Ursprungliga författningar: 2014

1300/2014
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1299/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Zambias regering om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia
1298/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Kenyas regering om Finlands stöd till utveckling av vattensektorn i Kenya
1297/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till utveckling av informationssamhällssektorn i Tanzania
1296/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering om Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och minskad fattigdom
1295/2014
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering om Finlands stöd till Tanzanias reformprogram för den offentliga ekonomiförvaltningen
1294/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2015
1293/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer
1292/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
1291/2014
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
1290/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
1289/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar om jordbruksstöd
1288/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
1287/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer
1286/2014
Finansministeriets förordning om uppgifter som ska framgå av ett kreditinstituts och värdepappersföretags återhämtningsplaner
1285/2014
Finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter
1284/2014
Finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem
1283/2014
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
1282/2014
Statsbudgeten för 2015
1281/2014
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden
1280/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
1279/2014
Statsrådets förordning om betalning år 2015 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1278/2014
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2015
1277/2014
Statsrådets förordning om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1276/2014
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2015
1275/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
1274/2014
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1273/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den tekniska kod för kväveoxider från 2008 som anknyter till den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de ändringar som senare införts i den samt av ändringarna till den reviderade bilagan VI till konventionen
1272/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
1271/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
1270/2014
Statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning
1269/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om specialutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar av fordon
1268/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
1267/2014
Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
1266/2014
Statsrådets förordning om märkning av militära luftfartyg
1265/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
1264/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan
1263/2014
Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
1262/2014
Lag om ändring av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter
1261/2014
Lag om ändring av markandvändnings- och bygglagen
1260/2014
Lag om Tykö nationalpark
1259/2014
Lag om ändring av naturvårdslagen
1258/2014
Lag om ändring av 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1257/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen
1256/2014
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1255/2014
Skatteförvaltningens beslut om upphävande av Skatteförvaltningens beslut om betalning och anmälan av bankskatt
1254/2014
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1253/2014
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
1252/2014
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Fintoto Oy:s penningspel
1251/2014
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.