Ursprungliga författningar: 2014

1150/2014
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2015
1149/2014
Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 § i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1148/2014
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå
1147/2014
Beslut om ändring av 2 och 7 § i Tullens arbetsordning
1146/2014
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2015
1145/2014
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare
1144/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1143/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1142/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1141/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska ugnar för hushåll
1140/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1139/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen
1138/2014
Lag om ändring av 1 § i arkivlagen
1137/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om statsrådet
1136/2014
Lag om upphävande av lagen om arbets- och näringsministeriets utbildnings- och utvecklingscenter
1135/2014
Lag om ändring av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader
1134/2014
Lag om ändring av lagen om främjande av integration
1133/2014
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1132/2014
Lag om ändring av 24 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1131/2014
Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna
1130/2014
Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
1129/2014
Statsrådets förordning om yrkeshögskolor
1128/2014
Lag om ändring av 44 kap. i strafflagen
1127/2014
Lag om ändring av narkotikalagen
1126/2014
Lag om ändring av lagen om preskription av skulder
1125/2014
Lag om ändring av 2 kap. i utsökningsbalken
1124/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
1123/2014
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
1122/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1121/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av animaliska produkter och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen
1120/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av Newcastlesjuka
1119/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1118/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vaccinering av brev-, utställnings- och prydnadsduvor mot Newcastlesjuka
1117/2014
Finansministeriets beslut om ändring av 1 § i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
1116/2014
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
1115/2014
Finansministeriets förordning   om förordnande för Skatteförvaltningen att avgöra vissa ärenden som avses i 89 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande
1114/2014
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
1113/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de ändringar som senare införts i bilagan samt av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan och ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
1112/2014
Lag om ändring av 8 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
1111/2014
Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
1110/2014
Lag om upphävande av 22 b § i lagen om privat hälso- och sjukvård
1109/2014
Lag om upphävande av 38 § i lagen om privat socialservice
1108/2014
Lag om upphävande av 24 § 5 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1107/2014
Lag om upphävande av 38 a § i lagen om smittsamma sjukdomar
1106/2014
Lag om upphävande av 33 d § i mentalvårdslagen
1105/2014
Lag om upphävande av 78 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
1104/2014
Lag om upphävande av 53 a § i lagen om specialiserad sjukvård
1103/2014
Lag om upphävande av 45 § i folkhälsolagen
1102/2014
Lag om upphävande av 59 § i socialvårdslagen
1101/2014
Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.