Ursprungliga författningar: 2014

1100/2014
Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
1099/2014
Lag om ändring av 10 § i företags- och organisationsdatalagen
1098/2014
Lag om ändring av föreningslagen
1097/2014
Lag om ändring av handelsregisterlagen
1096/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
1095/2014
Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
1094/2014
Lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket
1093/2014
Lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
1092/2014
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1091/2014
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1090/2014
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1089/2014
Lag om ändring av 11 § i lagen om Skatteförvaltningen
1088/2014
Lag om upphävande av en lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1087/2014
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1086/2014
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1085/2014
Lag om inkomstskatteskalan för 2015
1084/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1083/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva
1082/2014
Lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva
1081/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
1080/2014
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1079/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1078/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2015–2016 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
1077/2014
Finansministeriets förordning om ändring av 7 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd
1076/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen om samarbete med Indonesien i ett energi- och miljöpartnerskapsprojekt
1075/2014
Lag om ändring av containerlagen
1074/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar
1073/2014
Lag om ändring av bilskattelagen
1072/2014
Lag om ändring av avfallsskattelagen
1071/2014
Lag om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond
1070/2014
Lag om ändring av 5 kap. i polislagen
1069/2014
Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
1068/2014
Lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen
1067/2014
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
1066/2014
Lag om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet
1065/2014
Lag om ändring av fordonsskattelagen
1064/2014
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1063/2014
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2015 och 2016
1062/2014
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1061/2014
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1060/2014
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2014, om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2014, om förfallodagar för fastighetsskatten för 2015 samt om förfallodagen för skogsvårdsavgift i landskapet Åland för år 2014
1059/2014
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1058/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1057/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten
1056/2014
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 7 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014
1055/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogsvårdsföreningar
1054/2014
Statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur
1053/2014
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1052/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om bostadssparpremier
1051/2014
Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.