103/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) 4 § 3 mom., 9 § 1 mom., 14 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 18 § 1 mom. 7 punkten och 50 § som följer:

4 §
Placering av avstjälpningsplatser

Bestämmelser om självförsörjningsprincipen och närhetsprincipen och hur de ska beaktas vid anläggning och placering av avstjälpningsplatser finns i 19 § i avfallslagen (646/2011).

9 §
Undantag som gäller avstjälpningsplatsers botten- och ytkonstruktion samt insamling av lakvatten och avfallsgaser

Tillståndsmyndigheten kan besluta att mildra kraven enligt 5—8 § som gäller insamling och behandling av lakvatten, avstjälpningsplatsers botten- och ytkonstruktion samt kontroll av avfallsgaser, om huvudmannen utifrån en helhetsbedömning av avstjälpningsplatsens hälso- och miljöpåverkan tillförlitligt påvisar att avstjälpningsplatsen och deponeringen av avfall på den inte ens på lång sikt kan orsaka sådan fara eller skada för hälsan eller miljön som avses i avfallslagen eller miljöskyddslagen (527/2014), och inte heller leder till överträdelser av förbudet mot förorening av mark enligt 16 § i miljöskyddslagen eller förbudet mot förorening av grundvatten enligt 17 § i den lagen. Den teknik och den metod för bekämpning av hälso- och miljöskador som används på avstjälpningsplatsen ska också i detta fall överensstämma med 13 § 3 mom. i avfallslagen.


14 §
Avfall som inte tas emot på avstjälpningsplatser

På avstjälpningsplatser godkänns inte


2) avfall som under de förhållanden som råder på en avstjälpningsplats är explosivt, frätande, oxiderande eller brandfarligt enligt vad som föreskrivs i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv,

3) sådant avfall från sjukhus och veterinärstationer samt därmed jämförbar verksamhet som är smittfarligt enligt vad som föreskrivs i den kommissionsförordning som nämns i 2 punkten,


18 §
Uppgifter som krävs vid grundläggande karakterisering

För den grundläggande karakteriseringen ska följande grundläggande uppgifter om avfallet finnas tillgängliga:


7) de relevanta farliga egenskaper som avses i den kommissionsförordning som nämns i 14 § 1 mom. 2 punkten, om det är fråga om farligt avfall,


50 §
Registrering av uppgifter i datasystemet för miljövårdsinformation

Bestämmelser om den statliga tillstånds- och tillsynsmyndighetens och den kommunala miljövårdsmyndighetens skyldighet att i datasystemet för miljövårdsinformation registrera uppgifter om avstjälpningsplatsers miljötillstånd, inbegripet beslut enligt 9 och 34—36 §, uppgifter om uppföljning och kontroll enligt 49 § samt andra motsvarande uppgifter om avstjälpningsplatser finns i 223 § i miljöskyddslagen.

Tillståndsmyndigheten ska utan dröjsmål lämna uppgifter om beslut enligt 9 och 34—36 § även till Finlands miljöcentral.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2015. Förordningens 14 § 1 mom. 2 och 3 punkt samt 18 § 1 mom. 7 punkt träder dock i kraft först den 1 juni 2015.

Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT nr L 182, 16.7.1999, s. 1

Helsingfors den 5 februari 2015

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Miljöråd
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.