Ursprungliga författningar: 2014

1050/2014
Lag om ändring av en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1049/2014
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1048/2014
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1047/2014
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1046/2014
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1045/2014
Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
1044/2014
Lag om ändring av 3 § i bilskattelagen
1043/2014
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1042/2014
Lag om ändring av fordonslagen
1041/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik
1040/2014
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
1039/2014
Lag om ändring av 5 § i språklagen
1038/2014
Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2015 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer
1037/2014
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015
1036/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa tidsfrister som ska tillämpas på penningautomatunderstöd och om formen för revisorns rapport
1035/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1034/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på orre under jaktåret 2014–2015
1033/2014
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2014
1032/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1031/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om konsumentforskningscentralens avgiftsbelagda prestationer
1030/2014
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
1029/2014
Finansministeriets förordning om kontracykliska buffertkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
1028/2014
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2015
1027/2014
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1026/2014
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
1025/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bestämmande av avelsvärdet hos djur som används för avel
1024/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stambokens uppbyggnad och införande av djur i stambok
1023/2014
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2015
1022/2014
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1021/2014
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1020/2014
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
1019/2014
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2015
1018/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
1017/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av vapenhandelsfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
1016/2014
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1015/2014
Statsrådets förordning om måttenheter
1014/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 36 a § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
1013/2014
Statsrådets förordning om utgången av ansökningstiden för strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
1012/2014
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
1011/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter samt sammansatta produkter där mjölkbaserade produkter ingår som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1010/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade
1009/2014
Inrikesministeriets förordning om upphävande av 1 § 58 punkten i inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
1008/2014
Statsrådets förordning om upphävande av 8 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1007/2014
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
1006/2014
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2014 av inkomster som erhållits av renskötsel
1005/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
1004/2014
Lag om ändring av 7 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
1003/2014
Lag om ändring av 26 § i arbetstidslagen
1002/2014
Lag om upphävande av lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande
1001/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.