93/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av 54 och 55 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 55 § 4 mom., sådant det lyder i lag 34/2006, samt

fogas till 54 §, sådan den lyder i lagarna 34/2006 och 449/2012, ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., som följer:

54 §
Beviljande av fortsatt tillstånd

Giltighetstiden för ett tillfälligt uppehållstillstånd som beviljats en sådan tredjelandsmedborgare som avses i 52 d § förlängs till dess att personen har betalats de lönefordringar som han eller hon har rätt till och som har kunnat drivas in.


55 §
Det fortsatta tillståndets längd

En studerande som avlagt examen i Finland beviljas tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av 54 § 4 mom. en gång och för högst ett år efter det att det föregående uppehållstillståndet har upphört att gälla.Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 219/2014
FvUB 29/2014
RSv 173/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG (32009L0052); EUT nr L 168, 30.6.2009, s. 24

Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.