Ursprungliga författningar: 2014

1250/2014
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
1249/2014
Statsrådets förordning om remissförfarande i ärenden som gäller upphandling inom informationsförvaltningen
1248/2014
Statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2014 — 2017
1247/2014
Statsrådets förordning om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade
1246/2014
Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
1245/2014
Statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet
1244/2014
Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland
1243/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1242/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1241/2014
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall
1240/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om finländskt stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino-Europeén de Gestion et d’Aide Socio-économique-mekanismens program Support to East Jerusalem Hospitals mellan Republiken Finlands regering och den palestinska myndigheten  
1239/2014
Lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1238/2014
Lag om vikariehjälp för renskötare
1237/2014
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
1236/2014
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1235/2014
Lag om ändring av 17 § i socialvårdslagen
1234/2014
Lag om ändring av 53 § i lagen om sjömanspensioner
1233/2014
Lag om ändring av 13 § i folkpensionslagen
1232/2014
Lag om ändring av 51 § i lagen om statens pensioner
1231/2014
Lag om ändring av 50 § i lagen om pension för företagare
1230/2014
Lag om ändring av 53 § i lagen om pension för arbetstagare
1229/2014
Lag om upphävande av 54 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1228/2014
Lag om ändring av 22 § i lagen om kommunala pensioner
1227/2014
Lag om upphävande av 39 a § i lagen om yrkesutbildning
1226/2014
Lag om upphävande av 29 b § i gymnasielagen
1225/2014
Lag om upphävande av 34 a § i lagen om grundläggande utbildning
1224/2014
Lag om upphävande av 11 § 4 mom. i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
1223/2014
Lag om upphävande av 11 § 4 mom. i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1222/2014
Lag om ändring av 4 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1221/2014
Lag om ändring av 30 § i hälso- och sjukvårdslagen
1220/2014
Lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen
1219/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
1218/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av socialvårdslagen
1217/2014
Lag om ändring av 351 § i informationssamhällsbalken
1216/2014
Lag om ändring av 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond
1215/2014
Lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen
1214/2014
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
1213/2014
Lag om upphävande av lagen om privata allmänna hamnar och lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter
1212/2014
Lag om försök med skrotningspremie för fordon
1211/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om företagssanering
1210/2014
Lag om upphävande av lagen om tillfällig bankskatt
1209/2014
Lag om ändring av 11 kap. i värdepappersmarknadslagen
1208/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
1207/2014
Lag om ändring av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
1206/2014
Lag om ändring av sparbankslagen
1205/2014
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
1204/2014
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
1203/2014
Lag om ändring av lagen om Finlands Bank
1202/2014
Lag om upphävande av lagen om statens säkerhetsfond
1201/2014
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.