33/2015

Utfärdad i Helsinginfors den 23 januari 2015

Lag om ändring av fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fängelselagen (767/2005) 2 kap. 1, 4, 5 och 10—12 § och 4 kap. 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. och 11 §, av dem 2 kap. 1 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 735/2011 samt 4 kap. 11 § sådan den lyder i lag 735/2011, och

fogas till 2 kap. en ny 2 a § som följer:

2 kap.

Inledande av verkställighet

1 §
Inledande av verkställighet av fängelsestraff

Ett straff ska verkställas utan ogrundat dröjsmål när en dom som avser fängelsestraff har vunnit laga kraft eller kan verkställas såsom en lagakraftvunnen dom.

Brottspåföljdsmyndigheten ska förelägga den dömde en anmälningstidpunkt och ett fängelse där den dömde ska anmäla sig. Den dömde ska höras om anmälningstidpunkten, fängelset och utarbetandet av planen för strafftiden.

Bestämmelser om inledning av verkställighet av förvandlingsstraff för böter finns i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

För att jämna ut fångtalet och säkerställa ändamålsenlig straffverkställighet kan det genom förordning av justitieministeriet bestämmas att fängelserna inte under en viss period tar emot dömda som ska avtjäna ett högst sex månaders fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter. Verkställigheten får dock inte av denna orsak inledas senare än åtta månader efter det att domen blivit verkställbar.

2 a §
Efterlysning

Brottspåföljdsmyndigheten ska efterlysa den dömde för inledande av verkställigheten om

1) den dömde inte påträffas och hans eller hennes vistelseort inte kan utredas,

2) den dömde inte iakttar en uppmaning som gäller hörande,

3) den dömde inte infinner sig i fängelset vid den utsatta anmälningstidpunkten,

4) den dömde uppenbart drar sig undan verkställigheten.

4 §
Uppskov med verkställigheten på andra grunder än av hälsoskäl

Uppskov med verkställigheten av fängelsestraff kan beviljas den dömde på ansökan eller med den dömdes samtycke, om det genom uppskov är möjligt att väsentligt minska de förluster eller svårigheter som verkställigheten vållar den dömde eller någon nära anhörig eller annan närstående till den dömde eller den dömdes arbetsgivare eller någon annan intressent för vilken den dömdes arbetsprestation är särskilt behövlig.

Uppskov kan beviljas för högst sex månader från den anmälningstidpunkt som avses i 1 § 2 mom. Ett nytt uppskov kan beviljas endast undantagsvis och på sådana grunder som upphör att gälla vid en känd tidpunkt. Den maximala tiden för uppskov är sammanlagt ett år från anmälningstidpunkten. Om flera domar ska verkställas samtidigt eller om nya domar ska verkställas under uppskovet, räknas den maximala tiden på ett år från anmälningstidpunkten i fråga om den dom som enligt beslut ska verkställas först. Ett beslut om uppskov med verkställigheten av en dom skjuter även upp verkställigheten av andra domar som ska verkställas under uppskovet.

På de grunder som nämns i 1 mom. kan verkställigheten av förvandlingsstraff för böter skjutas upp med högst tre månader från den tidpunkt då verkställighetshandlingen har anlänt till utmätningsmannen eller, om verkställigheten då inte kan inledas, efter att hindret för verkställighet upphört.

Uppskov får inte beviljas om

1) den dömde är häktad i målet eller förordnad att häktas i något annat mål,

2) det finns grundad anledning att anta att den dömde drar sig undan verkställigheten eller fortsätter den brottsliga verksamheten,

3) den dömde redan har börjat avtjäna sitt straff.

5 §
Hur ansökan om uppskov påverkar verkställigheten

Den första ansökan om uppskov skjuter upp verkställigheten av ett fängelsestraff eller av flera fängelsestraff som ska verkställas samtidigt tills ett beslut fattats om ansökan. En behörig verkställighetsmyndighet avgör om en ny ansökan som gäller samma straff har en sådan verkan.

10 §
Beslutanderätt

Direktören för ett bedömningscentrum eller den tjänsteman som i arbetsordningen förordnats till direktörens ställföreträdare beslutar om i 3 § och 4 § 1 och 2 mom. avsett uppskov med fängelsestraff och i 6 § avsett återkallande av uppskov. En utmätningsman beslutar om uppskov med i 4 § 3 mom. avsett förvandlingsstraff för böter och om återkallande av sådant uppskov. Utlåtande från Brottspåföljdsmyndighetens hälsovårdsenhet ska begäras när uppskov söks av hälsoskäl.

Den verkställighetsansvarige beslutar om den betalningstid som avses i 7 §.

Beslut om efterlysning av den dömde och om återkallande av efterlysning fattas av den verkställighetsansvarige eller av en sådan tjänsteman vid verkställighetsenheten som förordnats av verkställighetsdirektören.

11 §
Rätt att gripa

En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten kan på ett område som hör till en enhet som avses i 4 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten gripa en dömd som är efterlyst med stöd av 2 a § i detta kapitel för inledande av verkställigheten. Gripandet av den efterlyste ska anmälas till polisen. Den gripne kan vid behov överlämnas till polisen.

12 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om inledande av fängelsestraff och om uppskov med verkställigheten, om verkställighet av en dom utan laga kraft, om hörande och efterlysning av den dömde samt om betalning av böter i fängelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet meddelar närmare föreskrifter om de grunder på vilka det bestäms vilken enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som ska höra den dömde.

4 kap.

Ankomst till ett fängelse och placering i fängelset

2 §
Intagning i fängelse

Intagning i fängelse ska grunda sig på en verkställighetshandling som avses i 2 kap. 1 a § och på ett anmälningsföreläggande eller en efterlysning som utfärdats för verkställighet av domen. Intagning i fängelse av en person som dömts till förvandlingsstraff ska basera sig på ett anmälningsföreläggande av en utmätningsman eller på efterlysning. Bestämmelser om intagning av häktade i fängelser finns i häktningslagen.


3 §
Ersättning för resekostnader

De kostnader som en fånge som anländer till ett fängelse och friges därifrån har för resor på finskt territorium betalas med statsmedel. Detta gäller även resekostnader som den dömde har för sådant hörande vid en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som gäller inledande av fängelsestraff. Kostnaderna ersätts i enlighet med kostnaderna för användning av det billigaste allmänna fortskaffningsmedlet.


11 §
Beslutanderätt

Beslut om planen för strafftiden, placeringen av en fånge i fängelse och tidpunkten för anmälan till fängelset fattas av direktören för ett bedömningscentrum eller av en tjänsteman som i arbetsordningen förordnats till direktörens ställföreträdare eller av en i brottspåföljdsregionens arbetsordning förordnad direktör för en byrå för samhällspåföljder eller av en tjänsteman som är ställföreträdare för direktören för en byrå för samhällspåföljder.

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet beslutar om de öppna anstalter och öppna avdelningar där fångar övervakas tekniskt med hjälp av anordningar enligt 1 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

I ärenden som gäller verkställighet av fängelsestraff och beredningen av verkställigheten ska gällande bestämmelser tillämpas när beslut fattas eller andra verkställighetsåtgärder vidtas. Bestämmelserna i denna lag ska dock tillämpas om ett ärende efter lagens ikraftträdande tas upp till ny behandling på grund av förändrade förutsättningar eller av någon annan motsvarande orsak.

På ett ärende som gäller uppskov med verkställigheten och som blivit anhängigt före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 110/2014
LaUB 10/2014
RSv 125/2014

  Helsingfors den 23 januari 2015

Republiken president
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.