Ursprungliga författningar: 2014

250/2014
Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
249/2014
Statsrådets förordning  om bekämpning av oljeskador
248/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2014
247/2014
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
246/2014
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
245/2014
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar
244/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
243/2014
Statsrådets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2013
242/2014
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2014
241/2014
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2013   
240/2014
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2014 för biodling enligt antalet bisamhällen
239/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statens konstnärsstipendier
238/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 29 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
237/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013
236/2014
Finansministeriets förordning om fondprospekt
235/2014
Finansministeriets förordning om finansiella instrument som avses i 11 kap. i lagen om placeringsfonder
234/2014
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland
233/2014
Finansministeriets förordning om minimikraven på de uppgifter som ska lämnas med stöd av lagen om fastighetsfonder
232/2014
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet
231/2014
Finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders och alternativa investeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport
230/2014
Finansministeriets förordning om skyldigheterna för förvaringsinstitut för alternativa investeringsfonder
229/2014
Finansministeriets förordning om ersättningssystem för förvaltare av alternativa investeringsfonder
228/2014
Finansministeriets förordning om faktablad för alternativa investeringsfonder
227/2014
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder samt ett särskilt förvaringsinstitut
226/2014
Finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder
225/2014
Statsrådets förordning om ändring av aerosolförordningen
224/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
223/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
222/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
221/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd
220/2014
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
219/2014
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 8 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
218/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Sverige om skötseln av riksgränsen mellan de båda länderna
217/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
216/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring i den kamerala indelningen och i kommunindelningen
215/2014
Miljöministeriets förordning om inrättande av naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland
214/2014
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland
213/2014
Statsrådets förordning om upphävande av 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om Trafiksäkerhetsverket och 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om Trafikverket
212/2014
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 22 § i statsrådets förordning om enskilda vägar
211/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om samfällda skogar
210/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för numismatiken
209/2014
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kuopio stad och Maaninka kommun
208/2014
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder
207/2014
Statsrådets förordning om avgiftsbelagda beslut av statsrådet i ärenden som gäller export- och transiteringstillstånd för försvarsmateriel
206/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
205/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
204/2014
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i Kalevalaparken
203/2014
Statsrådets förordning om inrättande av naturskyddsområden inom vissa statsägda områden i Suomussalmi och Puolanka kommuner
202/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
201/2014
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i markanvändnings- och byggförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.