Ursprungliga författningar: 2014

1200/2014
Lag om ändring av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
1199/2014
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1198/2014
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1197/2014
Lag om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
1196/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
1195/2014
Lag om myndigheten för finansiell stabilitet
1194/2014
Lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
1193/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1192/2014
Lag om ändring av 10 och 21 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
1191/2014
Lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
1190/2014
Lag om ändring av 48 a kap. 2 § i strafflagen
1189/2014
Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1188/2014
Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
1187/2014
Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket
1186/2014
Lag om ändring av lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1185/2014
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
1184/2014
Lag om ändring av 14 a § i och bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
1183/2014
Lag om temporär ändring av yrkeshögskolelagen
1182/2014
Lag om temporär ändring av universitetslagen
1181/2014
Lag om ändring av 2 kap. 6 § i förundersökningslagen
1180/2014
Lag om ändring av 10 kap. 3 § i tvångsmedelslagen
1179/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud
1178/2014
Lag om ändring av 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål
1177/2014
Lag om ändring av strafflagen
1176/2014
Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling
1175/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och lagen om ändring av containerlagen
1174/2014
Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden
1173/2014
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
1172/2014
Lag om ändring av universitetslagen
1171/2014
Lag om ändring av upphovsrättslagen
1170/2014
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen
1169/2014
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
1168/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
1167/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1166/2014
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1165/2014
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1164/2014
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av 5 § i kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1163/2014
Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster 
1162/2014
Kommunikationsministeriets förordning om bedömningsorgan för radio- och teleterminalutrustning
1161/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1160/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jägarexamen
1159/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1158/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
1157/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1156/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgifter som ska betalas ur interventionsfonden för jordbruket
1155/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter
1154/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för stödfinansierat byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur
1153/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter
1152/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1151/2014
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.