nedan.

Bestämmelserna i denna förordning om transportabla tryckbärande anordningar ska tillämpas också på sådana tryckkärl och tryckbärande tankar som har godkänts för transport av farliga ämnen och som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2001 och på vilka det inte har utförts någon förnyad bedömning av överensstämmelse. På dessa tryckkärl eller tryckbärande tankar tillämpas dock inte den skyldighet att fästa ett pi-märke som avses i 9 § och inte heller den registreringsskyldighet som avses i 28 § i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ADR-överenskommelsen den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979),

2) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bilaga C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 4/1985),

3) IMDG-koden det regelverk som definieras i kapitel VII del A regel 1 i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

4) ICAO-TI de tekniska bestämmelser om lufttransport av farliga ämnen som Internationella luftfartsorganisationen publicerar som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949),

5) CSC-konventionen den internationella konventionen av år 1972 om säkra containrar (FördrS 111/1999),

6) Trafiksäkerhetsverkets föreskrift Trafiksäkerhetsverkets föreskrift TRAFI/536/03.04.00/2014 om transport av farliga ämnen på väg eller Trafiksäkerhetsverkets föreskrift TRAFI/588/03.04.02/2014 om transport av farliga ämnen på järnväg,

7) bulkcontainer sådana bulkcontainrar som anges i kapitel 6.11 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift eller kapitel 6.9 i IMDG-koden,

8) förpackning sådana förpackningar och tryckkärl som anges i kapitel 1.2 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,

9) tryckkärl sådana tryckkärl som anges i kapitel 1.2 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,

10) tryckbärande tank tankar i vilka ämnen transporteras under tryck,

11) tank som töms eller fylls under tryck tankar som under transporten är utan tryck, men där det tryck som används för tömning eller fyllning överstiger 0,5 bar,

12) tank sådana tankar som anges i kapitel 1.2 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,

13) UN-tryckkärl tryckkärl som har typgodkänts vid bedömning av överensstämmelse och i vars godkännandemärkning FN:s förpackningssymbol ingår.

2 kap.

Påvisande av överensstämmelse med kraven

3 §
Påvisande av överensstämmelse med kraven

Att förpackningar och tankar som är avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven påvisas genom en sådan bedömning av överensstämmelse med kraven, som omfattar nödvändiga besiktningar, testningar och godkännanden av konstruktionstypen, om inte något annat följer av ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

Fortsatt överensstämmelse med kraven hos ibruktagna förpackningar och tankar påvisas vid behov genom periodiska besiktningar enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

En bulkcontainer enligt CSC-konventionen godkänns i enlighet med nämnda konvention.

Överensstämmelse med kraven hos andra containrar än containrar enligt CSC-konventionen påvisas genom godkännande av konstruktionstypen.

Att ventiler och andra tillbehör som är viktiga med tanke på säkerheten stämmer överens med kraven ska bedömas åtminstone genom ett sådant förfarande som ska iakttas vid bedömningen av den förpackning eller den tank som ventilen eller tillbehöret monterats på. I fråga om dessa ventiler och andra tillbehör kan ett i förhållande till det förfarande som gäller förpackningen eller tanken separat förfarande för bedömning av överensstämmelsen tillämpas.

4 §
Förfarande för förnyad bedömning av överensstämmelse

Om överensstämmelsen i fråga om ett tryckkärl eller en tryckbärande tank som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2001 inte har bedömts i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, ska tryckkärlets eller den tryckbärande tankens överensstämmelse bedömas i ett förfarande för förnyad bedömning av överensstämmelse.

För förnyad bedömning av överensstämmelse ska ägaren eller operatören tillhandahålla ett anmält organ av typ A enligt den standard som nämns i 13 e § 1 mom. i lagen om transport av farliga ämnen sådana uppgifter om tryckkärlen och de tryckbärande tankarna som gör det möjligt för det anmälda organet av A-typ att göra en noggrann identifiering av tryckkärlen och de tryckbärande tankarna. Sådana uppgifter är tryckkärlets eller tankens ursprung, de bestämmelser och föreskrifter som har tillämpats vid konstruktionen och, när det gäller acetylenflaskor, även uppgifter om den porösa massan. Vid behov ska man även uppge eventuella begränsningar av användningen och lämna uppgifter om skador och utförda reparationer.

5 §
Åtgärder som hänför sig till förfarandet för förnyad bedömning av överensstämmelse

I ett förfarande enligt 4 § 1 mom. för förnyad bedömning av överensstämmelse ska ett anmält organ av typ A bedöma om de säkerhetskrav som i bestämmelser och föreskrifter ställs på transportabla tryckbärande anordningar uppfylls. Bedömningen ska genomföras på grundval av de uppgifter som tillhandahållits i enlighet med 4 § 2 mom., och vid behov ska ytterligare kontroller göras.

Om resultaten av de bedömningar som krävs enligt 1 mom. är tillfredsställande ska det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen utföra den periodiska besiktning som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift. Om de krav som ställs på den periodiska besiktningen uppfylls ska ett pi-märke enligt 9 § fästas av eller under övervakning av det anmälda organ av typ A som svarar för den periodiska besiktningen i enlighet med artikel 14.1–14.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG, nedan direktivet om transportabla tryckbärande anordningar. Pi-märket ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen. Genom att fästa eller låta fästa pi-märket visar tillverkaren eller operatören att denne tar ansvar för att den transportabla tryckbärande anordningen uppfyller de krav som i bestämmelser och föreskrifter ställs på transportabla tryckbärande anordningar och sådana som de tillämpas vid tidpunkten för den förnyade bedömningen.

Det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen ska utfärda ett intyg över förnyad bedömning. Bestämmelser om intyget finns i 6 §.

Om tryckkärlen är serietillverkade utförs bedömningen av överensstämmelse för enskilda tryckkärl, inklusive ventiler på dessa och andra tillbehör som används för transport, av det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen av tryckkärlet, förutsatt att ett anmält organ av typ A som svarar för förnyad bedömning av överensstämmelse har utfört en bedömning av typöverensstämmelse i enlighet med 1 mom. och att ett intyg om den förnyade typbedömningen har utfärdats. Pi-märket ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen.

Ett tryckkärl eller en tryckbärande tank som ska genomgå en förnyad bedömning ska dessutom uppfylla kraven i 17 eller 25 § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) eller i 18 eller 23 a § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002). Tryckkärlet eller den tryckbärande tanken ska vara försedd med den köldbeständighetsmärkning som avses i de bestämmelserna.

6 §
Intyg om förnyad bedömning och intyg om förnyad typbedömning

Det intyg om förnyad bedömning som avses i 5 § 3 mom. utfärdas i samtliga fall av det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen. Intyget ska åtminstone innehålla

1) identifikationsnumret för det anmälda organ som utfärdat intyget och, om det är fråga om ett annat organ, identifikationsnumret för det anmälda organ av typ A som svarar för den förnyade bedömningen av överensstämmelse i enlighet med 5 § 1 mom.,

2) namn och adress för den ägare eller operatör som avses i 4 § 2 mom.,

3) uppgifter för identifiering av intyget om förnyad typbedömning, vid tillämpning av förfarandet enligt 5 § 3 mom.,

4) uppgifter för identifiering av de transportabla tryckbärande anordningar som har pi-märkts, inklusive åtminstone serienumret eller serienumren,

5) datum för utfärdande.

Ett intyg om förnyad typbedömning ska utfärdas. När det förfarande som avses i 5 § 3 mom. tillämpas ska det anmälda organ av typ A som svarar för den förnyade bedömningen av överensstämmelse utfärda intyget om förnyad typbedömning. Intyget ska åtminstone innehålla

1) identifikationsnumret för det anmälda organ av typ A som utfärdar intyget,

2) namn och adress för tillverkaren av en transportabel tryckbärande anordning som ska genomgå en förnyad bedömning samt namn och adress för innehavaren av det ursprungliga typgodkännandet, om innehavaren är någon annan än tillverkaren,

3) uppgifter för identifiering av de transportabla tryckbärande anordningar som hör till serien,

4) datum för utfärdande,

5) följande formulering: "Detta intyg grundar ingen rätt att tillverka transportabla tryckbärande anordningar eller delar av sådana".

7 §
Transportabla tryckbärande anordningar avsedda för fartygs- eller lufttransport

Vad som i 13 b § 1 och 2 mom. i lagen om transport av farliga ämnen föreskrivs om skyldigheterna för de aktörer som avses i de momenten ska tillämpas också på transportabla tryckbärande anordningar som är avsedd för fartygs- eller lufttransport av farliga ämnen.

8 §
Märkning om överensstämmelse vid transport av styckegods

Trafiksäkerhetsverkets föreskrift innehåller bestämmelser om märkning om överensstämmelse på förpackningar, tankar och bulkcontainrar vid transporter på väg och järnväg. Bestämmelser om märkningen om överensstämmelse vid transport av styckegods med fartyg finns i IMDG-koden och i fråga om lufttransport i ICAO-TI.

9 §
Märkning om överensstämmelse på transportabla tryckbärande anordningar

Överensstämmelse med kraven för tryckkärl och tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar påvisas förutom enligt kraven i 8 § genom att ett sådant pi-märke som avses i artikel 15 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar fästs permanent och synligt på anordningen. Pi-märket ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ av typ A som utfört bedömning av överensstämmelse, förnyad bedömning av överensstämmelse eller besiktning. Identifikationsnumret fästs på den transportabla tryckbärande anordningen av organet självt eller tillverkaren i enlighet med organets anvisningar. Genom att fästa eller låta fästa ett pi-märke på en transportabel tryckbärande anordning som är avsedd för väg- eller järnvägstrafik visar tillverkaren att denne tar ansvar för att den transportabla tryckbärande anordningen uppfyller föreskrivna krav.

Nya ventiler och andra tillbehör som har en direkt säkerhetsfunktion ska vara försedda med det pi-märke som avses i 1 mom. Märket kan förses med identifikationsnumret för det anmälda organet av typ A.

För påvisande av att en transportabel tryckbärande anordning fortlöpande stämmer överens med kraven ska på anordningen finnas identifikationsnumret för det besiktningsorgan som utfört den periodiska besiktningen. En besiktningstjänst under tillsyn av ett anmält organ av typ A ska dock använda identifikationsnumret för besiktningsorganet av typ A.

Om bedömningen av att en transportabel tryckbärande anordning stämmer överens med kraven har utförts av ett besiktningsorgan som avses i 13 d § 2 mom. i lagen om transport av farliga ämnen, får det pi-märke som avses i 1 mom. dock inte fästas på anordningen.

Om en transportabel tryckbärande anordning i fråga om de tekniska kraven uppfyller sådana tekniska krav i IMDG-koden eller i ICAO-TI som inte stämmer överens med de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar, får det pi-märke som avses i 1 mom. inte fästas på den transportabla tryckbärande anordningen.

10 §
Förvaring av handlingar som hänför sig till påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Besiktningsorganet ska i minst tio år förvara de handlingar jämte bilagor som avses i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift och som hänför sig till påvisande av en sådan överensstämmelse hos förpackningar och tankar som organet beviljat, om inte något annat följer av bestämmelserna i 11 § i denna förordning.

11 §
Typgodkännande

Ett typgodkännande av en tank och ett tryckkärl gäller i högst tio år. Om de tekniska krav som ska tillämpas förändras så att typgodkännandet inte längre motsvarar kraven, ska det besiktningsorgan som beviljat typgodkännandet upphäva det och underrätta den som innehar typgodkännandet om detta. Ett typgodkännande kan förnyas om man kan försäkra sig om att de krav som gäller uppfylls. Efter återkallande av ett typgodkännande får typgodkännandet inte förnyas.

Det besiktningsorgan som har beviljat typgodkännandet ska förvara de handlingar som hänför sig till typgodkännande av en tank och ett tryckkärl och förnyande av godkännandet under hela den tid godkännandet gäller.

Utöver den förvaringstid som avses i 2 mom. ska ett anmält organ av typ A som har beviljat typgodkännande för en transportabel tryckbärande anordning förvara de handlingar som hänför sig till typgodkännandet av en transportabel tryckbärande anordning i minst 20 år efter det att tillverkningen av anordningar av samma typ har upphört. Denna skyldighet gäller även tillverkaren av en transportabel tryckbärande anordning eller annan innehavare av ett typgodkännande, om innehavaren och tillverkaren inte är en och samma person. Om tillverkaren eller annan innehavare av ett typgodkännande har för avsikt att upphöra med sin verksamhet, ska denne sända handlingarna till Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket ska förvara dessa handlingar till utgången av den ovannämnda perioden.

3 kap.

Besiktningsorgan

12 §
Uppgifter för TFÄ-besiktningsorgan

Med undantag för de uppgifter som har samband med transportabla tryckbärande anordningar samt förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen, handhar ett TFÄ-besiktningsorgan enligt vad som i beslutet om erkännande av organet godkänns som en uppgift för detta

1) godkännanden av förpackningar,

2) godkännanden av tankar,

3) periodiska besiktningar av förpackningar och tankar,

4) andra besiktningar av förpackningar och tankar än de som avses i 3 punkten och som bestämmelserna förutsätter samt andra uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven,

5) godkännanden och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om andra bulkcontainrar än containrar enligt CSC-konventionen,

6) i bilagorna till ADR-överenskommelsen avsedda godkännanden och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om förpackningar och tankar samt andra bulkcontainrar än sådana som avses i CSC-konventionen,

7) i bilagan till RID-bestämmelserna avsedda godkännanden och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om förpackningar och tankar samt andra bulkcontainrar än containrar enligt CSC-konventionen,

8) i IMDG-koden avsedda godkännanden och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om förpackningar och tankar samt andra bulkcontainrar än containrar enligt CSC-konventionen,

9) i ICAO-TI avsedda godkännanden och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om förpackningar och tankar.

13 §
Uppgifter för organ för periodiska TFÄ-besiktningar

Med undantag för de uppgifter som har samband med transportabla tryckbärande anordningar och förpackningar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen, kan ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar utföra periodiska besiktningar av förpackningar samt andra besiktningar av förpackningar som förutsätts i föreskrifter och beslut, enligt vad som i beslutet om erkännande av organet godkänns som en uppgift för detta.

14 §
Strålsäkerhetscentralens uppgifter i fråga om förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetscentralen ger i fråga om förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen

1) de godkännanden som förutsätts,

2) de godkännanden som avses i bilagorna till ADR-överenskommelsen,

3) de godkännanden som avses i bilagan till RID-bestämmelserna,

4) de godkännanden som avses i IMDG-koden,

5) de godkännanden som avses i ICAO-TI.

Strålsäkerhetscentralen eller ett besiktningsorgan som centralen erkänt utför de testningar, periodiska besiktningar och andra besiktningar som förutsätts i fråga om förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen.

15 §
Uppgifter för anmälda organ av typ A

Ett anmält organ av typ A ska enligt vad som i beslutet om erkännande av organet godkänns som en uppgift för detta handha

1) bedömningar av transportabla tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven samt bedömningar och godkännanden av de kvalitetssystem som hör till denna verksamhet samt tillsyn i anslutning därtill,

2) förnyad bedömning av tryckkärl eller tryckbärande tankar som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2001,

3) förnyade bedömningar av att typen av serietillverkade tryckkärl samt ventiler och andra tillbehör, vilka släppts ut på marknaden före den 1 juli 2001, stämmer överens med kraven,

4) periodiska besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar,

5) andra besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar än de som avses i 4 punkten och som förutsätts i bestämmelser eller föreskrifter,

6) bedömningar och godkännanden av kvalitetssystemet hos den besiktningstjänst som är under tillsyn av det anmälda organet av typ A i samband med besiktningar av tryckkärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt tillsyn i samband med detta,

7) bedömningar av överensstämmelse hos UN-tryckkärl samt bedömningar och godkännanden av kvalitetssystem i anknytning till detta samt tillsyn och periodiska besiktningar av dessa.

16 §
Uppgifter för anmälda organ av typ B

Ett anmält organ av typ B ska enligt vad som i beslutet om erkännande av organet godkänns som en uppgift för detta handha

1) periodiska besiktningar av tryckkärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt av ventiler och andra tillbehör till dem,

2) periodiska besiktningar av UN-tryckkärl,

3) förnyade bedömningar av att serietillverkade tryckkärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem, som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2001, stämmer överens med kraven, om ett anmält organ av typ A har utfört förnyad bedömning av att anordningens typ stämmer överens med kraven.

17 §
Uppgifter för en besiktningstjänst under tillsyn av ett anmält organ av typ A

En besiktningstjänst som står under tillsyn av ett anmält organ av typ A ska enligt vad som i beslutet om erkännande av besiktningstjänsten godkänns som en uppgift för denna under tillsyn av det anmälda organet av typ A företa besiktningar av tryckkärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar.

18 §
Detaljerade förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan

Utöver det som föreskrivs i 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen är det en förutsättning för erkännande av ett besiktningsorgan att besiktningsorganet har ett lämpligt förfarande som tillämpas vid behandlingen av begäran om omprövning som gäller förvägrande av överensstämmelse med kraven.

Ett TFÄ-besiktningsorgan ska uppfylla de krav för besiktningsorgan av typ A som anges i den standard som nämns i 13 e § 1 mom. i lagen om transport av farliga ämnen, ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar ska uppfylla de krav för besiktningsorgan av typ B som anges i standarden och en besiktningstjänst under tillsyn av ett anmält organ av typ A ska uppfylla de krav för besiktningsorgan av typ C som anges i standarden. Verksamheten hos en besiktningstjänst som är under tillsyn av ett anmält organ av typ A ska beaktas vid ackrediteringen av det anmälda organet av typ A.

Vid erkännande av ett besiktningsorgan som erkänns av Strålsäkerhetscentralen ska de förutsättningar iakttas som anges i 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen.

19 §
Ansökan om erkännande av besiktningsorgan

I en ansökan om erkännande av ett besiktningsorgan ska anges vilka uppgifter som besiktningsorgan som ansökan gäller och i enlighet med detta en beskrivning av

1) åtgärder som anknyter till bedömning av överensstämmelse, periodiska besiktningar, mellanliggande besiktningar och extra besiktningar samt förnyad bedömning av överensstämmelse,

2) förfaranden som anknyter till de åtgärder som nämns i 1 punkten,

3) de förpackningar, tankar och bulkcontainrar i fråga om vilka organet anser sig ha kompetens att utföra uppgifter som besiktningsorgan.

Den som ansöker om erkännande för att få utföra de uppgifter som besiktningsorgan som gäller transportabla tryckbärande anordningar ska till sin ansökan foga ett ackrediteringsbeslut om att de förutsättningar som anges i 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen och i 18 § i denna förordning uppfylls.

Den som ansöker om erkännande för att få utföra de uppgifter som besiktningsorgan som inte gäller transportabala tryckbärande anordningar ska till sin ansökan foga ett av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller någon motsvarande organisation givet intyg eller utlåtande om att de förutsättningar som anges i 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen och i 18 § i denna förordning uppfylls eller något annat intyg eller utlåtande om att nämnda förutsättningar uppfylls som den myndighet som erkänner organet anser tillräckligt.

Om besiktningsorganet redan tidigare har erkänts som organ för att utföra uppgifter som gäller påvisande av att förpackningar, tankar eller bulkcontainrar som är avsedda för transport av farliga ämnen överensstämmer med kraven, kan de intyg, utlåtanden eller andra utredningar som framlagts i samband med detta erkännande beaktas vid prövningen av huruvida besiktningsorganet ska erkännas för nya uppgifter.

Med avvikelse från 1—4 mom. ska erkännande av en besiktningstjänst under tillsyn av ett anmält organ av typ A sökas hos ett anmält organ av typ A. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

20 §
Erkännande av besiktningsorgan

Trafiksäkerhetsverket erkänner ett besiktningsorgan som anmält organ av typ A för att utföra sådana uppgifter som avses i 15 § eller som anmält organ av typ B för att utföra sådana uppgifter som avses i 16 §, om organet uppfyller villkoren för ett erkännande.

Om besiktningsorganet uppfyller de förutsättningar som föreskrivs för det, erkänner Säkerhets- och kemikalieverket

1) besiktningsorganet som TFÄ-besiktningsorgan för att i den omfattning som anges i ansökan utföra sådana uppgifter som avses i 12 § i fråga om förpackningar och tankar samt andra bulkcontainrar än containrar enligt CSC-konventionen,

2) besiktningsorganet som organ för periodiska TFÄ-besiktningar för att i den omfattning som anges i ansökan utföra i 13 § avsedda besiktningar av förpackningar.

Om en besiktningstjänst under tillsyn av ett anmält organ av typ A uppfyller de villkor som föreskrivs för erkännande, erkänner ett anmält organ av typ A besiktningstjänsten för att sköta i 17 § avsedda uppgifter.

21 §
Temporärt erkännande av besiktningsorgan

Ett anmält organ av typ A eller B som inleder sin verksamhet kan erkännas temporärt. Före det temporära erkännandet ska Trafiksäkerhetsverket säkerställa att den som ansöker om erkännande uppfyller de förutsättningar som anges i 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen och i 18 § i denna förordning.

Ett besiktningsorgan av typ A eller B med temporärt erkännande måste ackrediteras under sitt första verksamhetsår. Om organet inte ackrediteras under det första verksamhetsåret, upphör det temporära erkännandet att gälla ett år efter att det getts.

22 §
Utförande av uppgifter som besiktningsorgan

Ett besiktningsorgan och dess personal ska utföra bedömningar och sina övriga uppgifter som besiktningsorgan med bästa möjliga yrkesmässiga integritet och tekniska kompetens.

23 §
Uppföljning av besiktningsorganets verksamhet

Besiktningsorganet ska årligen lämna en i 13 g § 3 mom. i lagen om transport av farliga ämnen avsedd redogörelse för sin verksamhet till den myndighet som har till uppgift att erkänna organet. Redogörelsen ska årligen lämnas före utgången av mars följande år.

En redogörelse från ett anmält organ av typ A eller B eller från ett TFÄ-besiktningsorgan ska innehålla följande uppgifter:

1) en allmän beskrivning av besiktningsverksamheten av vilken även framgår att kraven enligt den standard som nämns i 13 e § 1 mom. i lagen om transport av farliga ämnen uppfylls samt konstaterade avvikelser i Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) bedömningar och korrigerande åtgärder som hänför sig till dem,

2) ett sammandrag över antalet utförda besiktningar och typer av besiktningar,

3) andelen anordningar som underkänts av de anordningar som besiktigats, specificerade enligt typ samt sammandrag över konstaterade brister vid besiktningar,

4) antalet omprövningsbegäranden och utredning över vad de har gällt samt besiktningsorganets åtgärder med anledning av en begäran om omprövning,

5) antalet kundklagomål och utredning över vad de har gällt samt besiktningsorganets åtgärder med anledning av klagomålen,

6) en beskrivning av användningen av utomstående besiktnings- och underleverantörstjänster,

7) en uppfattning om situationen inom verksamhetsområdet, tillämpligheten av de bestämmelser som gäller verksamhetsområdet och eventuella ändringsbehov,

8) ändringar i verksamheten, vilka beror på författningsändringar,

9) en beskrivning, som gäller genomförandet av samarbete mellan besiktningsorganen och som utförts av ett anmält organ av typ A eller B,

10) en förteckning över godkända besiktningstjänster och utförda bedömningar av kvalitetssystem, vilken utförts av ett anmält organ av typ A.

En redogörelse från ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar och från ett besiktningsorgan som erkänns av Strålsäkerhetscentralen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) en allmän beskrivning av besiktningsverksamheten,

2) en utredning över antalet utförda besiktningar,

3) ett sammandrag över konstaterade brister vid besiktningar,

4) eventuella andra viktiga frågor som hänför sig till besiktningen.

24 §
Skyldighet att lämna uppgifter i fråga om ett besiktningsorgans verksamhet

På skyldigheten för anmälda organ av typ A och av typ B att lämna uppgifter till Trafiksäkerhetsverket och till andra organ som utför motsvarande uppgifter som besiktningsorgan ska bestämmelserna i artikel 27 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar tillämpas.

25 §
Besiktningsorganens samarbete

Ett anmält organ av typ A och av typ B ska delta i det relevanta standardiseringsarbetet och det arbete som utförs i samordningsgruppen för anmälda organ som ordnas av Europeiska kommissionen, eller i övrigt se till att dess nyckelpersoner känner till samordningsarbetet.

26 §
Trafiksäkerhetsverkets rapporteringsskyldighet

Trafiksäkerhetsverket svarar för att Europeiska kommissionen samt de stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet underrättas om de organ som anmälts i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar och om de identifikationsnummer som kommissionen har tilldelat organen samt om varje återkallande av ett erkännande.

27 §
Myndighetssamarbete

Om tillsynsmyndigheten med stöd av 15 § i lagen om transport av farliga ämnen förbjuder en transport av farliga ämnen, ska myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Säkerhets- och kemikalieverket eller i fråga om transport av radioaktiva ämnen till Strålsäkerhetscentralen, som vid behov ska vidta åtgärder enligt den lagen.

Om erkännandet av ett besiktningsorgan har upphävts eller det har begränsats, eller om besiktningsorganet har upphört med sin verksamhet, ska den myndighet som har erkänt organet vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att de i denna förordning avsedda handlingar som hänför sig till besiktningsorganets uppgifter är tillgängliga, behandlas på behörigt sätt och förvaras i enlighet med kraven i denna förordning.

28 §
Registreringsskyldighet

Ägaren eller operatören ska anmäla en sådan ny, importerad eller väsentligen ombyggd transportabel tryckbärande anordning, vars volym överstiger 450 liter för registrering i samband med ibruktagningsbesiktningen. Den anmälningsskyldighet som anges ovan gäller också ägare eller operatör av en tank som töms eller fylls under tryck oberoende av tankens volym. Anmälan ska innehålla uppgifter om tillverkaren, importören, ägaren och operatören, det registreringsnummer som begärts hos Säkerhets- och kemikalieverket samt tekniska uppgifter om den transportabla tryckbärande anordningen och den tank som töms eller fylls under tryck.

Det besiktningsorgan som har utfört besiktningen ska komplettera anmälan med uppgifter som gäller ibruktagningsbesiktning, periodisk besiktning och annan besiktning och efter besiktningen skicka dessa till Säkerhets- och kemikalieverket.

Ägaren eller operatören ska till Säkerhets- och kemikalieverket meddela eventuella ändringar i de uppgifter som gäller en ägare eller operatör av sådana anordningar som avses i 1 mom.

Tillverkaren eller importören av en sådan transportabel tryckbärande anordning och en sådan tank som töms eller fylls under tryck som ska registreras ska se till att de kontrollerade konstruktionsdokument, ritningar och hållfasthetskalkyler som utgjort grunden för ibruktagningsbesiktningen samt andra handlingar som hänför sig till besiktningarna på behörigt sätt har bifogats besiktningsdokumentet. Besiktningsdokumentet överlåts till ägaren eller operatören av den transportabla tryckbärande anordningen och den tank som töms eller fylls under tryck.

4 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

29 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (1008/2011) samt kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms och fylls under tryck (1017/2011).

30 §
Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 22§ i den förordning som upphävs enligt 29 § 2 mom. och 3 mom. om den redogörelse som ett besiktningsorgan ska lämna för sin verksamhet ska tillämpas på redogörelsen för 2014.

De besiktningar och godkännanden av förpackningar, tankar och bulkcontainrar som är i kraft vid denna förordnings ikraftträdande samt utredningar, utlåtanden och intyg som har samband med besiktningarna och godkännandena gäller som sådana under den tid som anges i dem.

I fråga om gasflaskor som var ute på marknaden när denna förordning trädde i kraft och som var försedda med märkning om överensstämmelse enligt rådets direktiv 84/525/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål, rådets direktiv 84/526/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor eller rådets direktiv 84/527/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål, får i samband med den första periodiska besiktning som utförs i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrift på gasflaskan fästa ett sådant pi-märke och det identifikationsnummer för det anmälda organ som utfört besiktningen som avses i 9 § 1 mom. i denna förordning. I samband med detta fästs märkningen "–40 °C" som visar materialets hållbarhet, om besiktningsorganet konstaterar att gasflaskan är beständig till denna temperatur.

  Helsingfors den 12 februari 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.