Ursprungliga författningar: 2014

100/2014
Lag om ändring av lagen om samfällda skogar
99/2014
Lag om ändring av lagen om samfälligheter
98/2014
Lag om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat
97/2014
Lag om ändring av 34 och 35 § i lagen om skydd för växters sundhet
96/2014
Lag om ändring av 29 och 30 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial
95/2014
Lag om ändring av 32 § i lagen om handel med utsäde
94/2014
Lag om ändring av 16 § i lagen om plantmaterial
93/2014
Lag om ändring av 47 § i viltskadelagen
92/2014
Lag om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen
91/2014
Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen
90/2014
Lag om ändring av lagen om fiske
89/2014
Lag om ändring av 27 § i lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
88/2014
Lag om ändring av 90 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
87/2014
Lag om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning
86/2014
Lag om ändring av lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
85/2014
Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
84/2014
Lag om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
83/2014
Lag om ändring av skoltlagen
82/2014
Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre
81/2014
Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för utveckling av landsbygden
80/2014
Lag om ändring av 67 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
79/2014
Lag om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
78/2014
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
77/2014
Lag om ändring av 11 § i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
76/2014
Lag om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
75/2014
Lag om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden
74/2014
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift
73/2014
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
72/2014
Lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden
71/2014
Inrikesministeriets förordning om ersättning av statsmedel till utomstående som deltar i en konfrontation
70/2014
Statsrådets förordning  om sättande i kraft av normen 2 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
69/2014
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2014
68/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hästhushållningsdelegationen och användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
67/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
66/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar om jordbruksstöd
65/2014
Statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
64/2014
Statsrådets förordning om delegationen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
63/2014
Statsrådets förordning om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården
62/2014
Statsrådets förordning om ändring av fastighetsregisterförordningen
61/2014
Statsrådets förordning om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
60/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådet förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns
59/2014
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
58/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer
57/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
56/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter
55/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
54/2014
Statsrådets förordning om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
53/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
52/2014
Statsrådets förordning om ändring av gymnasieförordningen
51/2014
Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.