15/2015

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015

Lag om ändring av lagen om underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om underhåll för barn (704/1975) 13 § 2 mom. och 17 § 2 mom., samt

fogas till lagen en ny 8 b § som följer:

3 kap.

Fastställande av underhållsbidrag genom avtal

8 b §

En barnatillsyningsman är på begäran skyldig att ge handräckning till barnatillsyningsmän i andra kommuner i uppgifter som en barnatillsyningsman ska sköta i ärenden som gäller fastställande av underhållsbidrag. Barnatillsyningsmannen är i sådana fall även skyldig att inför domstol och andra myndigheter inom sitt verksamhetsområde företräda andra barnatillsyningsmän när ärenden som hör till deras befattning behandlas.

13 §

I samband med talan om fastställande av faderskap har en i 31 § 1 och 2 mom. faderskaplagen (11/2015) nämnd företrädare för barnet även rätt att yrka på fastställande av underhållsbidrag till barnet.


17 §

Närmare bestämmelser om vilka blanketter som ska användas vid avtal om och fastställande av underhållsbidrag utfärdas genom förordning av justitieministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 91/2014
LaUB 16/2014
RSv 235/2014

  Helsingfors den 13 januari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.