19/2015

Utfärdad i Helsingfors den 15 januari 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om inrikesministeriet (1056/2013) 1 § 1 mom., 2 och 7 § som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till inrikesministeriets uppgifter hör

1) polisförvaltningen,

2) allmän ordning och säkerhet,

3) polisens brottsbekämpning,

4) polisens tillståndsförvaltning,

5) skjutvapen,

6) lotterier,

7) den privata säkerhetsbranschen,

8) räddningsväsendet,

9) nödcentralsverksamheten,

10) regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar och centralförvaltningens uppgifter i samband med den,

11) finskt medborgarskap,

12) invandring och beviljande av internationellt skydd,

13) mottagning av asylsökande och beredskap för massflyktssituationer,

14) tagande i förvar med stöd av utlänningslagen (301/2004),

15) frågor som hänför sig till återflyttning, utvandring och utlandsfinländare,

16) återvändande och återsändande av utländska medborgare,

17) gränsövervakning, gränskontroller och sjöräddningstjänsten,

18) samordning av den nationella beredskapen inom civil krishantering,

19) Finlands flagga och Finlands vapen,

20) livräddningsmedaljer och Finlands Röda Kors utmärkelsetecken.


2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

Polisstyrelsen

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

Polisyrkeshögskolan

polisinrättningarna

Räddningsinstitutet

Nödcentralsverket

Brandskyddsfonden

Migrationsverket

förläggningarna för asylsökande

Gränsbevakningsväsendet

Förvaltningens IT-central.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, räddningsöverdirektören som avdelningschef och avdelningscheferna behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 2 punkten i reglementet för statsrådet,

2) för lagstiftningsdirektören annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för förvaltningsdirektören och andra direktörer behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 3 punkten i reglementet för statsrådet,

4) för polisdirektören annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt eller utöver polisbefälsexamen sådan lämplig högre högskoleexamen som avses i polisförvaltningsförordningen (158/1996), förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

5) för regeringsråd behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet och för regeringsråd som är enhetschefer dessutom i praktiken visad ledarförmåga,

6) för inspektionsrådet, för utvecklingsråd och andra råd samt för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

7) för lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med lagberedning,

8) för regeringssekreterare behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet,

9) för polisöverinspektörer annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt eller utöver polisbefälsexamen sådan lämplig högre högskoleexamen som avses i polisförvaltningsförordningen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till ansvarsområdet,

10) för polisjurister annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

11) för polisinspektörer polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet.


Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2015.

Helsingfors den 15 januari 2015

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Kanslichef
Päivi Nerg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.