61/2015

Utfärdad i Helsingfors den 29 januari 2015

Statsrådets förordning om ändring av bilaga III och IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilaga III och IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008) sådana de lyder, bilaga III i förordning 1098/2013 och bilaga IV i förordning 589/2014, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2015.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 29 januari 2015

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Elina Kotovirta

Bilaga III

Följande ämnen, om vars innefattande i kontrollen har beslutats i enlighet med rådets beslut vilka fattats med stöd av den gemensamma åtgärden om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger (97/396/RIF) eller rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen

1-Bensylpiperazin (BZP) (1-bensyl-1,4-diazacyklohexan eller N-bensylpiperazin)

2C-I (2,5-dimetoxi-4-jodfenetylamin)

2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin)

2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin)

4-metylamfetamin

4-MMC (4-metylmetkatinon eller mefedron)

4-MTA (p-metyltioamfetamin eller 4-metyltioamfetamin)

5-IT (5-(2-aminopropyl)indole)

AH-7921 (3,4-diklor-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid)

25I-NBOMe (2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

Metylendioxipyrovaleron (MDPV) (1-(3,4-Metylendioxifenyl)-2-pyrrolidinylpentan-1-on)

Metoxetamin (2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon)

PMMA (parametoximetylamfetamin eller N-metyl-1-(4-metoxifenyl)-2-aminopropan)

TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin)

Bilaga

Följande ämnen:

1-(3-klorfenyl)piperazin (mCPP)

25B-NBOMe (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25C-NBOMe (2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB) (1-(1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin)

6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB) (1-(1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin)

α-metyltryptamin (AMT) (1-(1H-indol-3-yl)-1-metyletylamin)

α-pyrrolidinpentiotiofenon (α-PVT) (2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on)

α-pyrrolidinvalerofenon (α-PVP) (1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon)

AM-2201 ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon)

Bromo-Dragonfly (1-(8-brombenso [1,2-b;4,5-b′]difuran-4-yl)-2-aminopropan)

Desoxipipradrol (2-DPMP) (2-(difenylmetyl)piperidin)

3,4-diklorometylfenidat (3,4-CTMP)

Etylfenidat (etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)asetat)

Fenazepam (7-bromo-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

2-fluoroamfetamin (2-FA) (o-fluoro-α-metylfenetylamin)

3-fluoroamfetamin (3-FA) (m-fluoro-α-metylfenetylamin)

4-fluoroamfetamin (4-FA) (p-fluoro-α-metylfenetylamin)

2-fluorometamfetamin (2-FMA) (2-fluoro-N,α-dimetylfenetylamfetamin)

3-fluorometamfetamin (3-FMA) (3-fluoro-N,α-dimetylfenetylamfetamin)

4-fluorometamfetamin (4-FMA) (4-fluoro-N,α-dimetylfenetylamfetamin)

4-fluoro-α-pyrrolidinovalerofenon (4F-α-PVP) (1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

JWH-018 (1-pentyl-3-(1-naftoyl)indol)

JWH-073 (1-butyl-3-(1-naftoyl)indol)

JWH-081 (1-pentyl-3-(4-metoxi-1-naftoyl)indol)

Lisdexamfetamin

MAM-2201 ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](4-metyl-1-naftalen-1-yl)metanon)

Metiopropamin (MPA) (N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin)

Metylon (3,4-MDMC) (3,4-metylendioximetkatinon)p-metyl-4-metylaminorex (4,4’-DMAR)

och stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma, samt salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma.

Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenol; och isomerer av den, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av den, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma, samt salter av den, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Följande växter:

kat (Catha edulis)

kaktusväxter innehållande meskalinPsilocybesvampar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.