45/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 22 januari 2015

Statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 6 mom. och 10 e § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014), av dem 10 e § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen sådant det lyder i lag 1357/2014:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller bestämmande av sådana stöd enligt lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) och lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) som baserar sig på djurantalet, om inte något annat bestäms i  statsrådsförordningar som utfärdats med stöd av nämnda lagar och som gäller de stödformer som avser olika djurgrupper.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) tjur ett nötkreatur av hankön,

2) stut en kastrerad tjur,

3) köttras raserna Angus, Belgian blue, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin, Piemontese, Simmental, Dexter, Galloway och Texas Longhorn,

4) diko ett nötkreatur av Simmentalras som har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har antecknats för annat än mjölkproduktion, en bison som har fått avkomma eller ett annat nötkreatur av köttras eller ett nötkreatur som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till 50 procent är av köttras och har fått avkomma,

5) dikokviga ett minst åtta månader men högst fyra år gammalt nötkreatur av honkön som inte har fått avkomma, som är avsett att användas som diko och som i nötkreatursregistret har antecknats för annat än mjölkproduktion,

6) mjölkko ett nötkreatur som används för mjölkproduktion och som har fått avkomma, som är av raserna Ayrshire, Jersey, Brown Swiss, Guernsey, Holstein eller Montbéliarde, eller av östfinsk, västfinsk eller nordfinsk ras, eller som är av Simmentalras och i nötkreatursregistret har antecknats för mjölkproduktion,

7) andra nötkreatur andra nötkreatur än nötkreatur som avses i 1, 2 eller 4—6 punkten,

8) att få avkomma att ett djur föder efter normal dräktighetstid, att ett nötkreatur kastar kalven efter en minst sju månader lång dräktighetstid och att en get eller ett får kastar killingen eller lammet,

9) tacka minst ett år gammalt får av honkön,

10) bagge ett får av hankön,

11) honget minst ett år gammal get som har fått avkomma, dock inte en dvärgget,

12) bock en get av hankön, dock inte en dvärgget,

13) killing en get som är minst tre månader och högst ett år gammalt,

14) lamm ett får som är minst tre månader och högst ett år gammalt,

15) sugga ett svin som har tagits med senast i den första räkningen och enligt den bokförda kalendermånadens första dag har grisat minst en gång eller ett minst åtta månader gammalt ungt svin som inte grisat men som är avsett att användas som sugga,

16) galt ett svin av hankön som är minst åtta månader gammalt,

17) annat svin ett svin som är minst tre och högst åtta månader gammalt, dock inte vildsvin eller minigrisar som hålls som sällskapsdjur,

18) avvand gris gris från avvänjningen till en ålder av tre månader,

19) värphöna en minst 16 veckor gammal höna vars äggproduktion används för konsumtion eller för produktion av kycklingar,

20) broiler en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktats vid omkring 40 dagars ålder, eller som har slaktats vid minst 81 dagars ålder vid produktion som bedrivs enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91,

21) moderdjur av anka en minst 25 veckor gammal anka vars äggproduktion används för produktion av ankungar,

22) moderdjur av gås en minst 30 veckor gammal gås vars äggproduktion används för produktion av gåsungar,

23) hägnat moderdjur av fasan en minst 26 veckor gammal fasan vars äggproduktion används för produktion av kycklingar,

24) hägnat moderdjur av and en minst 26 veckor gammal and vars äggproduktion används för produktion av ungar,

25) moderdjur av fjäderfä fjäderfä som avses i 21—24 punkten.

26) broilermoder en minst 18 veckor gammal höna vars äggproduktion används för produktion av kycklingar,

27) moderdjur av kalkon en minst 29 veckor gammal kalkon vars äggproduktion används för produktion av kycklingar,

28) avelssto en häst eller ponny som har betäckts eller fölat under föregående år,

29) minst ett år gammal finsk häst en finsk häst som inte är ett avelssto,

30) ponny en häst med en mankhöjd under 148 centimeter som har registrerats som renrasig ponny i det basregister som Finlands Hippos rf för, i motsvarande utländska avelsregister eller som med sina egenskaper kan registreras i ett sådant register,

31) djurgrupp gruppen av dikor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år, dikokvigor som är över två år, tjurar, mjölkkor och andra nötkreatur som är över två år, andra nötkreatur som är minst sex månader och högst två år, andra nötkreatur som är under sex månader, tjurar och stutar som är minst sex månader och högst två år, tjurar och stutar som är över två år, avelssuggor, andra svin, får och tackor, lamm, getter och hongetter, killingar, tackor som är minst ett år, baggar som är minst ett år, hongetter som är minst ett år, bockar som är minst ett år, kalkoner som annat fjäderfä, gäss, ankor, änder och fasaner som annat fjäderfä, broilrar, värphöns, moderdjur av broiler, moderdjur av kalkon, hästar som är över sex månader, ponnyer som är över sex månader, avelsston inklusive ponnyston, finska hästar som är minst ett år eller andra hästar och ponnyer som är minst ett år och högst tre år.

3 §
Djurregister

En förutsättning för beräkning av djur är att i fråga om de djur som han eller hon innehar

1) den som håller nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä har registrerats som djurhållare enligt 9 § i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010),

2) nötkreatur har registrerats och märkts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 och enligt lagen om ett system för identifiering av djur,

3) får och getter har registrerats och märkts enligt rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG och enligt lagen om ett system för identifiering av djur,

4) svin har identifierats och djurantalet anmälts enligt lagen om ett system för identifiering av djur och de författningar som utfärdats med stöd av lagen,

5) hästar och ponnyer har märkts enligt kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur och enligt lagen om ett system för identifiering av djur.

4 §
Koefficienter

När de djurenheter som utgör grund för bestämmande av stöd anges ska de koefficienter användas som anges i bilagan, om inte något annat bestäms i statsrådsförordningar som utfärdats med stöd av lagar enligt 1 § och som gäller de stödformer som avser olika djurgrupper. 

5 §
Beräkning av antalet djurenheter och tidpunkt för beräkningen

Vid beräkning av antalet djurenheter används antalet sådana djur per djurgrupp som införts i det djurregister som avses i 3 §.

I fråga om sådana djurgrupper för vilka det inte finns något djurregister används vid beräkning av antalet djurenheter antalet djur per djurgrupp enligt bokföringen den första dagen i varje kalendermånad.

Beräkningsperioden vid beräkning av det genomsnittliga antalet djurenheter är kalenderåret. Vid beräkning av det genomsnittliga antalet djur beaktas de lamnings- och killningsanmälningar för får och getter som har gjorts senast den 31 januari det år som följer efter stödåret.

Vid beräkning av antalet djurenheter för svin tas inte de två månader då djurantalet har varit som lägst med i beräkningen av det genomsnittliga antalet djurenheter.

Vid beräkning av antalet djurenheter för fjäderfä tas inte de fyra månader då djurantalet har varit som lägst med i beräkningen av det genomsnittliga antalet djurenheter.

Om produktionen av en djurgrupp har inletts eller avslutats under den period då stödet bestäms och det inte är fråga om överföring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten, ska vid beräkning av det genomsnittliga antalet djur i en djurgrupp antalet djur antecknas som noll de dagar djuren räknas innan produktionen inleds eller de dagar djuren räknas efter att produktionen avslutats.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2015.

Denna förordning tillämpas från och med den 1 maj 2015 på stöd som beviljas med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare. Som räkningsperiod i fråga om de stöd som beviljas enligt nämnda lag ska perioden 1 maj till och med 31 december 2015 användas vid beräkning av det genomsnittliga antalet djur per djurgrupp år 2015.

Helsingfors den 22 januari 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

KOEFFICIENTTABELL

Koefficienter per djurgrupp och tillämpningen av dem (x) Stöd enligt lag (1559/2001) Stöd enligt lag (1360/2014)
Djurgrupper Koefficient 10 § Stöd inom husdjursskötsel 10 e § Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 5 § Ursprungsraser 6 § Kompensationsbidrag 7 § Ersättning för djurens välbefinnande 8 § Ersättning för ekologisk produktion
Nötkreatur
tjurar, stutar, moderkor, dikor, andra nötkreatur över 2 år 1,00 x x x x x x
tjurar, stutar, andra nötkreatur 6 månader–under 2 år 0,60 x x x x x
andra nötkreatur, minst 1 år men under 2 år 0,60 x
tjurar, stutar, andra nötkreatur under 6 månader 0,40 x x x x
Svin
suggor 0,50 x x x x
andra svin, avvanda grisar 0–3 månader 2/3 av åldersgruppen 0,30 x x x x
galtar 0,30 x x x x
Får
tackor 0,48 x
tackor 0,20 x x x x x
baggar 0,20 x x x x x
lamm över 3 månader 0,06 x x x x
Getter
hongetter 0,15 x
hongetter 0,20 x x x x x
bockar 0,20 x x x x x
killingar över 3 månader 0,06 x x x x
Fjäderfä
andra fjäderfän (kalkoner) 0,03 x x x x
andra fjäderfän (gäss, ankor, änder, fasaner) 0,03 x x x
broilrar 0,007 x x x x
värphöns 0,014 x x x x
moderdjur av fjäderfä 0,03 x x x
moderdjur av fjäderfä (broiler) 0,02 x x x
moderdjur av fjäderfä (kalkon) 0,05 x x x
Hästar
hästar, över 6 månader 1,0 x x
ponnyer, över 6 månader 1,0 x x
avelsston (hästar och ponnyer) 1,0 x
finsk häst, minst 1 år 0,85 x
finsk häst 1,00 x
andra hästar, ponnyer 1–3 år 0,60 x

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.