123/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011) och 83 § 4 mom. i miljöskyddslagen (527/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om åtgärder som syftar till att minska uppkomst av avfall från fordon, förebereda återanvändning av och materialåtervinna eller på annat sätt återvinna fordon som är avsedda att skrotas och som är avfall (skrotfordon) enligt 5 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011) och deras komponenter samt förbättra skyddet av miljön vid behandling av skrotfordon.

Denna förordning tillämpas på fordon och skrotfordon samt deras komponenter och material.

Med undantag av vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte förordningens 6 och 10—16 § på trehjuliga fordon, 6 § på specialfordon eller 6, 10, 16 och 17 § på fordon som har beviljats sådant typgodkännande av små serier som avses i 30 § 5 mom. i fordonslagen (1090/2002).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon ett fordon i kategori M1 eller N1 enligt 10 § i fordonslagen samt trehjuliga fordon,           

2) trehjuligt fordon ett fordon i kategori L5e enligt 13 § i fordonslagen samt fordon som hör till motsvarande kategori enligt bestämmelser som gällde innan fordonslagen trädde i kraft,

3) specialfordon en ambulans enligt 21 § i fordonslagen, en husbil enligt 22 § i fordonslagen och en likbil enligt 23 § i fordonslagen samt rullstolsanspassade fordon, fordon avsedda för särskilda ändamål och bepansrade fordon enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av fordonslagen,

4) fordonsinnehavare en innehavare av ett skrotfordon, som är avfallsinnehavare enligt 6 § 5 mom. 5 punkten i avfallslagen,

5) ekonomisk aktör en producent och distributör av fordon och deras komponenter och material, en yrkesmässig fordonsreparatör och en sammanslutning som bedriver trafikförsäkringsverksamhet samt den som samlar in, demonterar, fragmenterar, återvinner, materialåtervinner och på annat sätt deltar i behandlingen av skrotfordon,

6) förbehandling avlägsnande av farliga ämnen ur skrotfordon samt demontering av skrotfordon och annan verksamhet som behövs för att förbereda återanvändning av skrotfordon och deras komponenter och att materialåtervinna, på annat sätt återvinna eller bortskaffa skrotfordon och deras komponenter,

7) farliga ämnen ämnen som uppfyller kriterierna för någon av följande faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen): faroklasserna 2.1—2.4, 2.6 och 2.7, faroklass 2.8 typerna A och B, faroklasserna 2.9, 2.10 och 2.12, faroklass 2.13 kategorierna 1 och 2, faroklass 2.14 kategorierna 1 och 2, faroklass 2.15 typerna A—F, faroklasserna 3.1—3.6, faroklass 3.7 skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling, faroklass 3.8 andra effekter än narkosverkan, faroklasserna 3.9 och 3.10, faroklass 4.1, faroklass 5.1,

8) demonteringsinformation all information som krävs för en riktig och miljövänlig förbehandling av skrotfordon.

3 §
Marknadstillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av 4 och 9 § i denna förordning utövas av de allmänna tillsynsmyndigheter som nämns i 24 § i avfallslagen.

Bestämmelser om sådan tillsyn över fordon och deras komponenter som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG finns i fordonslagen.

4 §
Användningsbegränsningar och märkningsskyldighet i fråga om vissa farliga ämnen

Material och komponenter i fordon som släpps ut på marknaden får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom, med de undantag som anges i bilaga 1. I bilaga 1 anges det också när sådana material och komponenter ska märkas eller annars göras identifierbara.

5 §
Mottagning av skrotfordon och kasserade komponenter

Producenten ska se till att mottagningen av skrotfordon och av komponenter som kasserats vid reparation av fordon ordnas så att följande minimikrav gällande servicenivå och tillgänglighet uppfylls

1) skrotfordon och komponenter som har kasserats vid reparation av fordon ska kunna lämnas till en mottagningsplats kostnadsfritt och utan svårighet i enlighet med 49 § 1 mom. i avfallslagen,

2) mottagningsplatserna ska med hänsyn till befolkningstätheten regionalt sett vara jämnt fördelade i hela landet,

3) i nätverket av mottagningsplatser ska det ingå minst 200 fasta mottagningsplatser,

4) nätverket av fasta mottagningsplatser ska vid behov kompletteras med avhämtningstjänster eller andra motsvarande insamlingsarrangemang,

5) mottagningen ska omfatta varje kommun.

Mottagna skrotfordon ska så snart som möjligt flyttas till lagring och förbehandling på det sätt som anges i 7 § 1 mom.

Bestämmelser om fordonsinnehavarens skyldighet att lämna in ett skrotfordon till en insamlare eller behandlare som handlar för producentens räkning finns i 58 § i avfallslagen.

6 §
Skyldighet att förbereda för återanvändning, samt att materialåtervinna och återvinna

Producenten ska se till att totalt minst 95 procent av skrotfordonen årligen förbereds för återanvändning eller återvinns på något annat sätt samt att totalt minst 85 procent av skrotfordonen årligen förbereds för återanvändning eller materialåtervinns.

7 §
Lagring och förbehandling av skrotfordon

Vid lagring och förbehandling av skrotfordon ska det ses till att

1) fara eller skada för hälsan eller miljön till följd av verksamheten förhindras,

2) komponenter som lämpar sig för återanvändning avlägsnas och lagras så att de kan förberedas för återanvändning,

3) komponenter och material som inte lämpar sig för återanvändning så långt möjligt lämnas in för materialåtervinning eller för återvinning på annat sätt,

4) i 4 § avsedda komponenter och material som märkts eller annars gjorts identifierbara avlägsnas,

5) farliga komponenter och material avlägsnas och sorteras så att de inte förorenar fragmenteringsavfall från skrotfordon.

Vid lagring och förbehandling av skrotfordon ska de tekniska minimikrav som anges i bilaga 2 iakttas.

8 §
Miljötillstånd, registrering och tjänsteupphandling

Bestämmelser om miljötillståndsplikt för förbehandling och lagring av skrotfordon som är yrkesmässig eller sker i en anläggning finns i miljöskyddslagen (527/2014). Miljötillståndet ska förenas med de villkor som behövs för att skyldigheterna enligt 7 § 1 och 2 mom. ska iakttas.

Bestämmelser om skyldigheten för den som bedriver yrkesmässig transport eller verksamhet som mäklare i fråga om skrotfordon att göra en ansökan om godkännande av verksamheten för anteckning i avfallshanteringsregistret finns i 94 § i avfallslagen. Bestämmelser om skyldigheten för den som bedriver yrkesmässig insamling av skrotfordon att göra en anmälan för anteckning i avfallshanteringsregistret finns i 100 § i avfallslagen.

Producenten ska i sin tjänsteupphandling prioritera sådana förbehandlare, andra behandlare och insamlare av skrotfordon som har infört certifierade miljöledningssystem.

9 §
Kodningsstandarder och demonteringsinformation

Producenterna samt tillverkarna av material och utrustning ska använda sig av de kodningsstandarder som anges i bilaga 3 för att göra det lättare att urskilja de fordonskomponenter och material som lämpar sig för återanvändning och återvinning.

Producenterna ska för varje ny fordonstyp utarbeta och ge ut demonteringsinformation inom sex månader från det att fordonet första gången släpps ut på marknaden. Producenterna ska för förbehandlingsanläggningar som bedriver sådan förbehandling som avses i 7 § göra demonteringsinformationen tillgänglig i form av handböcker eller genom elektroniska medier. I informationen ska fordonens komponenter och material samt de farliga ämnenas placering i fordonet anges i den omfattning som behövs för att förbehandlingsanläggningarna ska kunna uppfylla kraven enligt denna förordning, särskilt med beaktande av vad som anges i 6 §.

De som tillverkar och importerar fordonskomponenter ska på förbehandlingsanläggningarnas begäran sända dem uppgifter om demontering, lagring och provning av komponenter som kan återanvändas. Skyldigheten gäller dock inte uppgifter som omfattas av kommersiell eller industriell datasekretess.

10 §
Skrotningsintyg

Ett skrotningsintyg som avses i 59 § i avfallslagen ska innehålla

1) namn, kontaktinformation och namnteckningsprov samt företags- eller organisationsnummer för den inrättning eller det företag som har utfärdat intyget,

2) namn och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för de tillstånd som beviljas den inrättning eller det företag som utfärdat skrotningsintyget,

3) en redogörelse för att den inrättning eller det företag som utfärdat skrotningsintyget handlar för producentens räkning,

4) det datum då skrotningsintyget utfärdades,

5) fordonets nationalitetsbeteckning och registreringsnummer,

6) fordonets kategori, märke och modell,

7) fordonets tillverkningsnummer,

8) fordonsinnehavarens namn och kontaktinformation, nationalitet och namnteckningsprov.

Om fordonet överlåts av någon annan än den fordonsägare som finns antecknad i det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003), ska det till skrotningsintyget bifogas en redogörelse för överlåtarens rätt att överlåta fordonet. Trafiksäkerhetsverket ska godkänna ett skrotningsintyg som har utfärdats i någon annan medlemsstat inom Europeiska unionen och som innehåller motsvarande uppgifter.

11 §
Information och rådgivning

Producenterna ska genom offentliga informationskampanjer och annan informationsgivning, rådgivning och upplysning se till att fordonsanvändare, fordonsägare och ekonomiska aktörer får uttömmande information om

1) mottagningsplatserna för skrotfordon och kasserade fordonskomponenter,

2) skrotningsintyget och det därmed sammanhängande förfarandet för att avföra ett skrotfordon ur fordonstrafikregistret,

3) fordonsinnehavarens skyldighet enligt 58 § i avfallslagen att lämna in ett fordon till en insamlare eller behandlare som handlar för producentens räkning.

12 §
Information som ska ingå i reklam om nya fordon

Producenten ska se till att reklam som är tillgänglig för köparna vid marknadsföringen av nya fordon innehåller uppgifter om:

1) planeringen av fordonen och deras komponenter med avseende på återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning,

2) lämplig förbehandling av skrotfordon med tanke på miljöskyddet, i synnerhet avlägsnande av alla vätskor och demontering,

3) utvecklande och optimering av sätten att återanvända, materialåtervinna och återvinna skrotfordon och deras komponenter,

4) utvecklingen inom materialåtervinning och annan återvinning för att minska det avfall som ska behandlas och öka materialåtervinningen.

13 §
Redogörelse för solvens och verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering

En producentsammanslutning som bildats för att fullgöra producenternas skyldigheter enligt denna förordning ska varje år före utgången av april månad lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 64 § 1 mom. i avfallslagen avsedd redogörelse för sin solvens och en verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering.

I redogörelsen för solvensen ska det ingå fastställt bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden, budget för den inledda räkenskapsperioden samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt.

14 §
Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i producentregistret

En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska innehålla

1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer,

2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation,

3) en kopia av handelsregister- eller föreningsregisterutdraget,

4) uppgifter om de fordon som producenten släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

5) uppgifter om det av producenten ordnade nätverket av mottagningsplatser för skrotfordon och komponenter som kasserats vid reparation av fordon och om transporten, förbehandlingen, lagringen, förberedelsen för återanvändning, materialåtervinningen och annan återvinning samt bortskaffandet av skrotfordonen och komponenterna,

6) en uppskattning av den mängd skrotfordon i ton som årligen omfattas av den avfallshantering som producenten ordnar,

7) en plan för informationsgivningen beträffande mottagningen av skrotfordon och komponenter som kasserats vid reparation av fordon,

8) en redogörelse för avtal som hänför sig till främjande av återanvändning och ordnande av avfallshantering samt för avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

9) datum för ansökan,

10) försäkran om att de lämnade uppgifterna är korrekta.

15 §
Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i producentregistret

En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska innehålla

1) motsvarande uppgifter om producentsammanslutningen som uppgifterna i 14 § 1 mom. 1—3 och 5–10 punkten,

2) uppgifter om de fordon som de producenter som hör till producentsammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

3) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje grundande medlem i producentsammanslutningen,

4) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för de producenter som hör till producentsammanslutningen,

5) producentsammanslutningens stadgar samt vid behov annan redogörelse för hur skyldigheterna fördelas mellan producenterna och för hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

6) en redogörelse enligt 13 § för producentsammanslutningens solvens.

16 §
Anmälan om förändringar i verksamheten

En anmälan enligt 106 § i avfallslagen om väsentliga förändringar i producentens eller producentsammanslutningens verksamhet eller förändringar i producentsammanslutningens medlemskår ska göras inom en månad från förändringen.

Bestämmelser om när redogörelsen för solvensen och planen för tryggande av verksamheten ska lämnas om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt finns i 64 § i avfallslagen.

17 §
Lämnande av uppföljningsuppgifter

En producent eller på de anslutna producenternas vägnar en producentsammanslutning ska varje år före utgången av april månad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året:

1) mängden fordon i ton som har släppts ut på den finska marknaden,

2) mängden skrotfordon i ton som har samlats in separat i Finland,

3) mängden skrotfordon och deras komponenter i ton som har förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats, specificerad enligt behandlingsanläggning, samt behandlingsanläggningens namn och placeringsort,

4) mängden skrotfordon som har skickats från Finland till en annan stat och från en annan stat till Finland,

5) uppnådd grad i fråga om förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning samt en redogörelse för grunderna för uppskattning och beräkning av de angivna uppgifterna,

6) uppgifter om att information har spridits i enlighet med 11 och 12 §.

18 §
Sammanställande och lämnande av uppföljningsuppgifter till kommissionen

För övervakningen av att skyldigheterna enligt denna förordning fullgörs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen sammanställa de uppföljningsuppgifter som avses i 17 § och bedöma mängden skrotfordon som har samlats in separat i Finland och den uppnådda graden i fråga om förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen lämna Europeiska kommissionen de uppgifter som avses i kommissionens beslut 2005/293/EG om närmare föreskrifter för övervakning av de mål för återanvändning/återvinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon. Uppgifterna ska lämnas till kommissionen inom 18 månader från utgången av det kalenderår för vilket uppgifterna samlats in.

19 §
Genomföranderapport

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska, i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön, vart tredje år utarbeta och sända Europeiska kommissionen en sådan rapport om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon som avses i artikel 9.1 i det direktivet. Rapporten ska sändas till kommissionen inom 9 månader från utgången av den treårsperiod som rapporten avser. Rapporten ska utarbetas med utgångspunkt i det frågeformulär som utgör bilaga till kommissionens beslut 2001/753/EG om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/52/EG om uttjänta fordon.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004) och statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon (572/2003).

Producenten ska se till att kraven enligt 5 § 1 mom. för ordnande av mottagning uppfylls senast den 1 september 2015.

En producent eller en producentsammanslutning som före ikraftträdandet av denna förordning lämnat in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska kontrollera att uppgifterna i ansökan motsvarar kraven i denna förordning och vid behov lämna de kontrollerade uppgifterna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland senast den 27 maj 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000, s. 34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112); EGT L 345, 23.12.2008, s. 68

  Helsingfors den 12 februari 2015

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Konsultativ tjänsteman
Tarja-Riitta Blauberg

Bilaga 1

Material och komponenter som är undantagna från bestämmelserna i 4 § samt material och komponenter som ska märkas eller på annat sätt göras identifierbara

A. Bly som legeringskomponent

Material och komponenter Tillämpningsområde och sista giltighetsdag för undantaget Ska märkas eller på annat sätt göras identifierbara
1 a) Stål avsett för bearbetning och satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,35 viktprocent bly
1 b) Kontinuerligt förzinkad stålplåt som innehåller högst 0,35 viktprocent bly I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordon
2 a) Aluminium avsett för bearbetning som innehåller högst 2 viktprocent bly I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
2 b) Aluminium som innehåller högst 1,5 viktprocent bly I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
2 c) Aluminium som innehåller högst 0,4 viktprocent bly 1)
3 Kopparlegeringar som innehåller högst 4 viktprocent bly 1)
4 a) Lagerskålar och bussningar I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
4 b) Lagerskålar och bussningar i motorer, transmissioner och kompressorer till luftkonditionering Den 1 juli 2011 och i reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2011

B. Bly och blyföreningar i komponenter

Material och komponenter Tillämpningsområde och sista giltighetsdag för undantaget Ska märkas eller på annat sätt göras identifierbara
5. Batterier 1) X
6. Vibrationsdämpare I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordon X
7 a) Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
7 b) Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar, som innehåller högst 0,5 viktprocent bly I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006
7 c) Bindemedel för elastomerer som används i drivlinesystem, som innehåller högst 0,5 viktprocent bly I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2009
8 a) Bly i lod för att fästa elektriska och elektroniska komponenter vid elektroniska kretskort och bly i pläteringsskikt på anslutningar på andra komponenter än elektrolytiska kondensatorer av aluminium, på komponentstift och på elektroniska kretskort I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordon X 2)
8 b) Bly i lod i elektriska tillämpningar, utom för lödning på elektroniska kretskort eller på glas I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2011 och i reservdelar till sådana fordon X 2)
8 c) Bly i pläteringsskikt på anslutningar på elektrolytiska kondensatorer av aluminium I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2013 och i reservdelar till sådana fordon X 2)
8 d) Bly som används vid lödning på glas i luftmassemätare I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2015 och i reservdelar till sådana fordon X 2)
8 e) Bly i lod med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller minst 85 viktprocent bly) 3) X 2)
8 f) Bly i press-fit-don 3) X 2)
8 g) Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar för integrerade kretsar 3) X 2)
8 h) Bly i lod för att fästa värmespridare vid kylfälla i effekthalvledarenheter med en chipstorlek på minst 1 cm2 projektionsyta och en nominell strömtäthet på minst 1 A/mm2 kiselchipyta 3) X 2)
8 i) Bly i lod i elektriska tillämpningar på glas, utom för lödning i laminerat glas I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordon X 2)
8 j) Bly i lod för lödning i laminerat glas 3) X 2)
9. Ventilsäten I reservdelar till motortyper som har utvecklats före den 1 juli 2003
10 a) Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly, i glas eller keramiskt material, i en matris av glas eller keramiskt material, i ett glaskeramiskt material eller i en matris av glaskeramiskt material; detta undantag omfattar inte användning av bly i X 4) (för andra komponenter än piezo-komponenter i motorer)
— glas i glödlampor och glasyr på tändstift,
— dielektriska keramiska material i komponenter förtecknade under 10 b, 10 c och 10 d
10 b) Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material i kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare
10 c) Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordon
10 d) Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer som kompenserar temperaturrelaterade avvikelser hos sensorer i sonarsystem som använder ultraljud 3)
11. Pyrotekniska laddningar I fordon som typgodkänns före den 1 juli 2006 och i reservdelar till sådana fordon
12. Blyhaltiga termoelektriska material i fordonselektriska tillämpningar för att minska koldioxidutsläpp genom återvinning av värme från avgaser I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2019 och i reservdelar till sådana fordon X

C. Sexvärt krom

Material och komponenter Tillämpningsområde och sista giltighetsdag för undantaget Ska märkas eller på annat sätt göras identifierbara
13 a) Korrosionsskyddande beläggningar I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2007
13 b) Korrosionsskyddande beläggningar på bultar/muttrar i chassikonstruktioner I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
14. Som korrosionsskydd för kolstålssystemet i absorptionskylskåp i husbilar, högst 0,75 viktprocent i köldmediet, utom då andra kyltekniker är praktiskt användbara (dvs. tillgängliga på marknaden för användning i husbilar) och inte leder till negativa effekter för miljö, hälsa och/eller konsumentsäkerhet X

D. Kvicksilver

Material och komponenter Tillämpningsområde och sista giltighetsdag för undantaget Ska märkas eller på annat sätt göras identifierbara
15 a) Urladdningslampor för strålkastare I fordon som typgodkänns före den 1 juli 2012 och i reservdelar till sådana fordon X
15 b) Lysrör som används i belysning i instrumentpaneler I fordon som typgodkänns före den 1 juli 2012 och i reservdelar till sådana fordon X

E. Kadmium

Material och komponenter Tillämpningsområde och sista giltighetsdag för undantaget Ska märkas eller på annat sätt göras identifierbara
16. Batterier för eldrivna fordon I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 31 december 2008

1) Detta undantag ska ses över 2015.

2) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids i samband med punkt 10 a. För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad utrustning beaktas.

3) En översyn av detta undantag inleddes 2014.

4) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids i samband med punkt 8 a—8 j. För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad utrustning beaktas.

Anmärkningar:

— En halt på högst 0,1 viktprocent bly, sexvärt krom och kvicksilver och högst 0,01 viktprocent kadmium i homogent material ska tolereras.

— Återanvändning av fordonsdelar som redan finns på marknaden när giltighetstiden för ett undantag gick ut är tillåtet utan begränsning, eftersom det inte omfattas av 4 § 1 mom.

— Reservdelar som har släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2003 och som används i fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 ska vara undantagna från bestämmelserna i 4 § 1 mom. Detta gäller inte för hjulbalanseringsvikter, kolborstar för elmotorer och bromsbelägg.

Bilaga 2

Tekniska minimikrav för lagring och förbehandling av skrotfordon

1. På platser för lagring av skrotfordon, inklusive tillfällig lagring, före förbehandling och på platser för förbehandling av skrotfordon ska det åtminstone finnas

— lämpliga områden med ogenomtränglig ytbeläggning och utrustade med anordningar för uppsamling av spill samt olje- och fettavskiljare,

— lämplig utrustning för behandling av avlopps- och avrinningsvatten.

2. På förbehandlingsplatser ska det dessutom åtminstone finnas

— lämpliga lager för demonterade reservdelar inklusive lager med ogenomtränglig ytbeläggning för reservdelar som innehåller olja,

— lämpliga behållare för batterier, oljefilter och kondensatorer som innehåller PCB eller PCT; batterisyran kan neutraliseras på förbehandlingsplatsen eller någon annanstans,

— lämpliga lagringstankar för vätskor från skrotfordon, exempelvis bränsle, motorolja, växellådsolja, transmissionsolja, hydraulolja, kylvätska, frostskyddsmedel, bromsvätska, batterisyra, vätskor från luftkonditioneringssystemet och alla andra vätskor i skrotfordon,

— lämpliga lager för begagnade däck med skydd mot brandfara och överdrivet stora lagringsmängder.

3. Vid förbehandling ska för sanering av skrotfordonen så snart som möjligt

— batterier och tankar med flytande bränsle avlägsnas,

— explosiva komponenter, exempelvis luftkuddar, avlägsnas eller på annat sätt oskadliggöras,

— bränsle, motorolja, växellådsolja, transmissionsolja, hydraulolja, kylvätska, frostskyddsmedel, bromsvätska, vätskor från luftkonditioneringssystemet och andra vätskor i skrotfordonet avlägsnas samt samlas in och lagras separat, om de inte är nödvändiga för återanvändningen av de berörda komponenterna,

— alla komponenter som konstaterats innehålla kvicksilver avlägsnas i så stor utsträckning som möjligt,

— de komponenter som konstaterats innehålla sådana långlivade organiska föreningar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG avlägsnas i så stor utsträckning som möjligt.

4. Vid förbehandling ska man för främjande av materialåtervinningen avlägsna

— katalysatorer,

— metallkomponenter som innehåller koppar, aluminium och magnesium, om inte dessa metaller separeras i fragmenteringsanläggningen,

— däck och stora plastkomponenter, exempelvis stötfångare, instrumentbräda, vätskebehållare, om inte dessa material avskiljs vid fragmenteringen på ett sätt som gör att materialet kan återvinnas effektivt,

— glas.

5. Vid lagring ska skada på komponenter som innehåller vätskor och på återvinningsbara komponenter och reservdelar undvikas.

Bilaga 3

Kodningsstandarder som används för märkning av komponenter och material i fordon

1. Följande nomenklatur i ISO-kodningsstandarder för komponenter och material ska tillämpas för märkning och urskiljning av fordonskomponenter och fordonsmaterial av plast med en vikt på över 100 gram:

— ISO 1043-1 Plast - Symboler och förkortningar. Del 1: Grundpolymerer och deras speciella egenskaper.

— ISO 1043-2 Plast - Symboler och förkortningar. Del 2: Fyllmedel och armeringsmaterial.

— ISO 11469 Plast - Generisk identifiering och märkning av plastprodukter.

2. Följande nomenklatur ska tillämpas för märkning och urskiljning av fordonskomponenter och fordonsmaterial av elastomerer med en vikt på över 200 gram:

— ISO 1629 Gummi och latex -Terminologi. Inte tillämplig på märkning av däck.

3. ISO-standardernas symboler "<" respektive ">" får ersättas med klamrar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.