110/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 februari 2015

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om registrering av militärfordon

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om registrering av militärfordon (743/2009) 5 och 10 § samt 13 § 4 mom. som följer:

5 §
Undantag i ett enskilt fall

Om användningen av ett fordon för militärt ändamål eller ett annat särskilt skäl förutsätter det, kan huvudstaben, med avvikelse från det som föreskrivs i 3 och 4 §, i ett enskilt fall besluta i vilket register ett fordon ska införas eller att fordonet inte ska registreras.

10 §
Användning av registreringsskyltar

För ett specialfordon ges två registreringsskyltar som fästs framtill och baktill på fordonet.

För ett terrängfordon på hjul ges en registreringsskylt, som ska fästas framtill på fordonet.

Registreringstecknet målas framtill och baktill på ett pansarfordon. Målningen får göras före första registreringen. Registreringstecknet ska övertäckas så att det inte syns till dess första registrering har gjorts.

De bestämmelser som gäller registreringsskyltens placering och synlighet tillämpas på registreringstecknet baktill på ett pansarfordon i trafik. Ett målat tecken framtill på fordonet får vid behov göras med mindre teckenstorlek än vad som föreskrivs.

13 §
Förflyttningsskylt

Förflyttningsskyltarna och intyget över försvarsmaktens förflyttningstillstånd ska återlämnas till den som lämnat ut dem inom sju dagar från det förflyttningstillståndets giltighetstid har löpt ut. Återlämnandet ska antecknas i militärfordonsregistret.


Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2015.

  Helsingfors den 10 februari 2015

Försvarsminister
Carl Haglund

Föredragande
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.