118/2015

Utfärdad i Helsingfors den 29 januari 2015

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om screening

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 3 § i statsrådets förordning om screening (339/2011) ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Annan screening

Den som ordnar screening ska för sådan screening enligt i 1 mom. som medför exponering för strålning inhämta Strålsäkerhetscentralens utlåtande om användning av strålning. Om den som ordnar screening bedömer att screening är berättigad, ska den innan screeningen inleds lämna in en i 1 mom. avsedd bedömning av den screening som medför exponering för strålning till Institutet för hälsa och välfärd för granskning. Institutet för hälsa och välfärd ger inom tre månader ge anordnaren ett utlåtande om huruvida den nytta för folkhälsan som uppnås med screeningen är större än de totala skador som den orsakar.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

Helsingfors den 29 januari 2015

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Ruuhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.