76/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 3 § 2 mom. 4, 5 och 8 punkten, 5 § 1 mom. 2, 3 och 13 punkten, 6 §, 11 § 1 mom. 5 punkten, 12 § 1 mom. 6 och 7 punkten, 15 § 1 mom. 10 punkten, 17 § 2 mom. 8 och 13 punkten samt 20 § 1 och 2 mom.,

av dem 3 § 2 mom. 4 och 8 punkten, 5 § 1 mom. 13 punkten, 11 § 1 mom. 5 punkten och 12 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i lag 698/2009, 3 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 60/2006, 5 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 859/2005, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 859/2005, 698/2009 och 1084/2012, 12 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 276/2007, 15 § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 1084/2012, 17 § 2 mom. 13 punkten sådan den lyder i lag 281/2007, 20 § 1 mom. sådant det lyder i lag 403/2005 och 2 mom. sådant det lyder i lag 1301/2009, samt

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 859/2005, 60/2006, 697/2006, 234/2007, 276/2007 och 698/2009, en ny 14 punkt som följer:

3 §
De registrerade

I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som


4) har lämnat in en ansökan som gäller tillstånd att driva bilskola, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare eller antecknande av yrkeskompetens i körkort, körtillstånd för taxiförare eller som har ett sådant tillstånd eller en sådan anteckning i körkortet,

5) har ansökt om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller som har ett sådant tillstånd,


8) har den kompetens som föreskrivs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) eller har anmält sig till utbildning eller prov som krävs för denna kompetens.

5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga


2) uppgifter om den som gett utbildning för ADR-körtillståndsprov enligt 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), uppgifter om körtillståndsprov och beviljande av körtillstånd, uppgifter om den som gett utbildning för examen för säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen, prov i anslutning till examen och examens art, uppgifter om tillstånd att driva bilskola och beviljande av det samt andra motsvarande uppgifter,

3) uppgifter som gäller förarundervisning och förarexamen samt beviljande av undervisningstillstånd eller övningstillstånd för motorcykel,


13) uppgifter om det utbildningscentrum som har meddelat utbildning för yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, om den innehavare av utbildningstillstånd som meddelat utbildning för körtillstånd för taxiförare, om den erhållna utbildningen och hur länge den räckt, om genomfört prov och intyg över detta, om genomgången fortbildning och intyg över detta samt om beviljande av yrkeskompetensbevis för lastbils- eller bussförare, körtillstånd för taxiförare eller dess duplettexemplar och om anteckningar om lastbils- eller bussförares yrkeskompetens i körkortet,

14) uppgifter om beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.


6 §
Registrering av känsliga uppgifter

I registret får dessutom, utöver vad som bestäms i 4, 5 och 5 a §, införas

1) för beslutsfattande och övervakning i fråga om körrätt behövliga uppgifter om hälsotillståndet för dem som ansöker om körkortstillstånd, dem som innehar körrätt och personer som saknar körrätt och för beslutsfattande och övervakning i fråga om körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd samt parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning behövliga uppgifter om hälsotillståndet för dem som ansöker om och dem som innehar körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning,

2) behövliga uppgifter om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, befrielse från fordonsskatt och återbäring av bilskatt,

3) för beslutsfattande och övervakning i fråga om körrätt, körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd, undervisningstillstånd, tillstånd att driva bilskola, ADR-körtillstånd, behörighetsintyg för förarprövare och andra tillstånd behövliga uppgifter om brott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon, uppgifter om straff, körförbud och andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om andra hinder för erhållande av körkortstillstånd, körkort, andra tillstånd och intyg och uppgifter om huruvida dessa återkallats eller upphört att gälla.

11 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:


5) från polisen uppgifter om tillgrepp av motordrivna fordon och släpfordon samt uppgifter om körrätt och ansökan om sådan, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, körkort och anteckningar om yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i körkort, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, körförbud och grunderna för dem, indragning av ADR-körtillstånd, administrativa påföljder i anslutning till körrätt samt körkorts-tillstånd och andra tillstånd, uppgifter om brott som behövs för lämplighetsprövning i anslutning till beviljande av undervisningstillstånd, körtillstånd för taxiförare och trafiklärartillstånd samt i anslutning till tillstånd att driva bilskola samt uppgifter om överlämnande och omhändertagande av de körkort och tillstånd som avses här,


12 §
Rätt att få uppgifter från andra än myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att från andra än myndigheter få uppgifter enligt följande:


6) av dem som tillverkar körkort och andra tillstånd som föreskrivs i denna lag uppgifter om tillverkningen och leveransen av körkort och andra tillstånd,

7) av en i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens för taxiförare och vägtrafiklagen (267/1981) avsedd serviceproducent uppgifter om behandlingen av körkortstillstånd, körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare, körtillstånd för taxiförare och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, av i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare och lagen om yrkeskompetens för taxiförare avsedd meddelare av utbildning eller fortbildning uppgifter om utbildningen samt av provmottagare uppgifter om prov.


15 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Personuppgifter och andra uppgifter i registret får utlämnas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form


10) till sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen för behandlingen av beviljande av körkortstillstånd, körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel och trafiklärartillstånd, till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för behandlingen av beviljande av yrkeskompetensbevis för förare eller anteckning om yrkeskompetens i körkortet och till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för taxiförare för behandlingen av beviljande av körtillstånd för taxiförare samt till sådana serviceproducenter som avses i vägtrafiklagen för behandlingen av beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning,


17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut som följer:


8) till förarexamensmottagare, fotografier för identifiering av personer, uppgifter om en persons hälsotillstånd för förarexamen, uppgifter om körförbud för kontroll av förutsättningarna att få tillträde till examen och för ADR-körtillstånd och uppgifter om omständigheter som utgör ett hinder för erhållande av körkort,


13) fotografi och namnteckningsprov till sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen för behandlingen av beviljande av körkortstillstånd eller körkort, till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för behandlingen av beviljande av yrkeskompetensbevis för förare och till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för taxiförare för behandlingen av beviljande av körtillstånd för taxiförare, uppgifter om en persons hälsotillstånd till sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för taxiförare och vägtrafiklagen för behandlingen av beviljande av körkortstillstånd, körkort, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning samt uppgifter om hinder för erhållande av körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare eller körtillstånd för taxiförare till de serviceproducenter som avses i ovannämnda lagar för behandlingen av beviljande av körkort eller det nämnda tillståndet,


20 §
Andra begränsningar av utlämnande av uppgifter

En person har dessutom, utöver vad som bestäms i 30 § i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att hans eller hennes adressuppgifter lämnas ut per telefon till andra än myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, förarexamensmottagare, avtalsregistrerare eller sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens för taxiförare och vägtrafiklagen eller för någon annan i lag föreskriven användning.

Om en person har grundad anledning att misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas, kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig begäran besluta att personuppgifter som gäller honom eller henne inte får lämnas ut ur registret till andra än myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, avtalsregistrerare, förarexamensmottagare, till handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter och sådana serviceproducenter som avses i körkortslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om yrkeskompetens för taxiförare och vägtrafiklagen för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter. Detta beslut kan första gången gälla högst fem år. Begränsningens giltighetstid kan förlängas med två år i sänder.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 313/2014
KoUB 30/2014
RSv 259/2014

Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.