31/2015

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2015

Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 7 och 8 §, 12 § 1 mom. och 24 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1131/2014 och 24 § sådan den lyder i lag 1131/2014, som följer:

7 §
Strategisk planering och resultatstyrning

För uppnående av de allmänna mål som gäller närings-, trafik- och miljöcentralernas och regionförvaltningsverkens verksamhet och för beaktande av regionernas synpunkter utarbetas för närings-, trafik- och miljöcentralerna och för regionförvaltningsverken med tanke på den allmänna planeringen, styrningen och ordnandet av verksamheten ett gemensamt strategidokument (strategisk planering). För varje närings-, trafik- och miljöcentral utarbetas dessutom ett resultatavtal (resultatstyrning). Strategidokumentet och resultatavtalen utarbetas för regeringens mandatperiod och deras innehåll ses vid behov över årligen med beaktande av de statsfinansiella ramarna och statsbudgeten.

Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet utarbetar strategidokumentet tillsammans med de ministerier som nämns i 8 § i denna lag och i 10 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) samt i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken och till behövliga delar med landskapsförbunden. Om ministerierna inte uppnår enhällighet angående strategidokumentets innehåll, avgörs ärendet av statsrådet.

Arbets- och näringsministeriet utarbetar resultatavtalen för närings-, trafik- och miljöcentralerna tillsammans med de ministerier som nämns i 8 § och de myndigheter inom centralförvaltningen som avses i den paragrafen samt i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och resultatstyrningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet samt om grupper som inrättas för att samordna planeringen och styrningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Sektorstyrning av närings- trafik- och miljöcentralerna

Inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet, eller en myndighet inom centralförvaltningen som särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet inom sina egna ansvarsområden (sektorstyrning). Arbets- och näringsministeriet sörjer för sektorstyrningen när det gäller närings-, trafik och miljöcentralens gemensamma funktioner och övriga åtgärder som behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom närings-, trafik- och miljöcentralen.

Bestämmelser om förfarandena för sektorstyrning av närings-, trafik- och miljöcentralerna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Tillsättning av tjänster

Chefen för ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns för viss tid. Chefen utnämns av det ministerium som bär huvudansvaret för sektorstyrningen inom ansvarsområdet eller av den myndighet inom centralförvaltningen för vilken styrningen särskilt föreskrivits. Det utnämnande ministeriet eller den utnämnande myndigheten inom centralförvaltningen ska innan beslutet fattas höra andra ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen som deltar i sektorstyrningen inom ansvarsområdet samt närings-, trafik- och miljöcentralen.


24 §
Företrädande av staten

En närings-, trafik- och miljöcentral kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för sektorstyrningen gör det. I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralernas rätt att föra målsägandens talan på statens vägnar föreskrivs särskilt.

Utvecklings- och förvaltningscentret kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som föreskrivits för centret, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för sektorstyrningen gör det.

Om ett ärende som omfattas av en närings-, trafik- och miljöcentrals behörighet har avsevärda konsekvenser för två eller flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde, ska det ministerium som svarar för sektorstyrningen besluta vilken närings-, trafik- och miljöcentral som ska vara statens representant i ärendet. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

Arbets- och näringsbyråerna kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till byråns verksamhetsområde, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för sektorstyrningen eller en företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralen gör det.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

Det första gemensamma strategidokumentet enligt 7 § som utarbetas efter att denna lag trädde i kraft ska vara klart senast den 1 november 2015. De första resultatavtalen enligt 7 § träder i kraft vid ingången av 2016. Före dessa tidpunkter ska 7 och 8 § tillämpas på strategisk planering och styrning i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 209/2014
FvUB 33/2014
RSv 214/2014

  Helsingfors den 23 januari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.