82/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 57 § 2 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007):

1 §
Betalning av förskott på statens andel

Social- och hälsovårdsministeriet ska till Folkpensionsanstalten månatligen betala ett förskott på statens andel senast tre bankdagar före den betalningsdag som anges i 25 § 3 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007). Folkpensionsanstalten ska månatligen senast tio bankdagar före betalningsdagen för bostadsbidrag för pensionstagare den månaden, meddela social- och hälsovårdsministeriet det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de bostadsbidrag som ska betalas på betalningsdagen den månaden.

2 §
Justering av förskott på statens andel

Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de bostadsbidrag som betalats under en kalendermånad och det förskott på statens andel som betalats för att täcka bidragen ska beaktas när förskottet bestäms för den tredje månaden efter betalningsmånaden.

Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs vid justeringen av förskottet på statens andel.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2015.

Förordningen tillämpas första gången på de förskott på statens andelar som betalas i mars 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare (92/2011).

  Helsingfors den 5 februari 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.