Ursprungliga författningar: 2014

150/2014
Lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
149/2014
Lag om ändring av straffregisterlagen
148/2014
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
147/2014
Lag om ändring av 72 § i gränsbevakningslagen
146/2014
Lag om ändring av 17 kap. 7 och 8 § i strafflagen
145/2014
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
144/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
143/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 5 och 9 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning
142/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för köksväxter
141/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring
140/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
139/2014
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
138/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013
137/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
136/2014
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa offentliga rättsbiträden och allmänna intressebevakare vid de statliga rättshjälpsbyråerna
135/2014
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral
134/2014
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen
133/2014
Statsrådets förordning om upphävande av 1 a § i statsrådets förordning om statskontoret
132/2014
Statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
131/2014
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
130/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
129/2014
Lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
128/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
127/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
126/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas
125/2014
Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
124/2014
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
123/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur
122/2014
Statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
121/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter
120/2014
Statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna
119/2014
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2014
118/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
117/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter
116/2014
Statsrådets förordning om ändring av 47 § och bilaga I till statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier
115/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om minimikrav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ingår i tvärvillkoren
114/2014
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2014
113/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift
112/2014
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa inskrivningsjurister vid Lantmäteriverket
111/2014
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 7 § i statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavtal
110/2014
Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
109/2014
Justitieministeriets förordning om normaltaxa för telefonkommunikation som gäller ett avtal om konsumtionsnyttigheter
108/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
107/2014
Statsrådets förordning om ett försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
106/2014
Lag om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i vapenhandelsfördraget
105/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vapenhandelsfördraget
104/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Hongkong om främjande och skydd av investeringar
103/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
102/2014
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
101/2014
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.