20/2015

Utfärdad i Helsingfors den 15 januari 2015

Statsrådets förordning om energibesiktningar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av energieffektivitetslagen (1429/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om objektsbesiktningar som ska inkluderas i energieffektivitetslagen (1429/2014) avsedda obligatoriska energibesiktningar av stora företag samt om behörighetskraven och utbildningen för personer som är ansvariga för energibesiktningarna av företag.

2 §
Minimikrav på objektsbesiktning

En objektsbesiktning ska uppfylla följande minimikrav:

1) föremålet för objektsbesiktningen ska gås igenom tillräckligt utförligt och objektivt, så att det på basis av besiktningen går att bilda sig en tillförlitlig uppfattning om energiförbrukningen hos objektet, om fördelningen av förbrukningen, om energikostnaderna och om objektets totala energiprestanda,

2) vid besiktningen ska det göras en kartläggning av kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för att förbättra energiprestandan hos objektet eller åstadkomma besparingar i dess energikostnader,

3) förslagen till åtgärder ska beskrivas tydligt,

4) tillförlitliga beräkningar ska göras på de energibesparingar som kan åstadkommas genom åtgärderna och på åtgärdernas lönsamhet,

5) ett tillräckligt antal mätningar ska göras hos alla besiktningsobjekt.

3 §
Antalet objektsbesiktningar

Den mängd energi som omfattas av objektsbesiktningarna ska representera minst tio procent av den totala energiförbrukningen hos företaget eller koncernen. Den mängd energi som omfattas av de objektsbesiktningar som inkluderas i energibesiktningen av ett företag eller en koncern som producerar el eller värme ska dock representera minst fem procent av den totala energiförbrukningen hos företaget eller koncernen.

Alla former av energi medräknas i den totala energiförbrukningen. Om något av företagets eller koncernens verksamhetsställen hyr in sig i en byggnad, medräknas i den totala energiförbrukningen endast den del av den förbrukade energin som företaget eller koncernen betalar för på basis av mätningen. Företaget eller koncernen behöver inte medräkna den energi som förbrukas av trafikmedel i sin totala energiförbrukning.

Om de energiförbrukningsobjekt som ska besiktigas är byggnader eller verksamhetsställen, kan antalet objektsbesiktningar alternativt räknas fram enligt följande:

1) om antalet byggnader och verksamhetsställen för ett företag eller en koncern är högts 15, ska minst en objektsbesiktning inkluderas i energibesiktningen av företaget eller koncernen,

2) om antalet byggnader och verksamhetsställen är 16—100, ska objektsbesiktningar utföras hos minst tio procent av dessa,

3) om antalet byggnader och verksamhetsställen är 101—400, ska antalet objektsbesiktningar som utförs vara minst lika stort som kvadratroten ur antalet energiförbrukningsobjekt,

4) om antalet byggnader och verksamhetsställen är minst 401, ska objektsbesiktningar utföras hos minst fem procent av dessa,

5) om en byggnads eller ett verksamhetsställes kostnader för anskaffning av energi för eget bruk understiger 15 000 euro per år eller om dess areal understiger 500 m2, behöver den eller det inte beaktas när antalet objektsbesiktningar räknas fram.

Om resultatet av räkningen av minimiantalet objektsbesiktningar är ett decimaltal, avrundas talet till närmaste heltal.

4 §
Examen och arbetserfarenhet som krävs av personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag

De personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag ska ha minst lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen eller annan examen på motsvarande nivå inom områdena teknik, miljö eller energi.

Som arbetserfarenhet som ersätter examen godkänns sådan minst tre år lång arbetserfarenhet av sakkunniguppgifter inom energi-, produktions-, fastighets- eller miljösektorn eller av andra motsvarande uppgifter som är tillräcklig med tanke på genomförandet av energibesiktningar av företag.

5 §
Utbildning och prov för personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag

Utbildningen och provet innefattar lagstiftningen om besiktningar, energibesiktningar av företag, objektsbesiktningar, rapportering och uppgifter som ska lämnas till Energimyndigheten.

6 §
Upprätthållande av yrkeskompetensen hos personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag

Behörigheten för en person som är ansvarig för energibesiktningar av ett företag kan förnyas utan att nytt prov för ansvariga personer avläggs, om det vid tidpunkten för ansökan om förnyelse av behörigheten inte förflutit mer än fyra år från den senaste energibesiktning som den ansvariga personen utfört och energibesiktningen har utförts medan behörigheten var i kraft.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2015.

  Helsingfors den 15 januari 2015

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Översinspektör
Outi Kumpuvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.