104/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 11 § i statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014) 3 § 1 mom. 1 punkten och 11 § 2 mom. som följer:

3 §
Begränsningar för vissa farliga ämnen

Följande batterier och ackumulatorer, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter, fordon och andra produkter, får inte släppas ut på marknaden:

1) batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver,


11 §
Begränsningar för bortskaffande av kasserade bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer

Rester från kasserade batterier och ackumulatorer som har materialåtervunnits och behandlats på andra sätt i enlighet med 9 § får dock bortskaffas genom förbränning eller deponeras på avstjälpningsplatser förutsatt att bestämmelserna om förbränning av avfall och deponering på avstjälpningsplats i miljöskyddslagen (527/2014) och avfallslagen följs.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU (32013L0056); EUT L 329, 10.12.2013, s. 5

  Helsingfors den 5 februari 2015

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Miljöråd
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.